Informaţii despre alcătuirea paginii.

(Pro TV, 25-26.III.1996) [ Limba traco-dacilor ]

 

                  Cuvintele care apar în text cu litere mari provin, după toate probabilitățile, din fondul traco-geto-dacic al limbii române.

          Doamnelor și d-lor, bună seara. Înarmați-vă cu puțină RĂBDARE, dar și BUCURAȚI-vă, pentru că vreo două zile vom face o călătorie spre centrul... pămîntului? Nu! Spre o altă GENUNE, spre centrul, spre adîncul, spre străfundul limbii române. De-a lungul întîlnirilor noastre de 300 de secunde mi s-a ÎNTÎMPLAT de multe ori să vă spun, despre o DROAIE de cuvinte, că: unul provine din greacă, altul din latină, altul din slavă, altele din germană, maghiară, franceză etc., un ȘIR lung. Pe drept cuvînt, unii telespectatori au fost ÎNTĂRÎTAȚI (ca de pildă d-nii Corneliu Bălan din Suceava și Liviu Petrescu din Buc.), au simțit un mic GHIMPE în inimă, și s-au întrebat: Bine, fratre (fratre am zis!), dar nu avem nici un cuvînt care să provină din fondul nostru autohton, neluat de la nimeni?? De la strămoși n-am PĂSTRAT nimic? O ZESTRE, de la VATRA ei de-nceput nu există? Ca să le CURM (d-lor și altora) nedumerirea, mă RIDIC, dau cu CĂCIULA de pămînt și zic TARE: ba da! Există un asemenea grup de cuvinte, nu e un MORMAN prea mare, dar cîte sunt, reprezintă o FĂRÎMĂ de sunet primordial, o dulce BOARE de străvechime în limba noastră. După estimările specialiștilor, numărul acestor cuvinte din bătrîni, păstrate pînă azi, URCĂ pînă la circa 160-170.
          Înainte de a mă BĂGA în alte detalii, e momentul să vă spun că-mi voi întemeia scurta prezentare a chestiunii pe date extrase din următoarele lucrări, cărora le datorez, firește, totul: Limba română a lui Sextil Pușcariu, apărută la Fundația pentru Literatură și Artă „Carol al II-lea”, în 1940 (s-a reeditat); Istoria limbii române a lui Alex.Rosetti, ediția de la Ed. Științifică, din 1964; Limba traco-dacilor de I.I. Russu, de la Ed. Științifică din 1967; Limba daco-ge
ților de Ariton Vraciu, de la Ed. Facla din Timișoara, din 1980; și Etnogeneza românilor a lui I.I.Russu, Ed. Științifică și Enciclopedică, 1981. Cred că e suficient ca să aveți încredere că vă voi spune lucruri certe, nu opinii scoase din BURTĂ, nu voi ÎNSĂILA bazaconii precum cele pe care le-am evocat cîndva, ale unor saltimbanci ai lingvisticii, de genul că Adam și Eva au vorbit limba română! sau de genul că din română se trag toate celelalte limbi, de la indiană și babiloniană, la franceză și greacă. Astea sunt pure trăznăi, care țin de ceea ce aș putea numi naționalismul paranoic și STERP. Cum să le explici acestor cercetători-de-circ că se află într-un monstruos anacronism, pretextînd că ar fi existat o limbă română înainte de a exista poporul român, și contrazicînd, cu pehlivănească nonșalanță, evidențe produse în SUTE de ani de cercetare realmente științifică. A pretinde că româna a fost înaintea latinei, înseamnă să dai nebunește peste cap toată istoria noastra, să-i pui GRUMAZUL pe BUTUC și s-o BAGI în GROAPĂ. Să-i lăsăm BALTĂ pe acești zăpăciți cu minte ABURoasă și să ne UITĂM cum au decurs lucrurile în CAIERUL vremii.
          Va să zică, bravul Decebal e înfrînt și romanii, cu fustanelele și sandalele, cu legile și instituțiile lor se așază, cu cățel și purcel, în Dacia. Civilizația lor fiind superioară, o integrează pe cea a dacilor, care încep să fie supuși procesului de romanizare. Încet-încet, de-a lungul a secole, limba indigenă, traco-dacică, și cultura, numele proprii și credințele, structurile sociale și economice, sunt înlocuite. Din păcate, populația băștinașă nu cunoștea slovele, de aceea din limba traco-dacică, dispărută ca și alte limbi vechi, nu s-a păstrat nici
măcar o propoziție întreagă. Poetul Ovidiu, exilat la Tomis, între anii 8 și 17 d.Cr., a învățat limba localnicilor, după cum mîndru a lăsat mărturie scrisă ( "nam didici getice sarmaticeque loqui" ) și a scris și o cărticică de versuri în acel grai, care însă s-a pierdut, deoarece copiștii din Evul Mediu, neînțelegînd nici o boabă din ce scria acolo, n-au mai transcris-o pentru posteritate. S-au găsit doar cîteva formule de amenințare la adresa profanatorilor de morminte, pe LESPEZI, și un inel de aur, cu o inscripție traco-dacică, descoperit în 1912 la Ezerovo. Niciuna din inscripții n-a putut fi descifrată cert.
          V-am ARUNCAT în plină beznă... Mîine înaintăm NIȚEL și sper să vă ÎNTREMEZ, scoțîndu-vă la ȚĂRMUL limpezirii. RĂBDARE.


         
Doamnelor și domnilor, acum și PURUREA, pace! Vă povesteam aseară că, acum o mie opt sute nouăzeci și unu de ani*, dîrzul Decebal a fost înfrînt și fericita Dacie ( Dacia felix ) a intrat, pentru circa 160 de ani, sub ceea ce Nicolae Iorga numea "sigiliul Romei". Suficient pentru ca civilizația mai profundă și mai bine organizată a romanilor să se imprime decisiv în feldeința celor de aici și în primul rînd, cel mai evident dintre toate, în limbă. Să spun, în treacăt, că noi am preluat creștinismul direct de la romani, la care, din anul 313 d.Cr. devenise religie oficială; mărturie că așa a fost stă terminologia de bază a acestei religii care, în ciuda apartenenței ulterioare la ortodoxia Răsăritului, este de origine latină: Dumnezeu (domine deus), înger (angellus), creștin (christianus), sfînt (sanctus), a boteza (baptizare), biserică (basilica), cruce (crux,-cis), lege (lex,-gis) etc.
          Ce a rămas totuși în limba noastră din fondul autohton, geto-dacic? Cercetările de peste două veacuri ale savanților, începînd de la Dimitrie Cantemir și pînă la autorii pe care mă bizui eu în ceea ce vă comunic (Pușcariu, Giuglea, I.I.Russu, Vraciu), au identificat o "ZESTRE" de circa 160 (iată o pură coincidența cu anii stăpînirii romane în Dacia, cu valoare, dacă vreți, mnemotehnică, nu mai mult), așadar circa 160 de cuvinte din limba română actuală, care provin, după toate probabilitățile, din acel grai străvechi, pre-roman. Unele din aceste circa 160 de cuvinte au defilat, ieri și azi, pe ecranele dv.** De ce repet mereu formula "după toate probabilitățile", și în inscripția de la începutul emisiunii, și acum? Pentru că urme certe și descifrate ale limbii traco-dacilor nu s-au PĂSTRAT; ce avem, sunt doar fragmente pe care istoricul și lingvistul I.I. Russu le împarte în cinci categorii:

  1. inscripția de pe inelul de la Ezerovo (total obscură încă, neelucidată);
2. vreo 70 de cuvinte, misterioase și ele, păstrate de lexicografi greci fără explicații etimologice;
3.nume dace de plante medicinale, reținute de Petanius Dioscoride;
4.nume de persoane; și
5.inscripții frigiene, în alfabet grecesc, multe confuze.

          Pe scurt, aproape nici un SÎMBURE sigur și palpabil. În această privință, marele lingvist Sextil Pușcariu (inițiatorul celui mai cuprinzător dicționar al limbii române) a făcut o comparație pesimistă, dar foarte plastică, v-o citez: "Să ne închipuim că un cataclism ar nimici, ar MĂTURA, orice urmă de limbă română și nu s-ar păstra decît un fragment dintr-o pagină de Mers al Trenurilor, cu numele de localități Feldioara, Bod, Brașov, Dîrste, Timiș, Predeal, Azuga. Cum și-ar putea face cineva o idee despre limba română din aceste numiri fără un sens precis și fără rude în românește? Cam în aceeași situație ne găsim cu ceea ce ni s-a păstrat din limba traco-geto-dacilor".
          Atunci, mă veți întreba, cum s-a ajuns la cele circa 160 de vocabule atribuite fondului străvechi? Răspunsul nu e chiar atît de complicat. Criteriul identificării lor constă, mai întîi, în faptul că aceste cuvinte nu iși au originea în niciuna din limbile cu care româna a avut vreo legătură: latina, greaca, slava, turca, maghiara etc. În al doilea rînd, unele dintre ele pot fi regăsite (desigur, în forme specifice) în limba albaneză, o limbă ale cărei izvoare sunt, pare-se, comune cu cele ale limbii tracilor. Ne aflăm, o spun toate tratatele, pe un teritoriu care necesită prudență: GARDUL dintre ipoteză și certitudine e fluid (diferă chiar de la cercetător la cercetător, de la cuvînt la cuvînt). Iată, ca exemplu, afirmațiile unui savant, I.I. Russu, care a sintetizat, în cartea pe care o am în mînă, rezultatele de pînă la el și le-a adaugat propriul aport masiv: pentru unele cuvinte pe care le consideră autohtone, el nu exclude totuși "eventualitatea originii latine (a ameți, buiestru, a întrema, a leșina, sterp, urcior) ori a originii slave (noian, stînă)".
          Investigațiile continuă, ca să zic așa, și dacă-mi dă Dumnezeu zile și timp-de-antenă, vă voi ține la curent. Deocamdată, spre final, țin să vă atrag atenția că majoritatea cuvintelor socotite de proveniență autohtonă fac parte din setul celor mai uzuale, mai curente, mai pe BUZELE tuturor. Îngăduiți-mi să vă ofer, în AMURGUL acestor 5 minute, încă vreo cîteva vorbe: substantive precum: barză, brînză, brîu, copac, copil, leagăn, mazăre, pînză, stîncă, viscol; sau verbe precum: a agăța, a cruța, a încurca, a lepăda, a leșina, a mișca, a mușca, a scăpăra - vorbe pe care nu e exclus să le fi rostit ca atare chiar Burebista sau Decebal.
          Închei cu autohtonul: GATA!
__________________
               *) NOTE DIN 2007. Emisiunea s-a difuzat prima oară în seara zilei de 26 martie 1996.
              
**) În locul "defilării", cititorul găsește aici tabelul de mai jos. El cuprinde cuvintele extrase din două dintre lucrările citate mai sus: Limba traco-dacilor de I.I. Russu și Limba daco-geților de Ariton Vraciu. În ambele există liste de cuvinte cu un grad mare de probabilitate de a fi autohtone. Le reproduc, însumate. În lista de mai jos, cu aldin sunt cele care întrunesc două selecții, iar siglele de după cuvinte înseamnă:
     H = cuvinte considerate autohtone de Hasdeu, în Etymologicum Magnum Romaniae, citat de A. Vraciu;
     r = cuvinte autohtone care au un corespondent de origine indo-europeană în albaneză, listate de I.I. Russu;
     R = cuvinte autohtone fără corespondent în albaneză, listate de I.I. Rusu;
     V = cuvinte considerate autohtone de A. Vraciu.


CUVINTE CONSIDERATE DE SPECIALIȘTI CA APARȚINÎND, FOARTE PROBABIL, LIMBII DACILOR
 
abeș H,V
Abrud H
abur H,r,V
acăța R
adămană (=dar, mită) V
ademeni H
adiia R
aghiuță H
aidoma H
ală H
alac H
aldea H
ameți R
amurg R
anina R
aprig R
argea H,r,V
Argeș H
arunca R
azugă H
baci H,r,V
baier R
baligă r
baltă r
bară H
Barba-cot H
barză H,R,V
bască H,r
batal H
băga R
băiat R
bălan H
bă(a)laur H,r,V
beregată R
boare R
bordei H,R
bortă H
brad H,r
brîndușă R
brînză H,R,V
brîu r
brusture r
bucur- r
buiestru R
bunget H,r,V
burghiu H
burlan R
burtă R
burtucă H
burtuș H
butuc R
butură R
buză r
caier R
cață R
căciulă r
căpușă r
căpută r
cătun r
cioară H,V
cioban H
cioc H,V
ciocîrlie H
ciomag H
cîrlan R
cîrlig R
codru H,V
copac r
copil R
creț R
cruța r
cujbă H
culbec H
curma r
curpăn r
cursă r
custură R
darari R
daș r
dărîma r
deh H
deretica R
descăța R
descurca R
dezbăra R
desghina R
dezgauc H
doină H,V
don H
dop R
droaie R
dulău H,V
fărîmă r
gard r
gata r
gălbează r
genune H,R
ghes R
ghiară R
ghimpe r
ghiob H
ghionoaie r
ghiont R
ghiuj H,V
gîde H
gîdel H
gordin H
gorun R
grapă r
gresie r
groapă r
grui R
grumaz r
grunz r
gudura R
gușă r
hojma H,V
iazmă H
iele H
încurca R
înghina R
îngurzi R
înseila R
întrema R
ji(e)lț (=pîrîu) H,V
leagăn R
lepăda R
lespede R
leșina R
mal H,r,V
maldac H
mazăre H,r,V
măceș R
mădări R
măgură r
mălai H
mămăligă H
mărcat R
mătură r
melc H,R,V
Mehadia H
mieru R
mire H,R,V
mistreț R
mișca R
mînz r
morman R
mosoc H
moș r
moț H
mugure r
munună R
murg r
mușat R
năpîrcă r
năsărîmbă H
nițel R
noian R
ortoman H
păstaie r
păstra R
pînză R
pîrîu r
prunc R
pururea r
rață H,V
ravac H
răbda R
reazem R
ridica R
rîmfă H
rînză H,r,V
spînz r
stăpîn H,V
stărnut R
sterp r
stejar H,V
steregie R
stînă H,V
străghiată R
strepede r
strugure R
strungă r
sugruma R
sugușa R
șale r
șiră H,R
șopîrlă H,r,V
șoric R
șut r
tare R
traistă H
tulei H
țap r
țarc r
țarină R
țăruș R
țundră H
țurcă H
uita (a se) R
undrea R
urca R
urcior R
urdă H,R,V
urdina R
urdoare R
vatră H,r,V
vătăma R
vătui r
viezure r
viscol R
zară R
zăr R
zburda R
zestre R
zgardă r
zgîria R,r
zgîrma R
zimbru H,V
zîrnă H
scăpăra r
scrum r
scula r
scurma R
sîmbure r
sîmvea H
sarbăd r
Sarmisegetuza H

George PRUTEANU