Informatii suplimentare referitoare la continutul paginii.  


Edgar Allan Poe
FILOSOFIA COMPOZIȚIEI*
– fragment –
(din volumul Principiul poetic,
trad. de Mira Stănculescu, prefață de Matei Călinescu, Ed. Univers, Buc., 1971, pp. 37-50)


     (...) Prima mea preocupare a fost cea referitoare la dimensiunile poemului. Dacă o lucrare literară e prea lungă pentru a fi citită la o singură ședință de lectură, trebuie să renunțăm la efectul extrem de important ce decurge din unitatea de impresie, căci, dacă sunt necesare două ședințe de lectură, intervin între timp, grijile vieții de toate zilele și orice efect total este anihilalt cu desăvîrșire. Dar deoarece, ceteris paribus, nici un poet nu-și poate permite luxul de a se dispensa de nimic din ceea ce îl poate ajuta la realizarea scopului său, nu rămîne decît să vedem dacă pînă la urmă există vreun avantaj care să compenseze lipsa unității provocată de lungimea poemului. Voi spune de la început că nu există. Ceea ce numim un poem lung este, de fapt, doar o succesiune de poeme scurte, adică de efecte poetice scurte. E inutil să demonstrăm că un poem e poem doar în măsura în care emoționează profund, elevînd sufletul; iar toate emoțiile profunde sunt, din necesitate psihică, de scurtă durată. De aceea cel puțin jumătate din Paradisul Pierdut e doar proză - o succesiune de emoții poetice presărate, în mod inevitabil, cu căderile corespunzătoare - totul fiind lipsit, din cauza extremei sale lungimi, de elementul artistic atît de important care este totalitatea sau unitatea efectului.
     Apare deci în mod evident că, în ce privește lungimea, există o limită pentru toate lucrările de artă literară - limita unei singure ședințe de lectură - și că, deși pentru anumite categorii de compoziții în proză, cum ar fi Robinson Crusoe (care nu are nevoie de unitate), această limită poate fi depășită în mod avantajos, într-un poem ea nu trebuie niciodată depășită. În cadrul acestor limite lungimea unui poem poate fi pusă într-o proporție matematică în raport cu meritele sale - cu alte cuvinte, cu emoția sau cu elevația - sau din nou, cu alte cuvinte, cu intensitatea adevăratului efect poetic pe care poate să-l provoace ; căci e clar că între dimensiunile reduse ale unui poem și intensitatea efectului scontat există o proporție directă ; aceasta cu o singură rezervă, și anume, că o durată minimă este absolut necesară pentru a produce vreun efect.
     Ținînd seama de aceste considerente, precum și de acea intensitate a emoției pe care nu o considerăm nici inaccesibilă publicului, nici mai prejos de gustul criticilor, am fixat imediat ceea ce mi s-a păruit a fi lungimea ideală pentru poemul pe care intenționam să-l scriu - o lungime de aproximativ o sută de versuri. De fapt, poemul are exact o sută opt versuri.
     Următoarea mea grijă a fost să aleg o impresie sau un efect pe care să-l produc ; aici ar fi mai bine să remarc că în tot cursiul construcției poemului m-am străduit ca lucrarea să poată fi universal apreciată. M-aș depărta prea mult de subiectul meu actual dacă aș demonstra o idee asupra căreia am insistat în repetate rînduri și care, în domieniul poetic, nu are cîtuși de puțin nevoie să fie demonstrată - ideea că Frumusețea e singurul domeniu legitim al poeziei. Voi spune totuși cîteva cuvinte pentru a elucida ceea ce am vrut să spun cu adevărat (afirmație pe care unii dintre prietenii mei au înclinat să o înțeleagă greșit). Plăcerea care este în același timp și cea mai intensă, cea mai înălțătoare și cea mai pură este, cred, cea pe care o simțim cînd contemplăm frumosul. Într-adevăr, cînd oamenii vorbesc de Frumusețe, ei nu se referă precis la o calitate, așa cum se presupune, ci la un efect - pe scurt, ei se referă tocmai la acea intensă și pură elevație a sufletului, nu a intelectului sau a inimii despre care am vorbit și care se produce ca urmare a contemplării „frumosului”. Numesc deci Frumusețea domeniul poeziei doar pentru că există o regulă evidentă a Artei ca efectele să fie arătate ca izvorînd din cauze directe - ca obiectivele să fie atinse prin mijloacele cele mai adecvate - căci nimeni nu a avut pînă acum nesocotința de a nega că acea particulară elevație la care mă refer se poate atinge pe calea cea mai directă în poezie. Obiectivul Adevăr, sau satisfacerea intelectului, și obiectivul Pasiune, sau tulburarea inimii, pot fi atinse și în poezie, deși sunt mult mai ușor de atins în proză. Adevărul cere de fapt o precizie, iar Pasiunea o simplicitate (cei cu adevărat pasionați mă vor înțelege) cu totul opuse acelei Frumuseți care, susțin eu, constituie emoția sau desfătătoarea elevație a sufletului. Din tot ce am spus eu aici nu urmează cîtuși de puțin că pasiunea sau chiar adevărul nu pot fi introduse, și chiar în mod avantajos, într-un poem, căci ele pot servi la elucidarea sau la crearea efectului general, prin contrast, asemenea disonanțelor în muzică, dar adevăratul artist se va strădui întotdeauna mai întîi să le subordoneze în mod adecvat scopului predominant, apoi să le învăluie, pe cît posibil, în acea Frumusețe care constituie atmosfera și esența poemului.
     Considerînd deci Frumusețea ca fiind domeniul meu, următoarea mea grijă se referea la tonul manifestării sale supreme, iar toată experiența mea arată că acest ton este cel al tristeții. Frumusețea de orice fel, în forma ei supremă, tulbură întotdeauna sufletul sensibil pînă la lacrimi. Melancolia este deci cel mai legitim dintre toate tonurile poetice.
     După ce am fixat deci lungimea, domeniul și tonul poemului, am început, ca de obicei, să caut prin inducție o notă de originalitate artistică ce ar putea să-mi servească drept cheie în construcția poemului - vreun pivot pe care să se rotească întreaga sa structură. Examinînd atent toate efectele artistice obișnuite - sau, mai bine zis, sublinierile din punct de vedere teatral - nu am putut să nu observ că cel mai universal folosit este refrenul. Universalitatea folosirii lui a fost suficientă pentru a mă convinge de valoarea lui intrinsecă și m-a scutit de efortul de a-l mai analiza. L-am examinat, totuși, căutînd să văd dacă poate fi perfecționat, și am constatat că se află într-o stare rudimentară. Așa cum e folosit în mod obișnuit, refrenul nu numai că este limitat la versurile lirice, dar depinde, pentru a crea un efect, de forța mono-tonului, atît în ce privește uniformitatea sunetului, cît și cea a ideii. Plăcerea provine doar din sentimentul identității, al repetării. M-am hotărît să variez și să sporesc efectul menținînd, în general, uniformitatea sunetului, dar variind-o în mod continuu pe cea a ideii ; adică m-am hotărît să produc efecte mereu noi variind aplicarea refrenului, refrenul propriu-zis rămînînd, în majoritatea cazurilor, același.
     După ce am stabilit aceste puncte, m-am ocupat apoi de natura refrenului meu. Din moment ce aplicarea lui trebuia mereu variată, era clar că refrenul propriu-zis trebuia să fie scurt ; căci aplicarea unor variații frecvente în orice propoziție mai lungă ar fi creat greutăți de neînvins. Cu cît propoziția ar fi fost mai scurtă, cu atît ar fi fost, în mod proporțional, mai ușor să produc variație. Aceasta m-a dus pe loc la alegerea unui singur cuvînt ca fiind cel mai bun refren.
    
Apoi s-a pus problema caracterului acestui cuvînt. Deoarece hotărîsem să folosesc un refren, urma, ca un corolar, să împart poemul în strofe, refrenul formînd sfîrșitul fiecărei strofe. Acest sfîrșit trebuia, fără îndoială, să fie sonor și susceptibil de a fi accentuat în mod prelungit, pentru a avea forță ; aceste considerente m-au condus, în mod inevitabil, să aleg sunetul o lung, ca fiind cea mai sonoră vocală, în combinație cu r, ca fiind consoana cea mai ușor de emis.
     După ce am decis asupra sunetelor din refren, a trebuit să aleg un cuvînt care să conțină aceste sunete și, în același timp, să fie în concordanță cu acea melanicolie pe care o preconizam ca ton al poemului. În această alegere ar fi fost absolut imposibil să evit cuvîntul Nevermore (niciodată). De fapt, a fost chiar primul cuvînt care mi-a venit în minte.
     Următorul desideratum a fost să găsesc un pretext pentru a folosi continuu același cuvînt, „nevermore”. Am observat imediat dificultatea de a inventa un motiv destul de plauzibil pentru a-l repeta mereu ; totuși, mi-am dat seama că această dificultate se datora doar ideii preconcepute că acest cuvînt trebuie repetat în mod continuu și monoton de o ființă omenească - pe scurt, mi-am dat seama că e greu să împac această monotonie cu ideea că cel care repetă cuvîntul este o ființă națională. Atunci mi-a venit imediat ideea să folosesc o ființă non-rațională, capabilă însă să vorbească ; și, natural, la început m-am gîndit la un papagal ; l-am înlocuit însă imediat cu un corb, care și el poate să vorbească și, în plus, se potrivea mult mai bine cu tonul pe care îl preconizam.
     Ajunsesem deci la ideea de a folosi un corb - o pasăre de rău augur - care să repete monoton un singur cuvînt, Nevermore, la sfîrșitul fiecărei strofe dintr-un poem scris în ton melancolic și avînd o lungime de aproximativ o sută de versuri. Apoi, nepierzînd din vedere nici măcar pentru o clipă scopul perfecțiunii supreme a poemului în toate momentele sale, m-am întrebat : „Dintre toate subiectele triste, care este, în concepția universală, considerat a fi cel mai melancolic ?” „Moartea” a fost răspunsul firesc. „Și cînd e mai poetic acest subiect melancolic ?” Din cîte am explicat pe larg mai înainte, și acest răspuns e evident : „Cînd se asociază cu Frumusețea; deci moartea unei femei frumoase e, fără îndoială, cel mai poetic subiect din lume și e de asemeni sigur că îndrăgostitul care își plînge iubita este cel mai indicat pentru a vorbi despre acest subiect”.
     Acum trebuia să combin cele două idei, cea a unui îndrăgostit ce își jelește iubita moartă și cea a unui corb care repetă mereu cuvîntul „Nevermore”. Trebuia să le combin urmărindu-mi planul de a varia, la fiecare strofă, folosirea cuvîntului repetat ; singurul mod inteligibil de a face o astfel de combinație este să ți-l închipui pe Corb folosind cuvîntul ca răspuns la întrebările îndrăgostitului. Și aici am văzut pe loc ce prilej favorabil mi se oferea pentru a produce efectul dorit, adică efectul ce rezultă din variația folosirii cuvîntului. Am înțeles că prima întrebare a îndrăgostitului, prima la care Corbul să răspundă „Nevermore”, putea să fie o întrebare banală ; a doua, mai puțin banală ; a treia, și mai puțin, și așa mai departe, pînă cînd, trezit din inițiala sa nepăsare de însuși caracterul melancolic al cuvîntului - de repetarea lui frecventă - și de reputația de rău augur a păsării care îl rostește, ajunge pînă la urmă să fie tulburat de superstiții și să îi pună, în disperare, întrebări cu un caracter cu totul deosebit, întrebări ale căror răspunsuri îl preocupă intens, pe care le pune mai cu superstiție, mai cu acea deznădejde care pare să se complacă în autoflagelare, le pune nu pentru că ar crede în caracterul profetic sau demonic al păsării (care, cum îl asigură rațiunea sa, repetă doar o lecție învățată pe de rost), ci pentru că simte o plăcere frenetică de a pune anumite întrebări la care să primească răspunsul așteptat : „Nevermore”, care îi produce durerea cea mai desfătătoare, fiind și cea mai de nesuportat. Observînd deci această ocazie ce mi se oferea - sau, mai bine zis, pe care eram obligat să o folosesc în cursul construcției poemului - mi-am fixat întîi în minte momentul culminant, sau întrebarea finală, acea întrebare la care răspunsul „Nevermore” să trezească cea mai mare durere și disperare.
     Cu aceasta putem spune că a început poemul meu, cu sfîrșitul, cu ceea ce ar trebui să înceapă orice operă de artă, căci în acest moment al considerațiilor mele preliminare am luat  condeiul în mînă și am compus strofa :

„Prophet!” said I, „thing of evil! prophet still, if bird or devil!
By that Heaven that bends above us, by that God we both adore,
Tell this soul with sorrow laden if, within the distant Aidenn,
It shall clasp a sainted maiden whom the angels name Lenore,
Clasp a rare and radiant maiden whom the angels name Lenore?”

Quoth the Raven:
„Nevermore!”

Tu, profet cu neagră pană, vraci, oracol, sau satană,
Spune-mi, pe tăria bolții și pe Domnul iertător,
Sufletu-ntîlni-va oare, în Edenul plin de floare,
Cea mai pură-ntre fecioare – îngerii îi spun Lenore –
Fata căreia și-n ceruri îngeri îi spun Lenore?''

                                  Spuse Corbul:
,,Nevermore!''
1

     Am compus această strofă atunci, întîi pentru că, stabilind momentul culminant, să pot să variez mai bine și să gradez celelalte întrebări ale îndrăgostitului, în ceea ce privește gravitatea și importanța lor, și, în al doilea rînd, pentru ca să pot fixa definitiv atît ritmul, metrul și lungimea, cît și alcătuirea generală a strofei și, de asemenea, ca să pot grada strofele ce aveau să o preceadă pe aceasta, astfel ca nici una să nu o întreacă în ce privește efectul ritmic. Dacă aș fi fost în stare să compun strofe mai viguroase după aceea, le-aș fi redus intensitatea, fără nici un scrupul, în mod intenționat, ca să nu stric efectul culminant.
     Voi spune aici și cîteva cuvinte despre versificație. Ca de obicei, scopul meu principal a fost originalitatea. Măsura în oare acest lucru este neglijat în versificație constituie unul dintre cele mai inexplicabile lucruri din lume. Admițînd că nu avem multe posibilități de a varia simplul ritm, e totuși limpede că variațiile de metru posibile sunt absolut infinite, și, totuși, de secole, nimeni nu a înfăptuit sau nu s-a gîndit să înfăptuiască ceva original în domeniul versului. Adevărul este că, în afară de spiritele de o forță cu totul neobișnuită, originalitatea nu e cîtuși de puțin o problemă de impuls sau de intuiție, așa cum cred unii. În general, pentru a fi găsită, originalitatea trebuie căutată cu perseverență, și deși e o trăsătură pozitivă și de cea mai mare valoare, necesită, pentiru a fi obținută, nu atît inventivitate, cît selecție.
     Desigur, nu pretind că sînt original în ce privește ritmul sau metrul Corbului. Ritmul e trohaic, iar metrul e octametru în refrenul versului al cincilea, și se termină cu tetrametru catalectic. Exprimat mai puțin pedant, picioarele metrice folosite (trohei) constau dintr-o slabă lungă, urmată de una scurtă ; primul vers al strofei e format din opt picioare de acest fel ; al doilea, din șapte și jumătate (de fapt două treimi) ; al treilea, din opt ; al patrulea, din șapte și jumătate ; al cincilea, la fel, al șaselea din trei și jumătate.
     Fiecare din aceste versuri, luat separat, a mai fost folosit înainte, iar dacă poemul Corbul are vreo originalitate, ea rezidă în combinarea versurilor în strofă : nu s-a încercat niciodată ceva care să semene cît de cît cu această combinare. Efectul acestei alcătuiri originale a strofei e sporit de alte efecte ; unele neobișnuite, altele cu totul inedite, ce apar ca urmare a aplicării principiilor de rimă și de aliterație.
     Următoarea problemă pe care a trebuit să o rezolv a fost modul în care să fac să se întîlnească îndrăgostitul cu Corbul, și prima dată a acestei probleme a fost locul. Cel mai natural cadru părea a fi o pădure sau un cîmp, dar mie mi s-a părut întotdeauna că un spațiu ciricumscris e absolut necesar pentru a spori efectul unei întîmplări izolate : aceasta are forța cadrului unui tablou. Are puterea morală indisputabilă de a păstra atenția concentrată și, desigur, nu trebuie să fie confundat doar cu simpla unitate de loc.
     M-am decis deci să îl plasez pe îndrăgostit în odaia sa, o odaie ce îi pare sfîntă datorită amintirilor legate de aceea care venise deseori aici. Camera e mobilată cu lucruri scumpe, aceasta doar pentru că urmăresc ideile pe care le-am explicat deja în legătură cu Frumusețea, ca singura teză cu adevărat poetică.
     După ce am fixat astfel locul, trebuia acum să introduc pasărea, și, inevitabil, m-am gîndit să o fac să intre pe fereastră. Ideea de a-l face pe îndrăgostit să creadă, mai întîi, că fîlfîitul aripilor ce se loveau de oblon era o „bătaie” în ușă mi-a dat dorința să sporesc și să prelungesc curiozitatea cititorului și să introduc un efect secundar : acela creat de îndrăgostit atunci cînd deschide larg ușa, vede că afară totul e în beznă și i se pare atunci că la ușă a bătut duhul iubitei sale.
     Am ales o noapte cu ploaie și cu vînt mai întîi pentru a motiva de ce Corbul cere adăpost, apoi pentru efectul pe care îl are contrastul cu liniștea (fizică) din odaie.
     Am pus pasărea să se așeze pe bustul zeiței Pallas și pentru efectul pe care îl are contrastul dintre marmoră și penajul ei, înțelegîndu-se că ideea bustului mi-a fost pur și simplu sugerată de pasăre, și am ales bustul zeiței Pallas mai întîi pentru că se potrivea mai bine cu erudiția îndrăgostitului și apoi pentru însăși sonoritatea cuvîntului Pallas.
     Cam pe la mijlocul poemului am folosit de asemeni forța contrastului cu scopul de a adînci impresia finală. De exemplu, am dat o aparență de fantastic, aproape  de  grotesc, intrării  Corbului. El  intră cu  „un foșnet grav de-aripă” :

Not the least obeisance made he; not a minute stopped or stayed he,
But, with mien of lord or lady, perched above my chamber door.

N-a-ncercat vreo plecăciune de salut sau sfiiciune,
Ci făptura-i de tăciune și-a oprit, solemn, din zbor,
Chiar pe bustul albei Palas

În următoarele două strofe realizez mai evident acest scop :

Then the ebony bird beguiling my sad fancy into smiling,
 By the grave and stern decorum of the countenance it wore,
 ”Though thy crest be shorn and shaven, thou,” I said, „art sure no craven,
 Ghastly grim and ancient Raven wandering from the Nightly shore,
 Tell me what thy lordly name is on the Night's Plutonian shore?”

 Quoth the Raven: „Nevermore.”

Much I marvelled this ungainly fowl to hear discourse so plainly,
 Though its answer little meaning, little relevancy bore;
 For we cannot help agreeing that no living human being
 Ever yet was blessed with seeing bird above his chamber door,
 Bird or beast upon the sculptured bust above his chamber door,
 With such name as „Nevermore.”

Printre negurile-mi dese, parcă-un zîmbet mi-adusese,
 Cum privea, umflat în pene, țanțoș și încrezător.
 Și-am vorbit: ,,Ți-e creasta cheală, totuși intri cu-ndrăzneală,
 Corb bătrîn, strigoi de smoală dintr-al nopții-adînc sobor!
 Care ți-e regalul nume dat de-al Iadului sobor?''

                                     Spuse Corbul:  ,,Nevermore.''

Mult m-am minunat, firește, auzindu-l cum rostește
 Chiar și-o vorbă fără noimă, croncănită-ntîmplător;
 Însă nu știu om pe lume să  primească-n casă-anume
 Pasăre ce-și spune-un nume – sus, pe bust, oprită-n  zbor –
 Pasăre, de nu stafie, stînd  pe-un bust strălucitor-
                                     Corb ce-și spune:  ,,Nevermore”'.

    După ce am avut grijă să pregătesc astfel efectul, pentru dénouement schimb imediat tonul fantastic cu unul de o profundă seriozitate : acest ton apare în strofa ce urmează imediat celei pe care am citat-o mai sus, în versul:

But the Raven, sitting lonely on that placid bust, spoke only…

Dar, în neagra-i sihăstrie, alta nu părea că știe…

     Din acest moment îndrăgostitul nu mai glumește, nu mai vede nimic neobișnuit în purtarea Corbului. El vorbește despre pasăre ca de un : „Cioclu chel, spectral, sinistru, bădăran și cobitor” și îi simte ochiul fioros cum îl „fixează, pînă-n gînd străbătător”. Această schimbare în gîndirea sau în imaginația îndrăgostitului are ca scop să creeze o schimbare asemănătoare în cititor - să-l aducă în acea stare de spirit propice unui dénouement care se produce cît se poate de repede și de direct.
    
Cu acest dénouement propriu-zis - cu răspunsul Corbului, „Nevermore”, la ultima întrebane pusă de îndrăgostit : dacă își va mai întîlni iubita într-o altă lume - poemul își află, pot spune, împlinirea, în acea ipostază evidentă, cea de simplă povestire. Pînă aici totul se petrece în limitele credibilului, în limitele realului. Un corb care a învățat pe de rost un singur cuvînt, „Nevermore”, și care, scăpat de la stăpînul său, e împins, la miezul nopții, de dezlănțuirea furtunii să ceară adăpost bătînd la o fereastră unde mai licărește încă o lumină - fereastra odăii unui om studios, care e aplecat deasupra unei cărți, cu gîndurile pe jumătate duse la iubita lui care a murit. Cînd i se deschide fereastra la auzul fîlfîitului aripilor sale, pasărea vine și se așează pe locul cel mai la îndemînă, care e și mai depărtat de îndrăgostitul nostru ; acesta, amuzat de întîmplare și de ciudățenia purtării musafirului său, îl întreabă, în glumă și fără a se aștepta cîtuși de puțin la un răspuns, cum îl cheamă. Corbul, auzind că i se vorbește, răspunde cu cuvîntul obișnuit : „Nevermore”, un cuvînt care își găsește imediat ecoul în sufletul întristat al îndrăgostitului ; acesta își exprimă cu voce tare unele gînduri pe care i le-a trezit împrejurarea și e din nou uimit auzind Corbul repetînd „Nevermore”. Acum îndrăgostitul ghicește care e situația, dar e împins, cum am mai spus, de setea omenească de a se autochinui și, în parte, de superstiție ; el pune păsării întrebări care îi vor aduce, lui, cea mai mare voluptate a durerii prin răspunsul așteptat, „Nevermore”. Cu voluptatea dusă pînă la extremă în această autochinuire se încheie în mod firesc povestirea în ceea ce am numit faza ei primă sau evidentă, și pînă în acest moment nu am încălcat limitele realului.
     Dar în subiecte pe care le mînuim astfel, cu oricît de multă îndemînare sau cu oricîtă bogăție de întîmplări pregnante, apare o anumită duritate sau goliciune care repugnă unui ochi de artist. E nevoie, în mod inevitabil, de două lucruri : mai întîi de un grad de complexitate sau, mai bine zis, de adaptare ; și, în al doilea rînd, de o anumită putere de sugestie, de vreun curent de sensuri subterane, oricît de nedefinite. Acestea dau mai ales unei opere de artă acea bogăție (ca să folosesc un termen expresiv împrumutat de la pres-biterieni) pe care ne place prea mult să o confundăm cu idealul. Excesul de sensuri sugerate –  redarea curentului exterior în locul celui subteran al temei – transformă în proză (și încă din cea mai prozaică) așa-numita poezie a așa-numiților tiranscendentaliști.
     Deoarece sînt de această părere, am adăugat două strofe în încheierea poemului, făcînd ca puterea lor de sugestie să impregneze întreaga narațiune ce le-a precedat. Curentul de sens subteran apare mai întîi în versurile :

Take thy beak from out my heart, and take thy form from off my door!”
 Quoth the Raven:
„Nevermore!”

Scoate-ți pliscu-nfipt în mine, pleacă la Satan,  în zbor!''
                                    Spuse Corbul: ,,Nevermore!''

       Veți observa că în cuvintele „pliscu-nfipt în mine” apare prima exprimare metaforică din poem. Ele, împreună cu cuvîntul „Nevermore”, ne îndeamnă să căutăm o morală în tot ceea ce a fost narat anterior. Cititorul începe acum să considere Corbul ca pe un simbol, dar doar în ultimul vers al utimei strofe a poemului apare clar intenția autorului de a face din Corb un simbol al Amintirii Jalnice și Nepieritoare :

And the Raven, never flitting, still is sitting, still is sitting,
 On the pallid bust of Pallas, just above my chamber door;
 And his eyes have all the seeming of a demon's that is dreaming,
 And the lamp-light o'er him streaming throws his shadows on the floor;
 And my soul from out that shadow that lies floating on the floor
 Shall be lifted - NEVERMORE!

Și de-atunci, pe todeauna, Corbul stă, și stă într-una,
 Sus, pe albul bust, deasupra ușii mele, pînditor,
 Ochii veșnic stau de pază, ochi de demon ce  visează,
 Lampa își prelinge-o rază de pe pana-i pe covor;
 Știu, eu n-am să scap din umbra-i nemișcată pe covor.
                                     Niciodată – NEVERMORE!

  ______________
          1
) Traducerea poemului, în : E. A. Poe, Poezii și Poeme, în românește de Mihu Dragomir, Editura Tineretului, 1964
 

          *) Îi recomand cititorului să parcurgă acest text - al unui geniu - cu o doză de rezervă respectuoasă. Mecanismul sută la sută rațional al compunerii poemului, descris în cele de mai sus, trebuie citit, întrucîtva, în cheie literară. E o utopie desfășurată cartesian. Chiar dacă n-am uitat butada lui T.S. Eliot, poezia nu se face cu sentimente, ci cu cuvinte, chiar dacă nu ne permitem să punem o clipă la-ndoială franchețea unui mare artist ca E. E. Poe, o adiere de scepticism e necesară în receptarea acestui eseu, generată de certitudinea că, vai, sublimul în poezie nu poate fi realizat cu rigla, fiorul inefabil a ceea ce se numește cu banala vocabulă talent nu poate fi rezultatul unor raționamente logico-lingvistice. Eseul acesta este el însuși un poem despre spiritul de finețe și spiritul de geometrie (Pascal), despre tulburătorul amestec al sensibilității cu cerebralitatea care face, în egală măsură, farmecul poeziei cît și al gîndului.
                                                                                                                                            George PRUTEANU