"...Chestiunea  de  căpetenie  pentru  istoria  şi  continuitatea de desvoltare a acestei ţări este ca (...)  limba romānă,  bunul-simţ  romānesc (...),  geniul  romānesc  să rămāe şi  pe viitor norma de desvoltare a ţării şi  să pătrundă pururea  această desvoltare. Voim  statul  naţional, nu statul cosmopolit, nu America dunăreană..."

     "...Partidul nostru şi concepţiunea noastră este naţionalistă. Această idee a fost temeiul īnfiinţării partidului nostru şi (...) a condus partidul nostru de 90 de ani, de cīnd există. (...) Fireşte, noi sīntem pentru un naţionalism constructiv, pentru a ridica naţiunea romānă, pentru a pune la dispoziţia sa toate puterile Statului, fără a persecuta pe cineva."

MIHAI EMINESCU1     

 IULIU MANIU2     


DESPRE NAŢIONALISM
 

            ...După opinia mea, naţionalismul serios conceput nu este, hic et nunc, doar absolut onorabil, ci şi necesar. Īntr-o lume care suportă, cu mai mari sau mai mici convulsii, consecinţele – nu īntotdeauna fermecătoare – ale globalizării, naţionalismul aduce inexorabila contrapondere. Naţionalismul este factorul de echilibru dialectic al mondializării3. Aşa cum īntr-o societate democratică, puterea e de neconceput fără opoziţie, īn mod simetric, īn lume, teza  globalizării impune antiteza  naţionalistă. Īn faţa valului de omogenizare, naţionalismul nu face decīt să proclame dreptul fundamental la diferenţă specifică4. Cu cīt se vor spiritualiza mai mult graniţele, cu atīt naţiunile vor resimţi nevoia de a se defini mai pronunţat...5

    
        E nevoie, din capul locului, de o definire severă a noţiunii. Convingerea pe care o nutresc este aceea că nu există, aprioric, nimic peiorativ/nociv/blamabil īn conceptul  de “naţionalism”. Ca şi īn cazul altor concepte esenţiale ale doctrinelor politice (liberalism, socialism), prin īncărcături inadecvate se poate produce glisarea spre negativ. Aşa cum liberalismul (motor economic al societăţii capitaliste) poate deveni “liberalism sălbatec”, aşa cum socialismul (dominant īn cele mai civilizate părţi ale Europei) poate decădea īn “naţional-socialism” (nazism) sau “socialism multilateral dezvoltat”, recte “naţional-comunism” (ceauşism) – tot astfel naţionalismul, īncăput pe mīini grosolane, poate lua aspecte groteşti ori deşănţate. Īntr-o lucrare relativ recentă (Doctrine politice – Concepte universale şi realităţi romāneşti, 1998), redactată sub egida unor instituţii şi a unor personalităţi ce nu pot fi bănuite de populism sau naţionalism (Fundaţia Soros, Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile), Alina Mungiu-Pippidi scrie fără echivoc: “un element pe care īl putem elimina din start este īncercarea de a defini naţionalismul astfel īncīt acesta să fie un fenomen «pozitiv» sau «negativ». Discuţia despre naţionalismul «bun» sau «rău» trebuie redusă la discuţia mai modestă despre naţionalismul «adecvat» sau «inadecvat» (...). Naţionalismul nu este nici bun, nici rău, ca orice fenomen inevitabil (...). Naţionalismul democrat, īn orice caz, nu este de sorginte totalitară sau şovină” (pp. 112, 113, 117).
         Cu toate acestea, o tendinţă manifestă şi cu mare recurenţă este aceea de demonizare a naţionalismului. Subterfugiul la care se recurge este identificarea sa (frauduloasă) cu manifestările marginal-extremiste ori cu cele xenofob-şovine
6.
 

       George PRUTEANU                                  


      Mon opinion est que le nationalisme bien conçu, hic et nunc,  n’est pas seulement tout à fait honorable, mais bien nécessaire. Dans un monde qui supporte, avec des convulsions plus ou moins visibles, les conséquences – pas toujours charmantes – de la globalisation, le nationalisme apporte le contrepoids inexorable. Il n’est que le facteur d’equilibre dialectique de la mondialisation. Si, dans une société démocratique, le pouvoir est inconcevable sans l’opposition, de même, sur notre planète, la thèse de la globalisation impose l’antithèse nationaliste. Devant la vague de l’homogénéisation, le nationalisme ne fait que proclamer le droit fondamental à la différence spécifique. Plus les frontières vont se „spiritualiser”, plus les nations ressentiront le besoin de se définir d’une manière plus prononceé…
     
  Il faut trouver, dès le début, une sévère définition du terme. Ma conviction ferme est qu'il n'y a rien de péjoratif / nocif / réprouvable dans le concept de nationalisme. Bien comme dans le cas d'autres concepts essentiels des doctrines politiques (libéralisme, socialisme), on peut produire un glissage vers le négatif par une charge inadéquate. Le libéralisme (moteur économique du capitalisme) peut devenir "libéralisme sauvage", le socialisme (dominant parmi des zones des plus civilisées de l'Europe) peut se dégrader en "national-socialisme" (nazisme) ou "socialisme multilatéralement développé", c'est-à-dire "national-communisme" (tchéaouchisme) - de même, le nationalisme, grossièrement manipulé, peut prendre des visages grotesques ou délirants, insensés. Dans un ouvrage récemment paru (Doctrines politiques - Concepts universels et réalités roumaines), redigé sous l'égide d'institutions et de personalités qu'on ne peut pas soupçonner de populisme ou de nationalisme (la Fondation Soros, la Fondation pour le Développement de la Société Civile), Alina Mungiu-Pippidi écrit sans aucun équivoque: "un élément que nous puvons éliminer dès le début est la tentative de définir le nationalisme d'une manière qui le fasse devenir un phénomène soit «positif», soit «négatif». La discution sur le nationalisme «bon» ou «mauvais» doit être réduite à la discution plus modeste sur le nationalisme «adéquat» ou «inadéquat». (...) Le nationalisme n'est ni bon, ni mauvais, comme tout phénomène inévitable. (...) En tout cas, le nationalisme démocrate n'est point d'origine totalitaire ou chauvine" (pp. 112, 113, 117).
      Quand m
ême, une tendance bien manifeste et très récurente est celle de la "démonisation" du nationalisme. Le subterfuge qu'on emploie est son identification frauduleuse avec les manifestations d'un extrémisme marginal ou celles xénophobes-chauvines.

            In my vision, the seriously defined nationalism is not, hic et nunc, just honoring, but also necessary. In a world that supports, with minor or major convulsions, the consequences - not always delightful – of globalization, nationalism brings the necessary counterweight. Nationalism is the dialectic balance factor of globalization. Just as in a democratic society, power is not conceived without opposition, symmetrically in the world, the thesis of globalization needs the antithesis of nationalism. In the front of the wave of homogenization, the nationalism is only proclaiming the fundamental right to specific differentiation. The more the boundaries will become “spiritual”, the more the nations will feel the need to define themselves more clearly.

       We must offer, from the beginning, a ”severe” definition of the main term that it is dealing with: ”nationalism”. My firm belief is that there is nothing a priori, nothing derogatory / harmful / blameworthy in the concept of “nationalism”. As in the case of other essential concepts of the political doctrines (liberalism, socialism) by inadequate “loading”, the glide towards negative can occur. Just as liberalism (propeller of the capitalistic society) can become “wild-liberalism”, or just as socialism (dominant in many of the most civilised parts of Europe) can become “national-socialism” (the Nazi doctrine) or “multilateral developed socialism” (national-communism), specific to Ceausescu’s doctrine, so viciously manipulated, nationalism, can take grotesque and indecent aspects. In a recent work (Political Doctrines – Universal Concepts and Romanian Realities, 1998) published under the aegis of some institutions and personalities that can not be suspected of populism or nationalism (Soros Foundation, The Foundation for the Development of the Civic Society) Alina Mungiu-Pippidi says unequivocally: “an element we can eliminate from the beginning is the attempt to define nationalism in such a manner that this would be a «positive» or «negative» phenomenon. The discussion about the «good» or «bad» nationalism must be reduced to the more modest discussion, about the «adequate» or «inadequate» nationalism (…). Nationalism is neither good nor bad, just as any inevitable phenomenon (…). The democratic nationalism, in any case doesn’t have its roots in any totalitarian or chauvinistic origin” (pp. 112, 113, 117).
     With all these, a manifest and recurrent tendency is the one trying to demonize the nationalism. The subterfuge used is to fraudulently identify it with marginal-extremist and xenophobe-chauvinistic manifestations.

 ----------------------------------------------------------
            1) Problema evreiasc
ă, Timpul (VI),17 decembrie 1881; apud: M. Eminescu, Scrieri politice, ed. a III-a, comentate de D. Murăraşu, Ed. Scrisul Romānesc, Craiova, 1937, p. 384.
            2) Depoziţia martorului Iuliu Maniu, īn Ion Cristoiu, Adevăruri īngropate sub decenii de clişee propagandistice, Historia (Revistă de istorie), anul 2, nr. 24, octombruie 2003, p. 18.

                3)
„Este din ce īn ce mai acceptată ideea că autoritatea statului naţional a fost programatic (s.a.) slăbită de forţele globalizării. (…) Īn vreme ce elitele mondialiste pregătesc «marea convergenţă», tinerii occidentali trăiesc procesul lung şi dificil de maturizare a CONşTIINţEI ANTI-GLOBALISTE (s.a.). Protestele de la Seattle, Washington, Genova sunt doar īnceputul. Prima generaţie planetară (s.a.) a īnceput deja lupta īmpotriva GĪNDIRII UNICE (s.a.) impuse lumii de aceşti «sovietici» eficienţi şi devitalizaţi care ne oferă bogăţie fără bani, diferenţe fără alteritate, spiritualitate fără spirit (…).  Europeanului de rīnd i s-a cam acrit de elitele «trans» care īncearcă să-i tot bage pe gīt «noua identitate europeană bazată pe drepturile omului», īn timp ce «vechea», fondată pe valorile şi tradiţiile civilizaţiei iudeo-creştine, īi este suprimată de comisarii globalismului multiculturalist. Īn igienizata Nouă Ordine Mondială, singurele drepturi de care se poate īncă bucura īn mod suveran sunt «drepturile omului». Mă īntreb cu naivitate: ce valoare au «drepturile omului», cīnd nu mai ai dreptul la o istorie concretă, la o tradiţie anumită, la propria ta identitate? (s.gp)” [Ovidiu Hurduzeu, Utopia mileniului trei: Noua Ordine Mondială, īn Sclavii fericiţi (Lumea văzută din Silicon Valley), Ed. Fundaţiei Culturale Romāne, Buc., 2002, pp. 129, 130].
        4) Iată doar un exemplu, relatat de un publicist total lipsit de simpatii naţionaliste:  "Acum cīţiva ani, italienii au sărit ca arşi cīnd Comisia de la Bruxelles a hotărīt că īn localurile publice trebuie să fie folosite doar maşini de gătit cu gaze sau electrice: īn Italia, oricine ştie că adevărata pizza se face la „forno a legna” (=cuptor cu lemne), aşa īncīt aplicarea recomandării Comisiei ar fi īnsemnat nu numai īnchiderea celor mai bune pizzerii, dar şi o serioasă lovitură dată specificului cultural, identităţii, mīndriei naţionale chiar (s.gp). (…) şi exemplele pot continua, căci fiecare ţară s-a luptat să obţină tot felul de excepţii şi derogări,  (…) negociindu-şi ferm «specificul»" (Mircea Vasilescu, ţuica eurosceptică, Dilema, an XI, nr. 555, 21 nov. 2003). Īn acest context, aş mai īntreba doar: unde e braga din Constanţa?...
        5) Am susţinut o comunicare structurată pe aceste idei la  Congresul Internaţional pe teme Mass-media (International Congress of Mass-Media), Oradea, 11-14 octombrie 2001. Un rezumat al lucrărilor poate fi găsit la: http://www.uoradea.ro/topic/64/International$Congress$of$Mass$-$Media:$11$-$14$October,$2001.html. ( Dacć linkul nu funcžioneazć, gćsiži pagina aici )
        6) V. şi Maurizio Viroli, Din dragoste de patrie - Eseu despre patriotism şi naţionalism, trad. Mona Antohi, Ed. Humanitas, Buc., 2002, pp. 200, 209

Textul urmează a mai fi dezvoltat.