Imagini Călinescu:
                         
Voce Călinescu: (1959) (1960) (1964)

„Dacă spunem despre Kogălniceanu că era dansator și
despre Bălcescu că visa zestre spre a-și cumpăra arme,
astea nu-s frivolități, ci mici piese de construcție istorică“.


     „Un mare intelectual se întîmplă foarte adesea să fie și un mare copil“.
G. CĂLINESCU  

JUSTIFICARE 

       Paginile care urmează încearcă o „radiografie“ a personalității lui G.Călinescu, a felului de a fi, a (vorba e a lui Cantemir) feldeinței sale. Stilul e omul, spune adagiul clasic al lui Buffon, și nimic nu ajută mai bine la înțelegerea resorturilor și a mecanismelor operei decît descifrarea, întemeiată pe fapte și documente (deloc „impresionistă“) a firii creatorului ei. Fără a pretinde, în spirit exacerbat pozitivist, că există o legătură directă și automată între comportament și scriitură (relevantă este, în acest sens, respingerea vehementă a pozițiilor lui Sainte-Beuve de către Proust, în eseul Contre Sainte-Beuve), ar fi absurd să nesocotim subtila și complexa relație dintre acestea. Ftizicul Bacovia n-ar fi putut scrie ca bonomul Minulescu.
       Paginile de mai jos încearcă, în acest spirit, un portret al specificității psihicului călinescian, ca o pregătire și o anticipare a dezvoltărilor referitoare la duhul variatelor lucrări pe care le-a elaborat. Se va vedea, mai tîrziu, că ingenuitatea temeinică, versatilitatea doctrinară, dar și grandoarea operei lui Călinescu își au explicația (dacă nu izvorul) în datele histrionice și spectaculare ale naturii sale.
       Metoda pe care am urmat-o a fost aceea a decelării și selectării documentelor / textelor semnificative (pornind de la premisa că un om este și ceea ce face, dar și ceea ce ascunde) și a mărturiilor creditabile. Pentru acestea din urmă, am preferat numelor sonore ale unor persoane care l-au cunoscut superficial pe Călinescu (simpozioane, ședințe academice etc.), pe cele ale unor autori de mai mică notorietate, dar care au fost colaboratori apropiați ai magistrului timp de ani în șir și l-au putut observa în intimitatea și devenirea sa. N-am neglijat, totuși, nici o notă susceptibilă a adăuga o tușă validă „portretului-robot“. Totul, în ideea că ființa creatoare este cea care dă substanță structurilor operei. La nexul generator al acelei substanțe își propun să ajungă paginile următoare.

*

        Să privim cîteva fotografii ale lui Călinescu, din epoca deplinei maturități – cînd trăsăturile sunt definitive și concludente. Vigoarea figurii izbucnește din ochi. Aveau, adesea, o duritate demonică. Îi amintesc pe cei, halucinanți, ai lui Țuculescu și ai picturii sale. Ochii lui Blaga, și ei inconfundabili, sunt abisal deschiși, dilatați, flămînzi de imagine; e o anume spaimă în acești ochi, o panică în fața corolei de minuni a lumii. Privirea lui Țuculescu soarbe, a lui Blaga îmbrățișează. Călinescu privește direct, contondent, tăios. „Privirea lui G. Călinescu putea «ucide» și îți dădea impresia că dispune din primul moment de zestrea ta interioară“a*. Mărturiile sunt la unison: „Ochii cu deosebire impresionau. Privirea sfredelea“b; „ochii fulgerau”c; asistența era „țintuită sub săgețile privirii” d. Liviu Călin vorbește de „expresia vie, neptunică, ochii fosforescenți”e; altcineva îi vede „strălucitori ca oțelul”f, se pare chiar că provocau „hipnoză”g.

       Iată-l (v. imag.), într-una din savuroasele sale postúri, vorbind unei săli arhipline. Părul sur, năvalnic, i se revarsă peste frunte. Chipul e încordat într-o grimasă de șăgălnicie perfidă, pe care arătătorul stîngii, comic ridicat, o subliniază. Călinescu  e  prins  de  ceea  ce spune,  ochii îi rîd, e într-o vervă drăcească.

       Iată-l (v. imag.) transfigurath, într-un moment de supremă uitare de sine. Coama rebelă îi mărginește chipul ca o aureolă, ochii sunt închiși, sugerînd, împreună cu buzele strînse, un extaz dureros. Pe fața suptă și palidă, sprîncenele late, dense, negre ca trase în cărbune, vin mefistofelic.

       Iată-l (v. imag.)  într-o clipă de liniște, acasă, lăsat într-un fotoliu, ca alter-ego-ul său, Ioanide. E o fotografie tîrzie, mina e obosită, ochii cată fix înainte cu aspră seriozitate, buzele sunt îndărătnic împreunate. E chipul celui care, cîteva luni mai tîrziu, va spune, într-o cameră de sanatoriu: „Nu mai e nimic de făcut”. Părul e răsfirat, țepos, firele scurte stau răzvrătite. În ansamblu, profilul e grec, fruntea continuîndu-se aproape fără concavitate în linia nasului puternic, acvilin. Din tinerețe avea acest profil elen (lui I.Valerian, în 1925, îi părea „un grec din antica Eladă”)i; același, în altă parte, îi găsește un „chip de efeb”j. De acest profil (relativ) grecesc a fost toată viața mîndru („Eu sunt grec!”) și îl expunea cu oarecare ostentație obiectivelor fotografice.

       Era un bărbat de statură medie, nu prea voinic, de o anume corpolență totuși, o dată cu înaintarea în vîrstă, puțin adus de spate, efect al vieții la masa de scris. În societate, vestimentația i se conforma conveniențelor: la cursuri îl vedem în costum închis, cu vestă, cravată și batistă albă, la ocazii festive arborează papion, în vilegiatură poartă pantaloni-golf, ghete, canadiană și șapca epocii; la mare, șort și tricou „matroz“, ba, ca un domn Goe mărit, și o beretă marinărească cu panglici sau chipiu de comandant de navă...

Acasă, nu suferă constrîngeri (v. imag.) și recurge fie la un bluzon comod de catifea, fie, cînd căldura îl supără, la o rudimentară bluză de doc, neglijent lăsată peste pantalonii, lungi sau scurți...

  


 

FELDEINȚA CĂLINESCIANĂ
Copilul bătrînGeniul și copilul Copilul eternPoza infantilăJoaca, jocul: homo ludens Narcisism. Frondă Spectacolul Histrionul Bufoneria Versatil și demonicJupiter tonans Mefiența Intoleranță Ianus baroc: omul faustic Anexă

       (Copilul bătrîn) Călinescu n-a avut o copilărie firească; nici măcar o copilărie epică. Anii copilului Călinescu au fost mediocri, lipsiți de seva dragostei părintești, brăzdați de complexe și frustrări. Amintirea acelui timp avea temeiuri a-l indispune. (Aici seamănă cu Camil Petrescu, cu care și temperamental are unele afinități).  Fusese fiul Mariei (Marița) Vișan, servitoare în casa ceferistului Constantin Călinescu, tatăl fiind (probabil!) Tache Căpitănescu (Capitanovici, fratele soției aceluia - v. Anexa)...
       Copilăria e unul din modurile sale de a exista, e, cu un cuvînt din arsenalul filosofic al lui Dimitrie Cantemir, o „feldeință“ a sa. A făcut necontenit, în plan spiritual înalt, apologia ingenuității, a naivității, a candorii.
      Putem spune că, esențial și tipologic, a fost un copil bătrîn. Cu toate variantele implicite, inclusiv cea de enfant terrible. Incomod prin vitalitate debordantă și curiozități frondeure, agil și independent, „turbulent“, capricios și „demonic“, Călinescu a fost și un domn Goe – avea, ca adult, „priviri de copil ștrengar“1**, „un aer ștrengăresc“2; mai avea de trăit cîteva ore, și față de cei care-l vizitau „avea o expresie ghidușă. Parcă stătea să ne facă o farsă“3 – din care, cum însuși sugera în eseul Domina bona, „ar putea să se nască un Faust, cel care caută sensuri absolute în viață, fără a ocoli violențele și experiențele“4. S-a născut.

     (Geniul și copilul) Ideea geniului ca structură superior infantilă i-a plăcut întotdeauna lui Călinescu și o profesa. O va fi preluat din Schiller? din Papini? „Geniul e copilăros și nebun“, zice acesta din urmă în Un uomo finito, pe care Călinescu l-a tradus în tinerețe5. Este în Călinescu o coastă papiniană, vădită în propensiunea spre integralitate. Comentînd într-un eseu Über naive und sentimentalische Dichtung a lui Schiller, el relevă apăsat ideea: „Geniul are note comune cu copilul“6. Să nu uităm apoi că, nestrămutat, Călinescu s-a proclamat grec.  Or, de la Anatole France încoace, legătura e făcută: „Ces grands enfants que vous nommez des Grecs“7.

*

    „Întîia amintire pe care o am ca copil este următoarea: mă aflam în brațele cuiva pe o tindă gigantică, privind spre un bulevard imens...“ (Psihologie, 1964) 8.  •  „Casa mi se părea colosală, ...treptele peronului imense ca ale basilicii Sfîntul Petru...“  •  „Mărul era imens... și de o acreală paradiziacă...“ „Ofițerul era căpitan și-l socoteam important ca Alexandru cel Mare...“  •  „De Botoșani se leagă amintirea unei pagode enorme  într-o pădure de arbori monstruoși...“  •  „Curtea era foarte mare..., spații incomensurabile  pentru mine...“ (Rememorări, 1947)9.
       Nu e nevoie de psihanaliză pentru a băga de seamă tîlcul psihologic al acestor mărturisiri. În copil e nexul adultului. Călinescu, om și literat, a avut percepția hiperbolizantă, dilatatorie (gigantic, colosal, incomensurabil etc.; v. și portretul lui Lovinescu din Istoria literaturii române...), ceea ce nu va să zică falsificatoare. „Copiii au senzațiile puternice“ (Rememorări, 1947)10, și, sub acest unghi, copil a rămas. Putea zice, cu Caragiale, văz enorm și simț monstruos.

*

             (Copilul etern) Ca și Brâncuși, pe care, însă (structură? conjunctură?), nu l-a prizat, a postulat cantonarea în vîrsta mirifică. „Toți rămînem în fond copii“11 (și, altă dată: „Copilăria nu dispare niciodată din noi“12. Detestă deci „persoanele serioase care ascund un fond de apatie și sunt abstracte, schematic tangențiale vieții“13. Vivacitatea lui Călinescu a fost o căutare indirectă a copilăriei ratate. „O amintire de demult, pe care mi-a povestit-o, era legată de o păpușă, la care se uita lung ori de cîte ori trecea prin fața vitrinei unde o văzuse. Cînd, după o vreme, i s-a promis jucăria dorită, băiețelul a refuzat darul... Mai tîrziu, cînd a avut el posibilitatea, și-a umplut casa de păpuși“14. Cu alte cuvinte, Călinescu ducea cu el acel gol de copilărie, vîrsta absentă din componența sa, pascalianul său gouffre avec lui se mouvant. Fără o mamă adevărată și fără un tată adevărat, fiul fetei-în-casă Marița n-a putut fi – în „timp util“ – un copil adevărat, realizat. Copilăria nu i-a reușit, a clacat-o – și ceva a rămas neconsumat. Într-o bună formulare, „în G.Călinescu se ascundea(u) un Jim și un Felix (și un Filip, aș adăuga eu; n.G.P.) în căutare de tată“15. Ce altceva spune el însuși, în declarația că nu glorie țintesc eforturile sale, ci: „aș vrea numai să fiu iubit“16?
       Propoziția poate avea măcar două sensuri și, în fapt, Călinescu a pendulat între a fi un copil în căutare de tată și un tată în căutare de copii (v. infra). „Pe autorul Enigmei Otiliei îl obsedează ideea paternității“17. Neîmplinirea a dat ecouri în operă. Existențial, nu doar copiii, în beletristica sa, dar și tații sunt ratați.

*

       Umplîndu-și casa cu păpuși (colecția se află, azi, expusă în sediul Fundației Naționale „G.Călinescu“ din Onești, rodul strădaniei perseverentului profesor Const. Th.Ciobanu), adultul Călinescu își confecționează o artificială, tardivă, copilărie cerebrală.

       (Poza infantilă) În varii împrejurări, comportamentul său are, într-adevăr, tente vizînd infantilul. „Se amuza să pună la cale mici farse“, era „amator să asiste la improvizări de fantezii comice“18. Într-o excursie propune: „Papadima, să simulăm un atac de gangsteri! Și-a întors șapca pe dos, și-a pus masca – și erau în bîlciuri niște revolvere de ceramică – și, foarte grav, a înscenat imediat toată scena, toată regia. Sare în mașină, el fiind unul dintre gangsteri. Cu masca și pistolul a cerut să fie și fotografiat“19. Născocise cîndva un „aparat de îmbrăcat hainele deodată“20. De mașina sa, o „Volgă“, „se bucura ca de o jucărie“21. Îl încîntă „darurile mici (...), un carnețel-agendă, cărți de joc de mărimea unei cutii de chibrituri. Cînd doamna Călinescu se întorcea din oraș, era nerăbdător să vadă ce i-a adus“22. Dinu Pillat povestește23„l-a văzut odată, cînd se credea singur, în salonul unei case de odihnă, urcat pe un scaun, cum tot potrivea limbile unui ceas cu cuc la orele cînd cucul trebuia să iasă (...), zîmbind încîntat de cîte ori îl vedea că se arată și face «Cu-cu!»“.
    La spectacolele pe care le monta acasă cu colaboratorii de la Institut, Călinescu „se amuza mai mult decît toți, rîzînd pînă la congestionare. Îl simțeam de fiecare dată înfrigurat de emoții, ca la un debut în fața unei săli dintre cele mai pretențioase“24.
     Într-o aulă academică, G.Călinescu își va evoca singur acea notă de vanitate copilărească: „O singură dată, în școala primară, am luat premiul al treilea... fără muzică. Ciudat, absența acelei muzici mi-a rănit inima infantilă“25.
        Aștepta cu „orgolioasă timiditate“26 și cu „inimaginabile și ingenui emoții aplauzele celor cîțiva spectatori, bucurîndu-se de orice cuvînt bun“27. Avea, în fine, muzica.
       Acesta e, din convergența cîtorva tușe, copilul. Dar iată, tot acolo și atunci, reversul, adică „tatăl-în-căutare-de-copii“: „Pe membrii Institutului, directorul îi socotea o familie, avînd afecțiune pentru fiecare în parte, dar și duritățile unui tată sever“28. Nu zic, sper, vorbă mare, dacă afirm că avem de-a face cu un instinct patern transferat. „Le servea toate bunătățile, ca unor adevărați copii“29. Oroarea de falsele familii (vezi romanele) se conjuga la el cu „nostalgia unei familii numeroase“30, autentice: „la Institut l-am simțit cap de familie în toată puterea cuvîntului. Era un părinte autoritar“31.

*

                                                      „Soțului meu îi plăcea să se joace...“
ALICE-VERA CĂLINESCU32

        (Joaca, jocul: homo ludens) Fundamentală este la G.Călinescu-omul (dar și scriitorul) vocația jocului. Chiar și la catedră, „Călinescu se juca“, s-a afirmat33. „În ale vieții spume, ca un delfin mă joc“34. Ea s-a accentuat cu trecerea anilor, pe măsură ce eterna tinerețe pe care și-o atribuia („Eu sunt de-a pururi tînăr, deși la păr cărunt“, Mesaj)35 devenea mai mult o metaforă. „Broasca țestoasă nu se joacă niciodată, de aceea pare, probabil mai mult decît este, bătrînă“36. Joaca și jocul erau reflexul său, faustic, de împotrivire la inexorabila trecere. Grav bolnav, cu cîteva zile înaintea sfîrșitului, punea ștrengărește la cale o evadare din spital. „Într-una din vizitele pe care i le făcusem, cu puțin înainte de moartea sa, Călinescu îmi vorbise despre marea bucurie pe care i-o prilejuiau jocurile“37.
    Fantezia, verva, zglobiciunea – „săr sprinten ca copiii...“ (Mesaj) 38 – pe care le implică această gratuitate ordonată deși liberă, adică jocul (n-au existat teorii conform cărora arta însăși ar fi o formă supremă de joc?), îl captivează și îl exprimă pe Călinescu, homo ludens prin excelență. Chestiunea ia, firește, alură programatică. Trăindu-și ideile, Călinescu e pro domo  în tot ce scrie:
     „Îmi plac  oamenii  care știu să se joace, eu însumi pun o răbdare și o frenezie extraordinară (ce miră pe cei din jurul meu) în jocuri, le pregătesc, le repet, le umplu de semnificații, atrag pe toți în hora mea exuberantă. Aptitudinea jocului destăinuie la om copilăria lui funciară, ingenuitatea, care-l pun în măsură să se ferească de blazare“39,
deoarece „jocul, departe de a fi o distracție, e o concentrație a sufletului, un moment de zvîcnire a forțelor“40 și, în altă parte: „Jocul nu e pierdere de vreme, ci un exercițiu serios al tuturor puterilor spiritului“41. Jocul e o formă de obiectivare suavă (sau feroce!) și suficientă sieși prin grațioasa ineficiență. A te juca e a te expune ordinii obiectelor42. O sfidare a pragmaticului, o evadare voioasă din contingent. „Joacă-te cu copiii – îndeamnă Călinescu – zbenguie-te, aleargă, amestecă-te chiar cu ei, în jocurile lor. [Avea 58 de ani cînd scria acestea; n.G.P.]. Fii extravagant. Numai proștii sunt serioși“43. Părerea sa „bine cumpănită e că a fi prea serios e neserios“44. Pe de altă parte însă, și trebuie să  fim  atenți   la  nuanță,  „puerilitățile“  nu-i  plac: „n-am ajuns acolo, și cred că nu voi ajunge niciodată să-mi placă ceea ce mă amuza cu lacrimi cînd nu eram încă om“45.
       Așadar, Călinescu se joacă:
       „Cîțiva copii m-au rugat să le fac un vapor de hîrtie. Le-am făcut cîteva...“ 46.
       „Mă joc din cînd în cînd cu zmeul...“ 47.
       Pentru Călinescu, jocul nu e doar „compensarea unei copilării incomplete prin continuă juvenilitate“48, ci și o sforțare tenace de echilibrare, de potolire  a seismelor interioare. Tracasat de întrebări și angoase, de îndoieli și complexe, artistice sau existențiale, de oameni sau de instituții, Călinescu se refugiază în paradisul provizoriu al jocului. Ridică zmei pentru a „suporta amețeala pe marginea abisului“49. Orologiul care face „cu-cu!“ e antidotul pentru oroarea de extincție. Ingenuitatea și jocul sunt pentru el un stupefiant, sunt scaunul său pascalian.

      (Narcisism. Frondă) Acum, că există și o doză de narcisism în aceste atitudini candid-infantile, nu se poate nega. Călinescu, academician cu colegi scorțoși, geniu înconjurat și de farisei, e un frondeur impenitent, se complace cu delicii în a viola conveniențe și canoane. Candoarea naivă, ingenuitatea sunt, cine nu știe?, simptome de om superior, și el le afișează deliberat și provocator. Dar a avut realmente geniul ingenuității.
       Sunt, totuși, întotdeauna inocente jocurile lui Călinescu? Maliția se insinuează și în exuberanță. Bunăoară, „prin 1961, îl determinase pe șoferul său, Pomponiu, care nu mai fusese de mulți ani la mare și avea pielea albă ca hîrtia, să stea din prima zi cît mai mult la soare, asigurîndu-l cu simulată competență că așa e cel mai bine. A doua zi, Pomponiu era roșu ca un rac, (...) iar profesorul spunea amuzat că respectivul, lacom, mîncase prea mult și-i crăpase pielea“50.
       Domnul Goe nu se dezminte.

*

„Juca teatru cu adevărat genial“
DINU PILLAT51

              (Spectacolul) Aproape toți cei care l-au evocat pe Călinescu folosesc, pentru a numi întîlnirile cu el, fie în public, fie private, cuvîntul SPECTACOL (Corneliu Baba, N.Barbu, G.Muntean, M.Novicov, Vladimir Streinu ș.a.). La catedră, la Institut, la tribune, în excursie, la Academie, în conversații intime, oriunde, Călinescu se juca pe sine. „Cursurile și conferințele le interpreta (s.aut.) cu mare farmec“52. A fost, categoric, o natură histrionică. Mim de geniu53, „cu firea lui de artist, G.Călinescu știa să creeze atmosferă de sărbătoare“54. Nu dialogul peripatetic era formula sa de sociabilitate („Dialogul s-a înfăptuit în mediile clasice și oral în chipul conversației /.../. În deceniile din urmă /.../, scriitorii nu pot convorbi, ei pot spune despre ei“, Sensul clasicismului)55, ci recitalul, show-ul. Călinescu „se lăsa admirat“56.
    Mare claustrat, detesta solitudinea („cea mai mare nenorocire pentru un artist e să fie singur“57; „solitudinea e un lucru imposibil pentru un om normal“58; „mă tem de solitar“59) și avea nevoie de public, de galerie, de aplauze – nu de parteneri. În „prieteni“ nu credea. „Se simțea bine în mijlocul     acestui tineret entuziast, care îi sorbea cuvintele și reacționa gălăgios la orice vorbă de spirit sau la cea mai mică aluzie ironică“60. Colaboratorii de la  Institut aveau și ei menirea de spectatori ai unui eu torențial.
      Ca orator sau conferențiar (v. nota 52) avea un succes extraordinar. Amfiteatrul gemea, se întîmpla să se spargă și geamuri din cauza aglomerației. Studenții rămîneau cîteva ore în sală ca să țină locul. Veneau numeroși intelectuali din afară: „avea, în fiecare marți, un «parter de regi»“61. Ușile nu se închideau, iar tarde venientibus le rămînea să-l audă numai, fără a-l vedea, de pe coridor. „Înainte de a ajunge la catedră, glasul profesorului se înălța răsunător“62, „vorbea în picioare“63, „se plimba cu pași mari pe postamentul din fața catedrei, întoarcerile în loc sau opririle fiind marcate și de rotirile privirii“64. Ochii „fulgerau pe deasupra capetelor cînd vorbitorul se aprindea, în demonstrația unei idei și părul negru, lucios, se despărțea în două aripi zbuciumate... Glasul timbrat, puternic și ascuțit se lansa în largi volute, cu cezuri neașteptate, urmate de tonuri mai înalte sau de finaluri de frază voit sobre“65. Vocea  sa [fragment 1fragment 2fragment 3], bizară la primul contact, e fermecătoare apoi în sforțarea  de a fi declamatorie, din care rezultă ondulante efecte de crescendo și descrescendo. O voce „ușor cîntată“66, „orchestrată pe mai multe registre“67, cu „variații periodice în ton, pe un diapazon al notelor de sus“68.
       Gesturile erau largi, energice (Corneliu Baba, N.Barbu), abrupte, neîntrerupte, alcătuind un veritabil „comentariu gesticular“ (G.Muntean, Dinu Pillat), fizionomia vorbitorului nu rămînea niciodată convențional impasibilă, ci era agitată de „o mimică plină de subînțelesuri“69. Era cînd solemn, cînd ghiduș, trecea de la tonul marțial la cel șăgalnic, friza sublimul și se pitea sub un rictus mucalit. „Pe Călinescu simțeai nevoia să-l aplauzi, spontaneitatea vorbitorului se transmitea numaidecît ascultătorilor“70. Era dintre cei făcuți să „umple scena..., să anihileze cu prezența sa pe toți cei din jur“71. Firește, „nu lipseau gesturile de cochetărie cu publicul, alintările“72.

    (Histrionul) Vocația histrionică e patentă. Călinescu făcea din ideile sale scenariu de commedia dell'arte, în care el era și Pantalone, și Arlechin, și Colombină...

 

 După 1950, Călinescu organiza acasă mici reprezentații de teatru propriu, cu membrii Institutului, plus el însuși, ca actori, și cîțiva prieteni ca spectatori. Punea mult suflet și avea emoții de fiecare dată. De fapt, adevăratul  spectacol erau cele cîteva repetiții, cînd profesorul interpreta el rolurile, dădea indicații de balet, omogeniza mișcările cu muzica înregistrată pe bandă, probá cu umor costumele fiecărui personaj (de regulă, împrumutate de la un teatru), se supăra sau se bucura, se amuza pe seama stîngăciilor firești ale vreunuia din interpreți etc. Cu o excepție sau două, cînd spectacolele  acestea sui-generis au avut loc la Institut, lucrurile se petreceau în casa din strada Vlădescu. Acolo, în corpul de clădire în care se aflau biroul și biblioteca, erau și scena, și culisele, și sala de spectacol. În încăperea mai mare erau așezați cei vreo 10-15 spectatori. În cea din stînga era scena, iar în colțul de lîngă geam, „regisorul“, instalat lîngă magnetofonul pe care-l manevra. În „scenă“ se intra prin cele două părți ale coridorului, prin fața spectatorilor. În seara (de pildă) din ajunul Crăciunului, în jurul orei 7, începea spectacolul, compus în genere din două sau trei piese... Tragedia regelui Otokar și a prințului  Dalibor a fost în întregime interpretată de profesor, avînd vocea înregistrată pe bandă, iar păpușile aduse dintr-o călătorie în Cehoslovacia. În multe din aceste piesete, apropiații lui G.Călinescu ghiceau în subtext aluzii la viața și întîmplările lui mai recente ori mai îndepărtate.

       Histrionismul lui Călinescu nu e lipsit, cum se vede, și de o glazură exhibitivă. Omul simțea nevoia să exteriorizeze, obiectivat, tot ce-l privea. Adversar al confesiunii, transforma tot ce ar fi putut mărturisi în imagine intențional artistică. În adîncul său, mi se pare că G.Călinescu e ca personajele dostoievskiene, cu veșnica lor dorință de a se spovedi, de a găsi martori pentru existența lor – cu diferența că la Călinescu spovedania se convertește în obiect cultural (eseu, spectacol, roman). Călinescu joacă teatru și pentru că n-are frivolitatea sau cinismul de  a se arăta așa cum e, son coeur mis a nu.
       „Una din performanțele lui de interpret a constituit-o lectura în fața membrilor Institutului ... a ultimei piese, Ludovic al XIX-lea... Mult prea bolnav, reușise o adevărată lectură-spectacol. Timp de vreo două ore, într-o vestimentație sumară și neutră, oferea un recital unic în felul său. O colaboratoare anunța intrarea personajelor în scenă..., iar profesorul le juca pe rînd în fața asistenței, cu dezinvoltură..., cu o necrezută vioiciune, cu o grație și o ușurință a interpretării cuceritoare... El, Călinescu, nu dispărea cu totul în umbra personajelor, dar tocmai în aceasta sta totul...“ 73.
       Un rol în acest histrionism structural îl joacă și proteismul specific lui  Călinescu, căruia adagiul arghezian „actorul e numeros prin profesie ca un hotel“ îi vine bine, inclusiv în sensul caracterial, al versatilității. Ins tumultuos, în perpetuă contradicție și metamorfoză interioară, Călinescu a găsit în actorie un antidot al ipocriziei. Simula pentru a evita disimularea. Se afla între Scylla și Charybda. Afirmația lui Vladimir Streinu: „n-am cunoscut pînă acum un temperament mai dramatic“74 poate fi preluată și în accepție teatrală. Aspirațiile clasice îl opreau a vorbi despre sine, temperamentul exhibitiv îl împingea dimpotrivă. Rezolvarea era teatrul, a trăi ceva prefăcîndu-te că nu trăiești tu, a te oferi sub măști „străine“, un soi de pirandellism invers: nu personaje care se dau drept oameni reali, ci un om real care se dă drept personaj.

       (Bufoneria) Se simte în frenezia spectaculară a lui Călinescu și un anume spirit bufon. Șerban Cioculescu apreciază chiar că „avea o enormă înclinație către bufonerie“75. Către cea „metafizică“, în operă, o decelează și N.Balotă76. Bufoneria, ca mod de a inculca, sub aparență inocent-burlescă, adevăruri aspre, e o postură tipic călinesciană:
        „Bufoneria e o formă nervoasă de a acoperi un suflet anormal. Pe mine mă impresionează întotdeauna bufonii“77.
Gusta bufoneria oriunde o întîlnea și o întîlnea neașteptat de des:
        „Barocul lui Hoffman e o înclinație sprebombastic și bufonadă“78.
        „Intenția poeților baroci e bufoneria“79.
        „Bufoneria a intrat, mai ales prin romantism, în fondul serios. Mefistofeles e un bufon. Cel mai mare bufon e (!! n.G.P.) Dante Alighieri“80,
ba găsea
        „o doză considerabilă de bufonerie“
și la Balzac81! (Autorii celor două mari comedii: celestă, una –  terestră, cealaltă).
        Barocul e, întrucîtva, o conciliere aglomerată a terestrului cu celestul, și e de menționat că una din viziunile cele mai specific baroce e aceea a lumii ca teatru, a vieții ca spectacol.

*

       (Versatil și demonic) Era fatal ca histrionismul funciar și marea mobilitate interioară ale  lui Călinescu să se manifeste și printr-o frapantă inconstanță în umoare.
       Începînd cu Lovinescu, care îl acuza de „o lamentabilă instabilitate de caracter“82,  toți  cei    ce l-au cunoscut mai mult sau mai puțin i-au remarcat versatilitatea. Pompiliu Constantinescu îl definea „critic de mare talent, deși de umoare instabilă“83, cu „divergente animozități“84. Vladimir Streinu îl vedea „vacant, parcă, de convingeri teoretice“ și aprecia că el, G.Călinescu, „ca nimeni altul între noi, știe să combată cu același scump condei pentru toate concepțiile“85. Ar fi putut spune, crede tot Vl. Streinu: „«Contradictio» este termenul unic al logicei mele“86. Pentru Șerban Cioculescu e „un spirit... instabil“87. N.Balotă află în Călinescu „o natură labilă“88.
       Numeroase mărturii converg. G.Călinescu „impresiona prin (...) comportări care, la prima vedere, păreau inconsecvente“89. Era „oscilant în  umoare“90, era dintre aceia pe care nu-i găsești niciodată cum i-ai  lăsat și de la care nu știi la ce să te aștepți. „Nimeni nu se simțea în siguranță cu el“91, sau, și mai limpede: „Trecea de la mînie la jovialitate (...), de la umoarea cea mai neagră și mizantropică la efluviile și participările cele mai afabile“92, avea „treceri bruște de la încredere la bănuială“93.
       În forme mai directe sau mai metaforice („Un bărbat e cîteodată leonin și altădată subterestru ca o cîrtiță“94), nu doar își recunoștea, ci și clama această deconcertantă variabilitate sufletească, ba chiar „neprevăzutul atitudinilor proprii îl  <și> distra de cîte ori deruta sau vexa“95. Iată cum se caracterizează, la persoana a III-a, într-o Auto-fișă, publicată în Națiunea  din 1 decembrie 1947:
        „E autoritar..., plin de amor propriu și iritabil din te miri ce. Te prinzi că mîine trîntește ușa și nu mai vine. Umoare inegală. Azi amabil și modest cu toată lumea, mîine posac și aspru în vorbire...; entuziasm nealterat, deși cu crize de descurajare“
sau, într-o cronică a optimistului din 3 ianuarie 1964:
        „O dată sunt acut ca o viespe, alteori greoi și docil ca un elefant“.
Așa l-au receptat și contemporanii mai mult sau mai puțin apropiați de el:
       „Era, de bună seamă, capricios...“ 96.
       „...Complexitatea imprevizibilă a omului...“ 97.
       „...Personalitate cu zvîcniri și întoarceri capricioase, imprevizibile...“ 98.
       „Un modus vivendi... cu oscilații imprevizibile, cu reacții intempestive...“ 99.
Bine-nțeles că pentru toate acestea se produc și apodictice justificări programatice:
        „Oamenii excepționali sunt plini de surprize și au totdeauna o necunoscută. Ceilalți sunt invariabili“100.      
        Fondul sufletesc al lui G.Călinescu e caleidoscopic: un stimul infim răstoarnă cristalele și ima- ginea se schimbă necontenit. E și ceva „drăcesc“ în asta – și cuvîntul s-a spus nu o dată. După N.Balotă, „omul avea un daimon al său nepereche“101. Dinu Pillat pomenește de „un demon al contrazicerii“. Al.Rosetti îl găsește „sumbru“102, Șerban Cioculescu „malițios și onctuos“103. Un „rictus malițios“ îi dădea „un aer crunt“, relatează, încă în 1927, I.Valerian104. Lovinescu îl numește „un spirit... tenebros“105. Unui scriitor din epocă îi apare ca „un demon fascinator“106. Contemplarea personalității sale produce „un fel de spaimă intelectuală“107.
       Călinescu însuși vorbește de „satanismul meu“108. Declară că „am un zîmbet mefistofelic“109, „sunt viclean en diable“110 și „eu rîd satanic“111.
       Dacă adăugăm mărturia către Dinu Pillat, că „Stănică c’est moi!“, e obligatoriu să observăm că cel care scrisese De disparitione angelorum  și  „avea pe Machiavelli printre autorii de căpătîi“112 era socratic nu numai în profesarea maieuticii și în vocația de năruitor de certitudini, dar și în aura demonică ce-l înconjoară. În G.Călinescu, alianța dintre Faust și Mefistofeles era perfectă.

*

        (Jupiter tonans) Se înțelege că cel care recomanda criticului „să fie rău și să muște“ nu era, în viața empirică, un blajin. La Institut era poreclit „Jupiter tonans“ (Dinu Pillat, Valeriu Ciobanu). Fără a fi un om propriu-zis rău, era irascibil113, impulsiv pînă la injustiție114, neîndurător din capriciu115, intolerant (M.Novicov, Șerban Cioculescu), adesea chiar despotic (Dinu Pillat). Nu suferea contrazicerea opiniilor (V.Ciobanu), era într-însul „o impetuozitate (...) pe care și-o manifesta uneori în forme aproape tiranice“116, cu „violențe teribile“117. Face scandal monstru pentru „lipsa  sau numai întîrzierea cuiva“, fulgere și tunete cad pe întregul Institut.
       „Se spune că s-ar fi purtat brutal cu unii“, notează cineva care i-a stat în preajmă118. Iar Tudor Vianu, în plină festivitate aniversară la Academie, nu uită să-i pomenească de „bruscheriile dumitale“ care, temperează apoi concesiv autorul Artei prozatorilor români, „se descarcă în zîmbetul duioșiei și al tandreței“119.
    Într-o zi, ducîndu-se pe la Tribuna poporului, Ieronim Șerbu e zărit de Călinescu, care-l poftește în birou și se interesează de ce stă în rezervă. „-Umblă buhu prin oraș că dv. vă jigniți și vă terorizați colaboratorii. – Ești un tînăr insuportabil! N-am nevoie de dumneata! s-a enervat Călinescu (...). Totuși, la primul meu apel a răspuns cu simpatie“120.
       Al. Rosetti relatează121 o întîmplare grăitoare. Un oarecare vine la Călinescu acasă, în Iași, să-i prezinte scuze pentru că, într-o anume împrejurare, nu-i acordase votul. Călinescu, strecurîndu-se pe o altă ușă, îi ia din antreu paltonul și pălăria și, cu strigăte belicoase, i le aruncă pe geam în Rîpa Galbenă...

       (“Arici ostil”. Mefiența) Histrionicii sunt comunicativi dar, adesea, impenetrabili. Călinescu era pururi actor, omul rămînea ilizibil. Ca și Maiorescu (dar în alte sensuri), era dublu, și insul amețitor al exteriorului e disimularea unui retractil. Era timid și bănuit de „egolatrie“, „egotism“122. N-a avut prieteni (cum au fost, e.g., Cioculescu cu Streinu). Nu se ducea în vizită la nimeni și nu răspundea la telefon (Dinu Pillat). Se ferea de a-și anunța vreo lucrare și nu dădea nici cel mai mic amănunt asupra celor în curs (Al.Rosetti); citea colaboratorilor de la Institut din monografiile pe care le elabora, le urmărea cu coada ochiului reacția (V.Ciobanu, M.Novicov), dar scopul era teatral și pedagogic. A refuzat să i se sărbătorească împlinirea a 65 de ani. „Mi s-a părut un om inaccesibil, puțin sociabil, cu toată comunicativitatea de la prima vedere“123. În 1933 încă, scriitorul Camil Baltazar ironiza „prezența sa închisă și îmbufnată“124.
              De aici derivă aerul său bănuitor. Era „plin de suspiciuni“125, „sumbru, bănuitor“, „cu treceri bruște de la încredere la bănuială“126. Lovinescu îl vede „un susceptibil (...), spirit bănuitor“127, Cioculescu „suspicios“128. Dacă, la Institut, cineva se îmbolnăvea, i se atribuia de îndată intenția  de mistificare și  infidelitate (V.Ciobanu). Încrîncenat mereu, cel puțin în partea medie a vieții, de planuri imense, Călinescu era alterat de meschinătatea omagiilor și de frecventele șicane.  Așa se naște „susceptibilitatea enormă, torturată între conștiința propriei valori și suspiciunea față de cititori și auditori“129.
    Interdicția   expresă, severă, de a i se nota spusele la Institut (M.Novicov) ascundea nu doar oroarea de deformare, ci și teama de delațiune; sufla și în iaurt. La curs, adulmecînd în „orice comportare echivocă sau aparentă lipsă de atenție“ o inaderență, întrerupea ora din nimic, uneori doar „pentru că a  zărit o singură privire piezișă“130. Sistemul de contraste funcționează implacabil. Un anxios care se voia olimpian. Individ de geniu, așezat pe un agresiv complex de superioritate – poate fi inhibat de privirea rece a unui student! Orgolioasă timiditate, sensibilitate exacerbată. Călinescu era un Hercule cu multe călcîie ahileene.
       Era prăpăstios, avea ceva de Toma Necredinciosul. Prudent cu brutalitate131, vedea peste tot animozități, cabale împotrivă-i. „Arici ostil“  îl numește inspirat cineva (Camil Baltazar)132. De unde, reculuri țepoase:
„-N-aș putea, bunăoară, face plăcere cafenelei declarînd că am paralizie generală, cum aud spunîndu-se...“133.

       (Intoleranță) Mare critic, nu iubea critica, gîndind, cu Victor Hugo, că „geniul nu poate fi criticat“. Contrazis, se enerva. Deși știa de la Baltasar Gracian că trăsnetul și fierăstrăul aleg copacii cei mai înalți, bîrfa îl înspăimînta într-atît încît gafá dezinvolt spre a o evita: „De obicei, criticul își conducea musafirii pe rînd, ca să-i împiedice să-l bîrfească. De data aceasta, se părea că face o excepție, dar confrații săi  [Cioculescu, Streinu, Pompiliu Constantinescu; n.G.P.] nici n-au parcurs o sută de metri, cînd au auzit în spatele lor niște pași mici și repezi. Pompiliu Constantinescu, surprins, a întors capul. În fața sa se afla Călinescu, cu respirația tăiată, suflînd precipitat: -Ce este? Ce s-a întîmplat?  s-a  mirat tare Pompiliu  Constantinescu. -Nimic,   nimic,    a    zîmbit    liniștitor     Călinescu. Vreau doar să vă mai  conduc o bucată de drum, ca să vă dau mai puțin timp să mă bîrfiți“134.
       Imaginea de seninătate olimpiană, greacă, pe care o difuzează (Ioanide, Șun, cronicile) e mai mult proiecția ideală a unei insuficiențe, durerea pe care o încearcă un șchiop în piciorul absent.
 

Structura oximoronică a unui Ianus baroc. Omul faustic

        Profesînd optimismul și exuberanța („cea mai înaltă însușire a omului este voioșia“135), Călinescu era în substrat un anxios. „Întorcea mereu capul, cu priviri neliniștite, ca un om care s-ar fi simțit încolțit, urmărit“136. Lovinescu e categoric: „Dl. G.Călinescu este un anxios“137, la fel Șerban Cioculescu: „...spirit frămîntat, anxios“138. Și Dinu Pillat descoperă „un fond de om slab, plin de complexe nebănuite de cei mai mulți. A încercat să braveze mereu“139. O nuanță aparte pare să introducă opinia lui Nicolae Balotă: „În afara anxietăților unei naturi labile, el n-a fost un anxios“140, dar, dincolo de faptul că ia cu două mîini ceea ce dă cu una, fraza vizează planul intelectual.
       Însetat de seninătate și ataraxie, Călinescu nu avea nici materialul, nici croiala pentru acest mod de viață. Subteranele sale erau prea foșgăitoare, mintea prea lucidă, corzile prea întinse. Să reamintim afirmația tranșantă a lui Vladimir Streinu: „N-am cunoscut temperament mai dramatic“141.
       De departe, de la balconul unui amfiteatru, Al.Rosetti îl vede înconjurat de o masă de auditori, și e semnificativă imaginea pe care această scenă i-o evocă:
„un viezure împresurat, căutînd cu privirea speriată o portiță de  scăpare“
142.

*

        O astfel de portiță va fi fost munca. Punea elan și o acribie diabolică în tot ce făcea. Avea o putere de muncă uimitoare. „Era în stare să lucreze zile în șir, de dimineața pînă seara, fără nici o întrerupere“143. Bolnav fiind, dirija ședințele de lucru de la Institut „din patul încărcat de cărți, manuscrise și corecturi“, chemîndu-și colaboratorii „individual sau în grup, pentru a-i da raportul și a primi indicații“144. Asemănător șahiștilor care joacă a l’aveugle, fără a privi tabla, Călinescu, țintuit la pat, dădea directive pentru organizarea unei expoziții la Institut. Avea în minte toate documentele, culorile, dimensiunile și locurile unde se află. „Noi, lucrînd (fără el) la Institut, îi simțeam privirea în ceafă și, într-un fel, cred că lucram bine și dintr-un pic de frică“145. Scrisori din tinerețe (v. Manuscriptum, 2/1974) probează că-și urmărea interesele, fie și mărunte, cu o tenacitate cruntă.

*

       Om baroc, G.Călinescu poate fi radiografiat moral doar sub lumina strigătului faustic „Ah, două suflete-s în mine!“ (trad. Lucian Blaga). El însuși spune undeva: „două vîrste se bat în mine“146 și-și mărturisește adesea dualitatea funciară: „spirit ataraxic-petulant“ sau „sunt plin de avînt, și-mi frîng mîinile rușinat“. Apropiații au reținut: „încîntătorul său labirint sufletesc“147; „evantaiul sufletesc al lui Călinescu era înfricoșător de întins“148, iar evocările merg la unison în registrul oximoronic, care confirmă remarca lui Paul Valéry, că „tout homme qui vaut est un systheme de contrastes heureusement assemblés“: „era sfătos și categoric, sentimental pînă la lăcrimare (și) neîndurător din capriciu, malițios și bonom, seniorial și modest, mîndru și timid“149; „bucuros de scandal, dar și temător de consecințe, calculat   și imprudent“150; „cu violențe teribile, surprinzătoare, dar, în aceeași măsură, și cu naivități de neînchipuit“151; „înălțare și cădere, impulsie și revulsie“152; „alert și suav..., focos și amabil, glacial și năpraznic“153; „personalitatea sa îmbină în mod ciudat impulsivitatea lui Iorga cu maliția și rafinamentul lui E.Lovinescu“154. „Om de amiază“, dar și „febricitant“, „machiavelic“, cu o față etern crispată de zbuciume sau violențe lăuntrice și o alta sever îndreptată spre calmul grec, Călinescu e un Ianus baroc.

*

           Și după moarte, un halo straniu persistă în jurul persoanei sale:
        „La funeraliile lui Călinescu am fost martorul unui gest descins dintr-o halucinație. Părăsisem, în acordurile întunecate ale muzicii lui Bruckner, incinta Ateneului Român.
Cînd sicriul era așezat în mașină, din apropiere a țîșnit o doamnă ca dintr-un album cu imagini vechi, strigînd:
        «-EU SUNT OTILIA!»
Avea în mînă o garoafă pe care a azvîrlit-o peste trupul mineralizat...“
155.


ANEXĂ

           a)Mama sa, Maria Vișan, s-a născut la 17 mai 1874 în comuna Dobroteasa din județul Olt. Tatăl ei, Marin, avea 40 de ani, mama, Dumitra, 26. Rămasă orfană, Maria Vișan trăiește împreună cu fratele ei, „căsătorit, care – gelos și violent – își bătea soția și sora. De aceea, Maria și cumnata ei și-au luat lumea în cap, fugind împreună de acasă. Au trecut Oltul pe o plută și au plecat cu trenul spre București. Ceferistul Constantin Călinescu, văzînd-o stingheră, în Gara de Nord pe Maria Vișan, a luat-o acasă ca femeie de serviciu“. Marița, cum i se zicea în casa lui Constantin Călinescu, „era inteligentă, îi plăcea să spună poezii, era cam rea de gură. A murit la15 noiembrie 1958, fiind înmormîntată la cimitirul Herăstrău“. Tatăl lui G.Călinescu, „după informații de familie, a fost Tache Căpitănescu (Capitanovici), funcționar la CFR, fratele soției lui Constantin Călinescu“. O fotografie din arhiva G.Călinescu îl arată „voinic, cu barbă și cu o privire energică“. S-a sinucis. G.Călinescu – adică G.Vișan – se naște la 19 iunie 1899 la spitalul Filantropia,ca fiu natural al Mariei Vișan, întrucît „familia nu i-a îngăduit“ lui Tache Căpitănescu „nici să se căsătorească cu «Marița», nici să-și recunoască copilul“. Abia  la 17 martie 1907,  Constantin  și  Maria  Călinescu l-au adoptat pe fiul Mariei Vișan, care a devenit astfel Gheorghe Călinescu (Sentința Tribunalului Iași, Sect. II, nr. 49, din 17 martie 1907).
    Adoptarea se datorează, probabil, și „șubrezirii sănătății lui Constantin Călinescu, care a murit în același an. Soția sa, Maria, a murit la 2 februarie 1947. În familia Căpitănescu mai era un copil cam de aceeași vîrstă cu fiul Mariei Vișan: Niculae T. Argeșeanu, nepot de soră al Mariei Călinescu“. În 1969, „trăia încă, la Cîmpulung-Muscel. Nu de puține ori, G.Călinescu va fi fost pus în inferioritate materială și morală, situație care desigur a lăsat urme“. Ca elev, s-a dovedit „un temperament inegal, capabil; și de eforturi concentrate, dar și de momente de lipsă de interes“.

    (Informații provenite din cercetări personale, precum și din M.I. Dragomirescu, G.Călinescu – Originea și anii de  formare ca elev, în Revista de istorie și teorie literară,  nr.4/1969, pp. 629-648).

 

CĂLINESCU CITIND
 

„Orice limbă ar vorbi cărțile, eu le vorbesc pe a mea“ MONTAIGNE, Es. II, X

     Istorie literară înseamnă lectură exhaustivă (cît e omenește cu putință) în adîncime și suprafață, lectură care să ducă la dezvăluirea dialecticii imanente a mersului literelor unei nații. Un scriitor de valoare este o apariție de excepție, impredictibilă și imprevizibilă. A considera, simplist, că valorile literare derivă, printr-o înlănțuire mecanicistă, unele din altele (pe principiul „post hoc ergo propter hoc“), ar fi o inadmisibilă vulgarizare. Cu toate acestea, în Alecsandri există Conachi, în Eminescu există Alecsandri, în Arghezi există Eminescu. Altfel spus, oricît de original și de radical inovator a fost, e.g., Eminescu – adevărată explozie stelară a spiritului românesc – , el n-ar fi putut exista de n-ar fi fost „pregătit“ de Alecsandri. Mai mult decît atît: se poate afirma – și Călinescu a făcut-o peremptoriu – că îl putem „presimți“ pe Arghezi în Eminescu. Lectura călinesciană e bi-direcțională: dinspre trecut spre prezent, firește, cu o deschidere în „V“, dar și, într-o măsură considerabilă, dinspre prezent spre trecut. Noi (după Călinescu) nu citim un Eminescu „pur“ și izolat, ci îl citim „impregnați“ de posteritatea lui, de Goga, de Arghezi, de Nichita Stănescu. Despre  aceste două moduri de lectură călinesciene, organic îngemănate, va fi vorba în rîndurile următoare.

       Există, la Călinescu, o fantastică plăcere a lecturii. Citesc, zice el, fiindcă mă simt mai bine în tovărășia cărților decît într-a unor oameni în viață; și, în altă parte: am citit cum aș fi privit pe o fereastră – cu ochii adînc înfipți în viață.
       Fereastră? Da, dar fereastra unui tren, am adăuga noi1***, pentru că la Călinescu lectura are o acerbă mobilitate. Aflat într-o carte, gîndul său străbate concomitent o puzderie de cărți. Este o lectură vagantă – ba chiar, în sens rezonabil, extra-vagantă. Să luăm ca exemplu Domina bona2. Se pleacă de la Cetățeanul turmentat. Acesta, aflăm, e „mistic“ și misticii, cum se știe, au cultul femeii; femeia e Zoe, „damă bună“ = domina bona; ea e culpabilă, dar și... Fecioara Maria a „conceput fără nupții"3. Cetățeanul turmentat are „sentimentul suavității femeii, al impecabilității ei în plan duhovnicesc"4, fiind, în această privință, din familia lui Jupîn Dumitrache și a lui Trahanache. Aceștia sunt și ei niște „mistici“, unul e „adînc“, celălalt e „cartezian“, ambii avînd obsesia „onoarei“ – prin care ajungem la ideea de aristocratism. Inevitabil, urmează, deci, o privire psiho-sociologică asupra chestiunii și un scurt istoric al acesteia pe meleagurile noastre: Eliade, Alecsandri, Macedonski, Grandea. Nefiind aristocrați, eroii caragialești sunt lași. Ei sunt preocupați de politică. În politică sunt forme fără fond. Obligat, macazul duce spre Maiorescu. Care e superficial, e plat, în timp ce Brătianu, care își pune probleme, e „sublim"5. Lumea lui Caragiale, zice Călinescu, are fond, dar, fiind insuficientă stilistic, e comică – de pildă Leonida, filosoful de iatac. Dar Cațavencu? El are „mari senzații ideologice“ ; cînd „își va da seama de erorile materiale și se va informa la o școală bună, atunci el se va numi Maiorescu. (...) Un Cațavencu ilustru este Hasdeu"6. Hasdeu fiind un romantic, Cațavencu este și el romantic, așadar iată-ne pe drumul descifrării romantismului, care presupune pathos, înflăcărare și, bine-nțeles, eros. Deslușirea situațiilor erotice universale (Paris-Elena, Dante-Beatrice, Petrarca-Laura, Romeo-Julieta etc.) ne ajută să trecem în revistă statutele amoroase ale Vetei, Ziței, Zoei, ale lui Tipătescu, Chiriac, Rică. Cum e Zoe? Zoe e voluntară; Anca din Năpasta  e și ea voluntară. Contactul s-a făcut, curentul de idei e posibil. Duritate, tenacitate – oare sunt acestea compatibile cu femeia? Scurtă dizertație asupra ideii de feminitate: ce au zis grecii7, ce a zis Ovidiu, ce zice Weininger, ce zice Călinescu însuși („femeia este fizică, bărbatul metafizic"8). Bref, e rîndul doamnei Chiajna, apoi al arhitectului-de-cranii Lăpușneanu. Arhitect-arhitectură. Arhitectura e anti-natură, deci: Caragiale și natura, Creangă și natura. Dar ce e „natura“ de fapt? După răspuns, unghiul se lărgește iar și se panoramează sentimentul naturii în literatura română: Alecsandri, Odobescu, Macedonski, apoi hiperbolizarea naturii: Alexandrescu, Eminescu ș.a. O curbă bruscă îl aduce în scenă pe d-l Goe în raport cu Niculăiță Minciună, apoi cu copiii altor literaturi: Gavroche, David Copperfield ș.a.m.d.
   
Cum vedem, lectura lui Călinescu pendulează fulgerător de la Fecioara Maria la coana Joițica, de la Ovidiu la Weininger – o lectură laser între cer și pămînt. Călinescu citind e Luceafărul:
         ...creșteau
        În cer a lui aripe,
        Și căi de mii de ani treceau
        În tot atîtea clipe.
    Călinescu citește „vicios“, pătimaș, diacronic și sincronic, el zboară instantaneu cu voluptate de la alfa la omega, „buimăcind“ mințile pedestre cu apropieri amețitoare și bruște. El survolează impenitent granițele literaturilor, ca-ntr-un (avant la lettre!) mare sat mondial al literelor, veritabil Mercur (ca să nu spunem argint viu, dacă ni se iartă calamburul) al spiritului. Care e tema  adîncă a eseului de istorie și tipologie literară Domina bona? Tema eseului este, credem, însăși libertatea lecturii.
       I-am putea întoarce lui Călinescu vorbele spuse despre Odobescu. Autorul Dominei bona, al Poeziei realelorbate cîmpii cu grație"9, dar „cîmpii“ săi sunt Cîmpiile Elizee ale literaturii sau, cum singur zicea, sunt „de asfalt"10.
       Lectura catalizează plenar spiritul lui Călinescu, îi dă ebuliție, iuțeală, cum ar fi zis D.I.Suchianu, și șocuri afective, senzația unei regăsiri quasi-metempsihotice. Călinescu, spirit voluntarmente clasic, subsumîndu-se adagiului nihil novi sub sole, nu exultă la vreo descoperire, el știe că totul e spus și că fiecare epocă reia și reflectează la ceea ce o privește acut. O carte e pentru el un memento, al vieții ca și al morții. O carte i le amintește – ca-ntr-o hologramă – pe toate celelalte, dintotdeauna. Orice carte adevărată e un ambasador al tuturor celorlalte. E, aici, principiul fundamental al culturii: spirala, reluarea muzicală, perpetua revenire, l’éternel retour.
       Călinescu citește senzual, cu toate simțurile și în toate sensurile. Lectura e o provocare la viață. Stilul metaforic al lui Călinescu provine și din varietatea simțurilor care concurează la lectură. Textele exală arome, au suprafețe catifelate sau aspre, „numeroase poezii ale lui Grandea sunt fîlfîitoare ca niște drapele"11, cronicile moldovenești au „parfum de vin vechi"12, „întinsă bine la lumină și pipăită între degete, țesătura nouă a d-lui Voronca e mai moale și mai fină și dovedește un progres de manufactură"13, poezia lui Valéry e o „pînză roșie pentru ațîțat taurii   minții"14 etc. etc. Cititul angajează întreaga ființă psiho-somatică. Nu viciu nepedepsit (Valery Larbaud), ci experiență vitală e pentru Călinescu lectura15, căci cărțile sunt viață condensată, viață la maximum. Opoziția trăit / citit e valabilă pînă la un anumit nivel, de la care acestea se „confundă“. Criticul, cititor paroxistic, își trăiește lecturile, așa cum Flaubert își trăia eroina.
        Constatăm la Călinescu o mare deschidere  a lecturii. S-a vorbit, în anii de după el, și se vorbește și azi de decodare, de demitizare, de semantismul operei, de opera aperta (Umberto Eco), de polivalență – și toate acestea există virtual în Călinescu. Inefabilul de care făcea (dar nu fără prudență!) atîta caz (și pe care îl respingea cu obstinație un raționalist înverșunat cum a fost Șerban Cioculescu) este pentru el   d e s c h i d e r e a   i n f i n i t ă    a operei, labirint cu inumerabile intrări și tot atîtea ieșiri.
        Călinescu este însetat de capodoperă, și de aici tendința sa de a dilata, de a hiperboliza, de a face, cum ar zice profanul, din țînțar armăsar. În fond, hiperbolizînd, Călinescu nu falsifică, ci ridică la scară pentru a releva amănuntele. Cînd spune că, de pildă, Cetățeanul turmentat „este un mistic“,  avem de-a face cu o punere sub microscop neanunțată. La microscop totul e altfel, elementarul devine miraculos, fascinant (ne amintim cu toții stupoarea ce ne cuprindea privind prin ocular acea structură arborescentă, cu aspect de hartă a spațiului lunar, care nu era decît o... aripioară de muscă). Așa și cu misticismul Cetățeanului turmentat, „reformismul“ lui Farfuridi șcl. Călinescu trebuie citit în adîncime și cu precauție pentru că, se știe, scufundările la sub anume niveluri implică presiuni ce pot strivi. Numai parcurgîndu-i textul cu ochii în toate direcțiile cardinale ne putem odihni în Călinescu, după frumoasa vorbă a lui C. Noica16.
       Față de obiectul său, criticul și istoricul literar G.Călinescu era de multe ori „prea mare“. E cu tîlc utopia ce i-a venit cîndva în gînd: a scrie istoria unei literaturi inexitente17. Voia să-și invente un obiect pe măsură.
        Dar, apropo de bețivul care e „un mistic“. Există la Călinescu un neîncetat umor de idei, un umor al ideilor. Nu în sensul comicului (glumă, butadă, calambur), ci în cel al asocierii vertiginoase, deconcertante. Vîrtejul de legături pe care criticul le stabilește, iute, degajat, jovial, pune în derută: e „serios“ sau nu e „serios“? (Ceea ce produce o incitantă ambiguitate; v., mai jos, critica poetică). Analiza sa are deseori o componentă de șarjă. E un demers programatic. În concepția sa, „critica este o caricatură, o șarjă. Criticul trebuie întotdeauna să îngroașe liniile pentru a scoate în evidență anumite laturi"18. De aceea îi gusta pe parodiști (Sorescu), care, în fapt, fac o critică fără cuvinte. „Călinescu vădește o înclinare barocă spre lumea lui Horribilicribrifax“ notează Nicolae Balotă19, care remarcă și „vocația caricaturii și a bufoneriei metafizice"20. Umorul placid al portretistului, de care vorbește Al. Paleologu21, e altceva, e un umor patent (nu latent, precum cel anterior menționat) și merită o discuție separată. Pentru că, în literele române, Călinescu e unul din spiritele cu cel mai pronunțat simț al comicului; romanele sale (impregnate de un anume balzacianism sardonic), savuroasele și acidele fișe caracterologice răspîndite în publicistică22, în fond niște aqua-forte lovinesciene, dar scrise de un malițios căruia rîsul nu i-a obosit, frecventele înțepături din marea Istorie...23, mucalitele aluzii din poezii (a se vedea, de pildă, Profesorul de latină24  sau finalul din Lauda zăpezii25), în fine, gasconadele din piesete26, toate astea sunt un perfect fundament pentru o discuție despre umorul multiform al lui Călinescu.

        Aristarh și Orfeu. Critica lui Călinescu poate fi definită, măcar pentru o regiune a ei, critică poetică. Ea stabilește, prin metaforă – formă primordială de cunoaștere – relații noi între elemente. Permițîndu-și o mare libertate de transfigurare, critica de text călinesciană este ea însăși interpretabilă, ca un poem cu multiple înțelesuri. Și putem să ne întrebăm dacă nu e cazul să cerem interpretării literare, în egală măsură, realism (adică exactitate) și lirism (adică sugestie).
       Privea, prin fereastra cărților, viața. Se poate vorbi, fără nici o contrazicere cu cele de mai sus27, de un realism funciar, structural la G.Călinescu. Mintea sa, oricît de suplă, de îmbibată de cultură, caută, în definitiv, în orice pagină, emanația pură a vieții. „Hecuba“ îl privea tot atît de mult ca și „Cuba“. Nu-i plăcea îndepărtarea lașă de realitate, așa-numitul „evazionism"28. Marile sisteme deformatoare – romantismul din cale-afară de fugos, dadaismul, suprarealismul, expresionismul – , deși le-a înțeles, i-au rămas întrucîtva străine, inaderența sa față de ele este vădită. Pe Urmuz îl citea ca pe un micro-Balzac satiric și calamburgiu29. „Eu sunt grec“, clama – și grecii n-au avut ipocriți printre arhetipuri. Mitologia lor e singura mitologie realistă a lumii.
 

CULTUL CULTURII
 

„Creație într-un fel, critica este într-altul cultură“.
 
G.CĂLINESCU

        Oroarea de compromis intelectual definește perfect pe criticul, istoricul literar și omul de mare cultură Călinescu. Toată critica, toată publicistica și – poate că nu exagerăm – toată opera sa, pot fi înglobate în ideea de pledoarie pentru cultură. Altfel: ex nihilo, nihil.
     „Acelora care pretind că poetul trebuie să aibă «sentiment», și înțeleg sentimentul ca o absență a ideilor, le amintim că sentiment gol nu există. Sentimentul e un proces care însoțește viața noastră sufletească totală. Un individ care nu gîndește nici nu poate avea cine știe ce afectivitate. (...) De aceea, cei mai mari poeți au fost și gînditori. Intelectualitatea este substratul emoțiunii30, și nu e cărturărism"31.
       După cum se vede, mai ales din propoziția subliniată (de noi), Călinescu se raliază aici unor celebre opinii ale lui J. M. Guyau, formulate în 1913 („Pătrunderea sensibilității de către inteligență e una din principalele cauze ale progresului moral și estetic“ și: „Originalitatea percepției stă mai mult în inteligență decît în simțuri“), opunîndu-se astfel nu mai puțin celebrelor aserțiuni ale lui Hegel despre dispariția artei prin intelectualizare („Prin intelectualizare, artele vor deveni forme de cunoaștere pură. Pentru că abstracțiunea subminează capacitatea de a emoționa“).
       Călinescu n-a crezut niciodată în mitul poetului „pur“, „instinctual“, ne-„viciat“ de cultură. „Poezia este o muzică de idei, spune el, or, cu ideile nu ne naștem; le căpătăm (sau nu) prin lectură și studiu:
     „Poetul tînăr mi se pare prea pasiv față de anume teorii goale și prea puțin filozof al propriei arte. Lipsește, e drept, în general cultura, care e un ridicător de nivel al întregului potențial sufletesc“ (s.n., GP).
       Aceeași fertilă concepție a culturii – catalizator al personalității creatoare, Călinescu o aplică tuturor genurilor literare, inclusiv (și mai ales!) criticii. Pentru că – afirmă Călinescu în același articol din care am extras motto-ul acestui capitol – „între critică și creație nu este o deosebire de esență, ci una de proces“. Și cum orice creație presupune gust și un simț special dezvoltat, rezultă în mod necesar că există un simț critic, deosebit de ceea ce numim în viața de toate zilele cu aceeași sintagmă, adică ceva similar discernămîntului elementar. Așa cum există un simț muzical pentru „gustarea“ muzicii (format prin frecventarea capodoperelor), există și un simț literar, constituit pe aceeași cale, a contactului cu marile valori ale spiritului, deci prin cultură.
     „Un critic fără conviețuirea cu autorii clasici ce sorți are să înțeleagă marile temperaturi lirice, solemnitățile sufletului și construcțiile înalte?“
se întreabă justificat Călinescu. În genere, lipsa culturii e cauza cruntelor erori de apreciere sau înțelegere (cu celebrele excepții de rigoare, e.g.  Sainte-Beuve/Balzac).
     „Erorile în critică nu sunt pricinuite de obicei de lipsa de gust, ci de ceea ce formează substanța gustului (s.n., G.P.), anume cultura, de inegala plecare din operă ca document“.
       Cultura – substanța gustului: ecce Călinescu. Așa cum fără experiență de viață (sau, cel puțin, fără experiență interioară) un romancier nu va putea scrie nici un rînd adevărat32, la fel un critic nu va putea pronunța un „verdict“ competent fără o „cunoștință de cauză“, o aprofundare a celor mai reprezentative culmi. Țăranul care n-a ieșit de cînd e din satul lui crede că primăria e cea mai înaltă clădire din lume. De aceea critica înseamnă, poate în primul rînd, informație tinzînd spre exhaustivitate și sinteză.
     „Numai o viziune de sus (...) și dintr-o competență erudită a desfășurării formelor unei culturi33, totul bineînțeles în funcție de intuiție artistică, poate feri de haosul unei culturi artificiale, fără osie tradițională34, în care fiecare există în virtutea unui «sînt... pur și simplu»“. Ergo: „critica (...), necesitate (...) și gen autentic (...), e consolidată prin cultura ideologică și istorică, ceea ce face cu putință determinarea «esențialității» unui fenomen literar și a normalei lui gestațiuni“.
     (Trebuie să notăm că toate dezideratele formulate mai sus – viziune sintetică, competență erudită, intuiție artistică, determinarea esențialității, cultura ideologică și istorică – sunt  coordonate cruciale ale întregii activități literare a lui G. Călinescu).
       Nu putem însă vorbi de cultul culturii la Călinescu, absolutizîndu-l. Deși afirma că
        un critic trebuie să-și sporească prin erudiție (cîtă e omenește cu putință) și metodă capacitatea de analiză“,
Călinescu e departe de a vedea în cultură unica cerință pentru un aristarh:
     „Critica e mai mult decît aceasta, mai mult chiar decît ceea ce se numește gust, pe care îl are foarte multă lume. Critica e o artă complexă, care cere vocație“.
       Cultura e deci – iată nuanțarea – eminamente necesară, dar nu și suficientă. „Valoarea criticei stă în penetrațiune“, afirmă Călinescu, or, adesea, cultura e aici ineficientă – așa cum nu putem coase cu o... suliță, oricît ar fi ea de impozantă. E nevoie de adaptarea pregătirii noastre, de supunerea, de subsumarea ei unei metode mai penetrante. Și cum, de la Bergson încoace, e limpede că sunt ocazii în care inteligența și cultura trebuie să cedeze locul intuiției, Călinescu plusează:
            „critica se bizuie pe o intuiție integrală“.
De fapt, avem de-a face cu un cerc (nu chiar... vicios): pătrunderea e condiționată de intuiție, intuiția la rîndul ei de cultură, cultura de intuirea esenței.
       Prin urmare, fără a contesta că
            „la baza oricărei critici stă «impresia, percepția»,
Călinescu proclamă tocmai necesitatea lărgirii ariei de percepție prin cultură:
         „Un critic care n-a comentat niciodată un autor latin, care n-a făcut măcar un studiu de istorie literară, care n-are elementele unei culturi umanistice oricît de modeste, se află cu totul nepregătit să dea o judecată temeinică asupra unui scriitor“.
       Se observă că lui Călinescu îi repugnă „cultura“ (informația) – fie ea și bogată – de ultimă oră. Criticul care nu e familiarizat decît cu operele secolului în care trăiește e ca un arbore cu rădăcini în nisip. Și Blaga spune atît de frumos: „Cînd cauți comori, nu sapi în nori, ci în pămînt“. În acest sens, Călinescu recomanda criticului să înceapă
     „prin a-și face educația gustului (...) frecventînd frumosul și lăsîndu-se călăuzit de spiritele alese. El poate și chiar e necesar să facă și o ucenicie în munca de bibliotecă, însă trebuie neapărat s-o depășească sau măcar s-o domine. Gustul nu e un miracol, totuși se capătă printr-un lung exercițiu...“.
       Criticul nu trebuie, deci, să fie sufocat de cultură, ci să trăiască și prin ea, așa cum nici o ființă, deși e înconjurată de aer, nu e strivită de presiunea atmosferică. Cultura nu se cade să genereze în critic scepticism, dezabuzare, oțiu (j’ai lu tous les livres...), ci curiozitate și apetit literar.
 

CĂLINESCU PRIVIND

        Poate că cel mai specific călinescian din toate procedeele ce se pot găsi în Viața lui Mihai Eminescu este acela de a planta personajul central în spațiul său ambiant, descriind cu larghețe acest spațiu, în coordonatele sale istorice, geografice, geologice, etnice, edilitare, sociale etc., în scopul de a surprinde amprenta pe care ele și-au pus-o asupra omului. Așa cum am mai arătat, Călinescu a și teoretizat metoda:

   
„Cînd nu mai găsesc o hîrtie, mă duc la locul de naștere, să zicem, al scriitorului, îl descriu ca într-un roman"35 etc.

       Balzaciană fără discuție, metoda conferă portretului profunzime de cîmp și concretețea vieții. Eminescu nu apare idealizat, supratemporal și aspațial (se știe doar cît a apăsat asupra sa Timpul!), întruchipare pură a Spiritului, plutind absent deasupra unui moment neutru și a unui loc indistinct – ci om cu sînge și nervi, griji și dureri cotidiene (că îl frămîntau cotidian lucrurile eterne – e reversul, apanaj al geniului), personaj al unei comedii umane cu decor și determinări sensibile.

    „Iată-l, dar, pe Eminescu într-un oraș (Cernăuți, n.G.P.) care împăca așa de bine rusticitatea Moldaviei de Sus cu aparența de civilizație occidentală a Austriei meridionale. Se simțea ca și acasă, căci nu departe mișunau satele românești, ai căror țărani treceau cu căruța cu boi... Codrul și rîul nu fugiseră din fața orașului. În jurul lui ședeau înălțimile păduroase..., iar puțin mai încolo... curgea leneș Prutul... Peste această patriarhalitate se așezase un burg de provincie austriacă"36 ș.a.m.d.

       Pasaje ca acesta împînzesc volumul și, dacă le-am strînge, am obține ceva nu departe de o monografie a României la epoca Eminescu. Chiar dacă sunt separate, în capitole diverse, reconstituirile călinesciene nu ignoră nici o latură esențială. Geografia e pictată cu penelul neșovăitor al peisagistului exersat, în panorame vaste, ce trimit gîndul la pînzele lui Patenir sau, altele, la odihnitoarele coline cu un verde atît de românesc, ale lui Luchian. În descrierea spațiilor rurale, Călinescu nu pune nici un dram de idilism, și chiar cînd are de evocat dealul  pe care „turmele-l urc“ și pe care, poate, „buciumul mai sună cu jale“, el rămîne sobru, realismul nu cedează, în ciuda vibrației emoționale care se simte în tăria culorilor. Predilecția lui Călinescu merge spre întinderile colosale, în care ochiul se îneacă, alunecînd fără piedică; să ne amintim celebra descriere din Enigma Otiliei:

    „Cîmpia era așa de plată și de întinsă, încît nu i se zărea nici o margine. (...) Nu se vedea nici un om, nici o vietate... Pluteau pe o mare galben verzuie... Un cal ieșit pe neașteptate în marginea cîmpurilor părea gigantic... Un soare uriaș de aramă se lăsa înroșit pe zare. Priveliștea  era  sinistră și grandioasă"37(Patenir!),

sau cea din Cartea nunții:

    „Șesuri fără sfîrșit, netede și verzi, roteau în perspective imense, o vegetație uniformă de copaci rotunzi, pierzîndu-se dincolo de zări cu o claritate de miniatură"38 etc.,

și iată, într-un clișeu asemănător, tărîmul natal al poetului:

    „Ipoteștii, sat sărăcăcios, sunt așezați într-o vale închisă de dealuri, odată împădurite, pe după care stau ascunse alte case mai mari..., risipite într-o priveliște dezolantă de clise și cocioabe"39.

       Ochiul lui Călinescu, avid întotdeauna de sinteză, privește sistematic de sus, dintr-un „turn înalt“, investigînd global. Contrar unor afirmații întrucîtva exagerate, Călinescu  c o b o a r ă , da, coboară în natură, dar numai din avion.
       Despre ce afirmații e vorba? Într-un reușit studiu consacrat epicii călinesciene, S. Damian40 susține că s-ar manifesta la Călinescu, categoric, „refuzul naturii“. Motivul? „Natura – ar fi de părere autorul lui Ioanide – este sursa tuturor primejdiilor, sursa resemnării și a amorțirii. Nimic nu ar mărturisi mai flagrant ideea demisiei de la menirea demiurgică decît integrarea apatică în ambianță, în cadrul secular"41. Chiar dacă S. Damian are în atenție doar mentalitatea pe care o trădează romanele lui Călinescu, și nu biografiile, ar fi neserios să scindăm opiniile marelui literat, punînd într-o parohie crezurile romancierului și în cu totul alta pe cele ale biografului. Cu atît mai mult cu cît în Călinescu, mai clar decît în oricare alt scriitor în ambe genuri (Maurois, Zweig, Lovinescu), cele două fețe fuzionează adînc, implicîndu-se neîncetat una pe alta. Nu face romancierul portrete critice ale eroilor săi, compuși parcă mozaical din fișe de observație „științifică“? Nu e biograful un constructor care, pe schela documentului, ridică destinul epic al unui personaj, sprijinit pe un simț al vieții pe care numai un romancier curat îl are? Inutil să insistăm, e o ușă deschisă.
       Așadar, discuția e posibilă.
       Natura, sursă de primejdii și resemnare? „Un copil care urlă trarara prin curte, care se bălăcește toată ziua în iaz, care fuge de acasă cu zilele, răscolind pădurile și stînele“ este oare în primejdie? Pe insul care „se preumblă prin păduri“, se întîlnește cu fata sub singuratic salcîm, pe cel care, matur fiind, „cutreieră desculț“ imașuri și lunci, îl paște resemnarea?
       Integrarea apatică în ambianță, în cadrul secular, să fie demisie de la menirea demiurgică? Dar ce e acea torpoare, somnolență dulce, eminesciană, pe iarba din codru, decît o „integrare apatică în ambianță“? A dus ea cumva la o secătuire în creația marelui Mihai?
       „Trăind în mijlocul monumentelor naturii, mai degrabă decît printre cele friabile de granit..., Eminescu jubilează“, e una din concluziile lui G.Călinescu, dintr-un eseu-apogeu: Eminescu42. Or, nu este Călinescu literalmente opus lui Eminescu încît ceea ce poetului îi era tonic, lui să-i fie indiferent. Călinescu nu e ostil naturii43. Mărturie stau descrierile romanești pe care le-am invocat, realizate cu o mare comprehensiune pentru spațiul primitiv, „virgin“ (o comprehensiune imposibilă la un spirit anti-naturist), apoi pagini de-a rîndul din cele două Vieți..., ca și, last but not least, lirica lui Călinescu. Actul erotic eminescian se consumă exclusiv în natură. Cel călinescian se petrece tot în natură; dar o natură hiperbolizată, biblică. Eminescu îmbrățișează în codru. Codrul devine la Călinescu Eden, floră paradiziacă. Eminescu își culca iubita în umbra teiului, Călinescu la umbra cedrului, chiparosului, abanosului44.
       Așadar, nu e hazardat a spune că G.Călinescu a avut o organică disponibilitate pentru natură, în fața căreia sufletul său încordat intra, grav, în rezonanță (orașul îl „excita“ cerebral).
       E locul acum să facem un distinguo. Călinescu a fost un clasic modern, și anume – fără ieftin paradox – cel mai romantic dintre clasicii noștri moderni. Iubitor de ordine, de etern uman, de simplitate grea și durabilă, el a fost totuși un tumultuos, suflet trepidant și viforos, grandoman în gesticulații și impetuos în intreprinderi. Și – așa cum apa străbătută de șocul electric își divide moleculele – Călinescu, pătruns de natură, ca-ntr-un soi de electroliză a personalității, își vădește dualitatea. Romanticul din el exultă și descrie cu pastă violentă întinderile imense cu iz selenar, spațiile campestre, crepusculare, sau cele pietrificate, geologice, acuzînd arhaicul, în timp ce clasicul urmărește tenta umană, edificiul, caută ordinea geometrică. Romanticul Călinescu e zguduit de pustietate, clasicul, arhitect prin definiție, notează impasibil liniile caselor45, ale curților, ale străzilor, precum și stilul, aspectul sau funcționalitatea bastimentelor. Sufletul lui Călinescu e așternut cu dale, dar și cu o mătăsoasă iarbă.
 

ÎNTRE MIZANTROPIE ȘI OPTIMISMUL CIRCUMSTANȚIAL

DEVENIRE CĂLINESCIANĂ

(Cei „trei“ Călinescu

        Am făcut, în prima parte a acestui eseu, un portret psiho-temperamental al lui Călinescu. Am neglijat deliberat, acolo, devenirea călinesciană, alegînd un Călinescu  „extra-temporal“, un Călinescu  global, oprindu-mă la ceea ce mi s-a părut a fi numitor comun sau particularitate nesemnificativ variabilă în timp. Am încercat deci să  dau   la o parte ce a fost moment și să-l surprind pe acel Călinescu  „dedus din ceas“ (Ion Barbu), neschimbător, „tel qu'en lui-même enfin l'éternité le change“ (Mallarmé).

       În cele ce urmează, încerc soluția diacronică. E, desigur, doar o schiță. A creiona un om de atare complexitate e cum ai da să acoperi o portocală cu plăci de domino. Curburile fine scapă. Aroma, poate, rămîne.
       Dacă am face o secțiune, pe verticala timpului, în felul de a fi, în feldeința călinesciană, ce am observa? De la maturitate încoace, cel puțin trei straturi distincte, trei etape, pierzîndu-se, firește, una în alta, dar avînd note inconfundabile. Cel dintîi Călinescu  integral, deplin, este cel din jurul anului '40. Este
              1.momentul de apogeu al personalității sale. Trăsăturile care-i definesc acum comportamentul (existențial și cultural) sunt: o energie tenace și ambițios strunită; o sigurantă de sine dusă pînă la superbie  („Să fii mîndru că te-a mușcat cîinele lui Călinescu !"46 dar nu lipsită de pandantul ei paradoxal (invariantă a întregii existențe călinesciene), anume o perpetuă suspiciune, de iepure între ogari, o stare de încordare bănuielnică, adulmecînd pretutindeni intrigi inamice, adversități perfide, lucrături joase; o senzație de însingurare combativă, de neîncredere în vreo solidaritate sau prietenie reale47. Călinescul acestui moment e izolat și combinativ, propulsat de o aprigă voință constructivă. Anxietatea, „sălbăticia“ (Ralea) sunt înăbușite sub patosul acțiunii febrile.
       Vom întîlni cu totul alt om pe la începutul anilor '50. Este
              2. momentul inhibițiilor. Dat afară „cu brutalitate“ (Marin Preda) de la catedra universitară pe care și-o dorise cu ardență și pentru care se bătuse îndîrjit, lui Călinescu i se năruie unul din pilonii de susținere. Expus și unor atacuri în presă, proletcultiste și pe cît de insolente pe atît de nepricepătoare, Călinescu se vede lovit chiar de tovarășii cărora li se alăturase fără ezitări vizibile, cu un entuziasm și un optimism pe care, uneori, chiar el le credea sincere. Este, moralmente, derutat, speriat, în derivă, se clatină, cedează. Devine de o prudență ancilară, execută penibile plieri strategice, dă să strîngă mîna care-l lovește, face concesii bizantine căutînd să vădească inamicilor că le e prieten, cade în oportunisme uneori jalnice (A. Toma, Beniuc, Stalin, Groza), duce autocenzura pînă la desfigurare (lui Marin Preda, de exemplu, care-l vizitează, îi debitează numai lozinci). E un tigru de circ, sărind smerit prin cercuri de foc, sub spaima cravașei și a tăierii tainului.
       Timpul lucrează, îndreaptă, vindecă, și iată-l pe Călinescul ultim, al anilor '60, în ceea ce am putea numi
              3. momentul gloriei exhibate. Omul e, în fine, venerat, și chiar mitizat. Efectul relativei „libertăți de manevră“ sunt atitudinile șocante, în răspăr, actele de (măruntă) frondă malițioasă. Ca într-o defulare, comportamertul ia tente de paradox ostentativ. Nota dominantă este un histrionism petulant. Bărbatul deja „ventripotent“ afișează, cu teorie și practică, un gerontoerotism goetheean. Își atribuie, programatic, seninătate, olimpianism, dar acestea nu-s decît o poză ideală, căci apele sale rămîn tulburi și întunecate de clocote, ca mlaștinile pe care cresc nuferi. Totuși, consecință sunt unele ieșiri generoase, de fastuoasă amenitate. Gloria ca tranchilizant și catalizator a stimulat latura exhibitivă, spectaculară, demonstrativă a omului Călinescu.
 

DISIMULARE, POZĂ ȘI POEZIE
 

Et in Arcadia ego!

       Călinescu  descinde în poezie din sferele înaltei culturi și ale profundei erudiții. Cunoscător de geniu al literaturii române și universale, criticul a ajuns la poezie prin poezie; lui Călinescu  nu i-a lipsit emoția inițială, ci fiorul unic al plasării, al concretizării ei în strofă. Emoțiile poetice ale lui Călinescu  sunt puse în pagină prin „modele“, prin filtre și nu prin invenție, id est creație. Călinescu  „face“, nu creează (re-inventează) poezia. El scrie o poezie de imitație a poeziei.

Temelii teoretice

        Acest fin mimesis este pentru autorul Laudei materiei48 un joc, un joc „secund“ (prim fiind procesul de cunoaștere); dar nu în sensul barbian de transcendere prin ignorarea contingentului, ci într-un înțeles mai material, de investigare secundară și ineficientă a existenței. Dacă teoretic Călinescu  eludează ideea artei ca joc (nobil etc.), în mod practic, poezia sa o ilustrează. De altfel, între opiniile călinesciene despre poezie și propria sa producție poetică discrepanțele sunt multiple.
       Concepția lui G. Gălinescu despre poezie se întemeiază, în linii mari, pe un raționalism subtil și flexibil, fecundat de intuiții structuraliste. Cartezian, Călinescu afirmă:
            „unde nu e sens, nu e poezie"49;
virtualul structuralist din el precizează:
            „orice poezie, întrucît există ca atare, trebuie să apară ca o structură"50.
Sunt idei de mare lărgime, cu totul ilustrative pentru dimensiunea clasică a spiritului călinescian. Conceptul modern de poezie îi este și el apropiat:
            „poezia constituie o lume separată de aceasta (realitatea obiectivă, n.G.P.), cu rînduiala ei proprie".51
       Dar G.Călinescu  oferă și o definire conceptuală a poeziei:
            „poezia este un mod ceremonial, ineficient de a comunica iraționalul, este forma goală a activității intelectuale".52
Impecabil modernă, definiția e o formulare ne-metaforică a imperativelor rimbaldiene: „poezia ... să sosească în necunoscut, să vadă nevăzutul, să audă neauzitul“. Ceea ce Rimbaud  spunea patetic, Călinescu spune rece, ex cathedra.
       Insist asupra caracterului incontestabil modern al ideii călinesciene despre poezie pentru a face vizibilă nonconcordanța ei cu poezia sa propriu-zisă. Poetul Călinescu  îl „trădează“, îl „înșeală“ pe estet. Sagacele intuiții teoretice se transformă în poezii convenționale sau tendențioase. În poezii cu temă și teză. Poemele lui Călinescu  sunt demonstrații, exemplificări lirice ale cutărui sau cutărui precept. De aici și aerul lor didactic53, de diafilme auxiliare unei conferințe. Călinescu  își contrazice flagrant propria definiție. Poemele sale de laudă a materiei nu sunt „formă goală a activității intelectuale“ și nici nu „comunică iraționalul“. Dimpotrivă, materialul poetic e foarte cerebral disecat în vederea demonstrației, iar iraționalul (inefabilul, inomabilul) este exclus.

 
Erotica lui G. Călinescu

        Creatorul Otiliei este, în erotica sa versificată, un pasional lucid, un viforos și un contemplativ, un Emil Codrescu „invers“, căruia i s-a extirpat platonismul timidității, grefîndu-i-se în schimb o senzualitate adamică, un cult păgîn al  femeii.  Călinescu   are  suavități  de satir blînd  și  protector, atoateștiutor și seniorial:

    Părintele-ți sînt, Domnul!55

       Sunt, în strofele sale de dragoste, gingășii de savant care părăsește cîteva clipe studiul pentru a admira ceremonios frumusețea femeii:

    Cînd  te cuprind la piept

    Sau îngenunchi vibrant,
    Mă simt mai înțelept
    Ca filozoful Kant...55

Femeia e privită biblic, sacral, dar niciodată cast:

    Ca să mă-nchin cu imnuri și în acord de țiteri
    Să-ți cînt și să-ți descînt,
    Eu știu pe dinafară, ca cei mai vechi prezbiteri,
    Al Cîntecelor Cînt.
            (...)
    Mîngîietor în șoaptă și fără șovăire
    Eu sînt poruncitor
    Supune-te suavă unui teribil mire
    De taine știutor56.

       Poetul elinizează, privind cosmic și gesticulînd solemn; grandomania se convertește în incantație ritualică, sacramentală:

    Te duc în  patul bibIic de cedru și-abanos
    Neprihănită, goală, zvîcnind fără veșmînt
    Să dormi cu mine noaptea în sfînt așezămînt.
    În raiul tău suav mă-mbii și mă sfințești
    O, tu, cu ochi albaștri, cît de frumoasă ești!57


       Viziunea senzual-edenică nu e lipsită de afinități și corespondențe cu Eminesc
u. Actul erotic eminescian se consumă exclusiv în natură. Cel călinescian se petrece tot în natură; dar o natură idealizată, utopică, hiperbolizată, cosmicizată. Eminescu îmbrățișează în codru; codrul devine la Călinescu  Eden, floră paradiziacă. Eminescu își culca iubita la umbra teiului; Călinescu  la umbra cedrului, a chiparosului, a abanosului. Exotismul nu e decît o urmare a viziunii biblice. Totuși, e de spus că nici o adiere mistică, și cu atît mai puțin una de religiozitate, nu face să fremete cuvintele lui Călinescu  și nu stinge, în poemele sale (în care el se proiectează în Solomon), flacăra vie și frustă a simțurilor. Pînă și într-o implorație către Fecioara Maria58, erosul natural, uman, suav carnal, e proeminent, Preacuratei fiindu-i solicitată... complicitatea întru veniale concupiscențe:

    Fecioară Maria
, dă-mi grația ta
    S-aduc și pe Vera
 în locul glorios.
    Dacă, precum cred, ne vom săruta,
    Vei lăsa, -mi închipui, ochii blînzi în jos.

Cerul la Călinescu  e doar tărîm al dragostei elementare și totale, eliberate de imperfecțiunile socialității, ale contingentului. Un soi de „Olimp“ numai bun de giumbușlucuri ori ceremonii amoroase. Călinescu așează femeia în ramă aurită, dar nu pentru extatică, tînjitoare contemplare, ci pentru a-i mîngîia păgîn59 formele.
       Femeia călinesciană e adolescenta de maximă feminitate, femeia-copil cu forme însă împlinite și apetisante și cu sîngele clocotind60:

    Subțire încă, un arbust
    De cincisprezece ani,
    Gutuie sînii, acrișori la gust
    Grumazii diafani.61

Față de ea, Călinescu  are porniri profesorale, docte, de îndrumător și inițiator în legile imuabile ale erosului păgîn. Poezia dezvoltă pedagogia  erotică din Cartea nunții. În altă parte, Călinescu  are slăbiciuni juvenile, își leapădă teribila poză leonină de satir, mărturisind nostalgii adolescentine declamate cu serioasă candoare:

    Nici n-ai ieșit pe ușa cea de perete dată
    Și-ncep să număr ziua  cînd vei veni din nou.
    Mă învelești cu părul și mă săruți o dată
    Și pieri din fața mea cîntînd ca un ecou.62

       În „canzone“ tandre și joviale în același timp, CăIinescu atacă eterna temă simplu, improvizînd la clavecin dantelate arpegii erotice:

    Nu mă mustra prea tare
    Ce-acum am să rostesc
    Sunt vorbe milenare:
    Rozina
, te iubesc.
            (...)
    Plutesc ca-ntr-o poveste
    Cu-ndrăgostitul soare
    Formula asta este
    Mereu fermecătoare.63

Leoninul mire s-a metamorfozat, în rimele de mai sus, într-un grațios Cherubino, calin, un soi de Cătălin opus lui Hyperion.
       În sinteză: Călinescu  este un senzual frenetic, focos, petulant, cînd furtunos, cînd umil în eros, un tactil lipsit de orice morbiditate, solomoniac maiestuos, ale cărui tentative erotice le egalează pe cele intelectuale și li se interferează.


Variațiuni pe teme clasice

              Cînd nu exaltă erosul sau materia, Călinescu  parafrazează pe antici. Poeziile sale (o mare parte) sunt „comentarii“ lirice la autori clasici sau la texte din Vechiul și Noul Testament64. Călinescu  scrie un nou De rerum natura așa cum în erotica sa – Carte a nunții, în fond – scrisese o nouă Cîntare a Cîntărilor. Frecventarea autorilor vechi i-a inculcat lui Călinescu  simțul marii simplități și, ca fel de a fi și a se manifesta, ca feldeință65, Călinescu  s-a vrut un grec. În savantele sale pastișe, poezii-parafrază, Călinescu  tinde spre modul elin de a scrie universul. Georgicon, Parafrază horațiană, Idilă teocritiană, Herodot IV 8-9, Eu sînt grec ș.a. sunt poemele unui spirit saturat de romantism, modernism, simbolism etc., însetat de Elada  esențelor rudimentare și eterne. Poemele în cauză nu se înalță însă la cerul temelor și al pretextelor (fie biblice, fie eline); ele rămîn niște savuroase, competente și personale pastișe, remake-uri. Călinescu  dă o incantație particulară prelucrărilor; dar, ca și în recitările sale, cu pițigăieli și volute, răceala nu e înlăturată66. Pentru forța lor de seducție intelectuală, nu riscăm dacă le numim parodii de mare meșter cărturar.


Călinescu  și Arghezi

       „Ca și Arghezi , G.Călinescu  descoperă țandăra de lumină a lucrurilor simple, rostul lor ascuns în univers"67. E bine sesizat aici punctul de tangență. Cu mențiunea că: în vreme ce Arghezi  poetizează, „sfințește“ lucrul mărunt – Călinescu  îl „explică“, îl desface dialectic. La amîndoi e vorba de o orientare baudelaireiană. Dar ceea ce la Arghezi  e prilej de mirabil lirism, la Călinescu  e scop în sine. Consecvent principiului „poetic e puroiul"68, Călinescu  scrie o poezie a urîtului, a decrepitudinii, a mediilor fetide. Poemul Ghenca, cu imagini ce se regăsesc în romanele lui Călinescu , e tipic pentru discrepanța de care vorbeam între concepția teoretică și cea practică. Arghezian, desigur, prin pulsiunea sa coloristică, poemul nu se susține decît prin vaga atmosferă de existență larvară. În rest, „urîtului nu i se imprimă logica unui stil“:

    Cu mîini ce vor să-nșele, cu-n glauc de pește-n ochii
    Mărunți, ea pipăiește un mușuroi de chei,
    Al cărui clinchet joacă la șoldurile ei
    Sub groasele petale a nu știu cîte rochii.


    Vrea să cîștige timp cu-a degetelor lene
    Abia aflată cheia, nu-și amintește unde
    S-a rătăcit borcanul, și fierul greu pătrunde
    În broasca ruginită, cu tremurări viclene.

    Dulapul e-o vitrină cu-obiecte milenare,
    Dulcețurile-s grele de vișini și caise
    Cu zeamă ca de sticlă elină, bloc de vise,
    Și-n loc de linguriță mi-ar trebui amnare.69

Descripția minuțioasă și metaforizantă nu împiedică impresia de poezie demonstrativă, tezistă, didactică în ultimă instanță.
       Argheziană e, de asemenea, la Călinescu  și „lauda omului“, în acel stil voit banal, afectat-naiv, cu rezonanță de panegiric laic:

    Iscusită, înaltă făptură

    E omul ce-n laț prinde vîntul
    Și care pe soare sau bură
    Cu plugul ară pămîntul.70

Poezia din care am citat mai sus, desprinsă parcă din Munci și zile a lui Hesiod, e grăitoare pentru „umanismul“ (foarte oportun la vremea respectivă) renascentistului Călinescu , nu și pentru poet. Arghezi  înalță (chiar dacă ipocrit: mercenar al entuziasmului) subiectul – Călinescu  îl prozaizează.
 

Umorul disimulat

        Cu adevărat plăcută e în poezia lui Călinescu  autoironia. Poetul, cel mai ades, pozează superb și grandilocvent; dar își adoptă magnificiența cu un șăgalnic zîmbet mascat. Citez din Neoromantică (witz-ul purcede încă de la titlu):

    Descoperit-am lacul între păduri. C-un tic
    Mărunt tic-tic din vestă, ceasornicul măsoară
    Tăcerea greieroasă ce valea împresoară,

    Ce-ar fi dădut
(! n.GP) extaze lui Richter
 și luiTieck.

    În cap îmi crește, turlă, țilindrul cel  gigant,
    Cu mîinile la spate vîr fața-n redingotă,
    Din ape ies sirene și o undină gotă,
    Iar eu mă pierd în codri solemn și elegant.

E vădit că autorul, în postúri lamartineian-bonaparte-iene, nu se ia în serios, și, din complicitatea de gaya scienza cu cititorul, se naște impresia de vioiciune, spontaneitate și umor fin.
       Altă dată, Călinescu  obține efecte comice prin înverșunarea, aplicarea, seriozitatea cu care tratează neseriosul;  iată-l expunînd, pedant și grav... tehnica îmbrățișării :

    Deci, primo, mai presus de toate

    E a te avea-n proximitate,
    Legată în îmbrățișare
    De-i cu putință cît mai tare,
    Să nu rămînă-ntre noi loc
    Chiar dac-ar fi să mă sufoc71

Primatul badineriei asigură savoarea. Versificarea e ușoară, spumoasă, spirituală. E Călinescu -Cătălin cel care scrie.
       Abia aici, în burlesc, „profesorul“ își dezvăluie neîngrădit ingenuitatea. În aceste momente, voioșia sa72 se apropie de bonomia unui Topîrceanu, cel despre care scria : „Umorul d-lui Topîrceanu nu este o atitudine spirituală, ci numai una de inteligență formală“.73 Topîrceanu era un liric, Călinescu  e în poezie un cerebral ardent ; de aceea umorul său va fi atitudine sprituală de cenzurare. Două poezii ca Lauda zăpezii și Profesorul de latină au finalurile mult prea incongruente, prea „lipite“,  pentru a nu descifra o intenție parodică, o șarjă74 (v. și Anexa 2: Nuvelele lui Călinescu); citez din prima:

    Mă-nchin ție, zăpadă, cu cîntec de slavă,
    Căci ești precum crinul cu carnea suavă.

    Cînd te scuturi din cer despăturită lin,
    Tu ești curată ca pînza de in.

    Așa fără păcat este rufăria

    Țesută la fabrică de fruntașa Maria
.(! s.GP)           

       Hotărît, Călinescu  a fost un inepuizabil „entuziast“ (fie și, in extremis, la „comandă socială“), dar nu lipsit de simțul ridicolului. De n-ar fi fost deliberat un optimist generos, sarcasmul său ar fi tăiat voltaireian.


Quasi-concluzii

       Poezia lui G. Călinescu  este refugiul unui intelectual dotat cu bogate valențe lirice, dar nu și cu personalitate poetică. El face versuri perfecte, inteligent lucrate, duioase sau retorice, dar, într-o ierarhie a lirismului emoțional, aflate pe o treaptă inferioară. Microcosmosul, universul și erosul i-au inspirat versuri programatice. Numai în critică G. CăIinescu a dat proba sensibilității sale excepționale, și am fi nedrepți dacă nu am cita în acest capitol despre limbajul său poetic și poezia sa, finalul Vieții lui Mihai Eminescu,  poem în toată puterea cuvîntului:

    Astel se stinse
    în al optulea lustru de viață
    cel mai mare poet pe care l-a ivit
   
și-l va ivi vreodată, poate,
    pămîntul românesc.
    Ape vor seca în albie și peste locul îngropării sale
    va răsări pădure sau cetate,
    și cîte o stea va vesteji pe cer în depărtări,
    pînă cînd acest pămînt să-și strîngă
    toate sevele
    și să le ridice în țeava subțire
    a altui crin de tăria parfumurilor sale75.


       G.Călinescu  nu scrie, ci simulează poezia. O simulează ceremonios, cu dese scăpărări de veritabilă poezie. Dar rămîne la simulare: pentru că acolo unde ar trebui să înceapă actul creator poetic, desprinderea din demonstrabil, decolarea din cerebral, plăsmuirea de viziuni și forme – Călinescu  introduce recursul la atestat, rutina, referința, „trimiterea“. În poemele călinesciene – majoritatea scandabile și scenice tirade – cultura poetică a autorului nu e de tot dizolvată, informația artistică luxuriantă nu e sublimată în „fior“, în lirism, ci plutește în stare de suspensie coloidală76. Sunt poezii fastuoase, dar făcute, ieșite dintr-un amplu amor intellectualis.
       În ce constă originalitatea lui G. Călinescu ca poet ? În aceea că, deși afectează a scrie poezie, autorul nu-și ascunde afectarea77. Călinescu  pozează în poet, dar e fermecător pentru că mărturisește poza, nu o disimulează. Își scrie poezia cu aerul ușor ironic, superior al actorului mare care debitează un rol mărunt. Pavarotti cîntînd (într-o creșă, de pildă) Jingle Bell. Versurile lui Călinescu  sunt ipoteze, ipostaze ne-validate, sunt versuri „false“. G. Călinescu  nu-și învestește poezia cu organică sinceritate. Nu spune ceea ce simte, ci simte ceea ce gîndește. Din poezia lui Călinescu  lipsește poetul Călinescu. Autorul era neîncrezător în sinele său poetic. Luciditatea spiritului îl împiedica să se abandoneze, să se dea în toată puritatea subiectivității sale – deziderat funciar al lirismului.
       Explicabil. Călinescu  a fost un creator de factură predominant obiectivă:

    „Căci eheu, eheu, / Nu mai am vanități de Eu"78.

Subiectivitatea a rezervat-o criticii – și, forțînd puțin nota, găsim poezia plasată la mijloc. Nu exagerez dacă spun că poezia lui G. Călinescu  e o poezie de compromis. Compromis al subiectivului cu obiectivul, al lirismului cu gnomicul79, al emoției cu discursul savant, al pateticului cu didacticul, al romanticului cu clasicul, al simbolismului cu barocul. Poezia lui Călinescu  e prea ilustrativă, „enciclopedică“  pentru a fi personală, sau e personală tocmai prin nota aceasta obstinat ilustrativă.
       Lirica lui Călinescu  a fost numită, în genere, romantică. Cred că e, parțial, o confuzie de planuri. În ordine existențială, adevărat, Călinescu  a fost, temperamental, un romantic complex. În ordine estetică însă, în speță în poezie, Călinescu  nu este, ci ar fi putut fi un romantic, așa cum ar fi putut fi la fel de bine clasicist, romantic etc. Dacă i s-ar fi dăruit, con-sacrat, Călinescu  ar fi găsit resurse emoționale pentru orice formulă. Realitatea, s-a văzut, e alta: Călinescu nu poate „lua poezia în serios“. Ceea ce nu presupune o atitudine bagatelizantă, peiorativă – dar una distanțată, detașată. Poetul Călinescu  crede ceea ce cîntă, dar nu și trăiește. El imită cu talent, nu transfigurează. Poezia – în care joacă teatru – îi e rol, mască80. Aspirînd spre poezie, Călinescu  nu o în-făptuiește. Călinescu  suferă de complexul poeziei.
       În plan înalt, spunea Călinescu , critica e alături de poezie: Pentru el, critica a fost adevărata poezie; o transfigurare a realului, o victorie a subiectului asupra obiectului, a sensibilului asupra materiei. Critica este poezia lui Călinescu , poezia – doar o formă succedanee de critică a universului.

 *
*    *

Lovinescu și Călinescu

1. Două naturi 

       Ca oameni, erau radical diferiți. Lovinescu, om de cenaclu, amator de mondenități (fără a fi frivol) și de amabilități (fără a fi concesiv), clădit pe o pIaciditate meditativă de tip indian și dotat cu o incredibilă răbdare pentru tot ce e literar, de la boemul zdrențăros și pînă la geniul aulic. Un om care primea, în fiecare după-amiază, pe oricine i-ar fi sunat la ușă cu un text în buzunar, un astfel de om avea vocația sacrificiului de sine în favoarea literaturii, vocația martirajului critic.
       Călinescu  era prea orgolios pentru a se asimila unui grup. Ideea de cenaclu îi provoca alergie. Pe  la  „Sburătorul“  a  fost  de puține ori, nu s-ar spune că n-a fost bine primit, de vreme ce amfitrionul  rostea fraze ca:

        „-Dumnealui este domnul George Călinescu , autorul acelui portret al meu din Vremea. N-am ce zice, mi-a întrecut genul. (...) Domnul Călinescu  este mintea cea mai ascuțită a generației de astăzi. Am credința că mă va continua în critica literară"81,

și totuși, după cele cîteva vizite, în care de fapt a făcut figură de disident, (rămînea „cu bărbia ridicată, cu aerul absent... un gest de retragere în sine, de elaborare intimă“)82, n-a mai călcat pe acolo. Din trei motive. Nepotrivire de idei cu Lovinescu, conștiința superiorității (aerul tutelar al magistrului din str. Cîmpineanu îl sîcîia) și economie de timp. În totală opoziție cu Lovinescu, Călinescu  nu era deloc o ființă de grup, era și ceva mizantropie la mijloc, oricît s-a scuturat el mai tîrziu; se retrăgea între cei patru pereți (claustrările sale făceau vogă, s-a vorbit mult de bizareriile acestui solitar care, cum spunea cineva, se depărta de oameni ca să-i vadă mai bine) și lucra îndirjit: „Ocolesc Capșa și trotuarul Victoriei, nu mă întîlnesc cu așa-zișii confrați și scriu zilnic întocmai cum brutarul își face pîinea, acasă -, nu în mijlocul străzii. Avantajele sînt incalculabile: întîi    nu-mi pierd vremea și al doilea nu mă las otrăvit de bîrfelile anticipate ale rataților care și așa îmi pătrund adesea pînă în odaie, prin  broasca Yalle și   fereastra dublă..."83.
       Pe cît de generos și savant ospețea Lovinescu (în „acest fin, neatîrnat atelier de poezie, bun-gust, politețe și grație“, vizitatorii, sporadici sau ficși, erau „atrași, în primul rînd, de talentul de a primi al criticului“)84, tot pe atît de închis și nepătruns se arăta Călinescu : nu se ducea niciodată în vizită la nimeni și nu răspundea niciodată la telefon85, iar cînd un inoportun i-a călcat pragul casei din Iași, Călinescu  i-a zvîrlit paltonul și pălăria în Rîpa Galbenă86.
       Din punctul de vedere social (numai!), Călinescu  era, fără să vrea și fără să știe, un pascalian, glorificînd recluziunea, după cum, din același punct de vedere, Lovinescu, tot involuntar, era un caragialian, cultivînd șueta subțire. Călinescu  avea un fecund complex de superioritate și izolarea i-l întreținea. Lovinescu a avut toată viața, din cauza temperamentului, a decepțiilor și a eșecurilor, complexul invers, și numai înconjurat de ciraci de mare talent se simțea el-însuși. Lovinescu se simțea rănit adînc de trădări; Călinescu  nu putea fi trădat, pentru că nu avea prieteni.
       Cu etichete simpliste am spune așa: Lovinescu era ceea ce se cheamă un om dintr-o bucată, previzibil, cu umoare constantă, niciodată glacial, niciodată fierbinte, omul despre care știi oricînd cum te va lua și de unde să-l iei; Călinescu  era ceea ce se cheamă un bizar, fire focoasă și trepidantă, curios de toate și de aceea plin de curiozități, geniu i-maniabil, egocentrist și autoritar. Uniți prin egală dragoste pentru literatură și identic scepticism față de oameni, Lovinescu și Călinescu  se despărțeau prin felul de ardere: mocnit, primul, exploziv celălalt.
       Am spus „scepticism“ și poate că e nevoie de o lămurire. Deși structură solară, jubilativă, Călinescu  era și este înainte de toate un moralist, adică un ochi conștient de tarele condiției umane. Ca și Lovinescu, Călinescu  era mult prea lucid ca să vadă numai sublimitățile lui homo sapiens. Omul-care-știe este totuși și omul care minte, omul care trădează, omul care ucide. Așadar, legați prin fundamentală circumspecție, cei doi erau separați de atitudinile practice. Lovinescu punea între el și lumea ostilă un zid de prieteni, Călinescu  un zid de cărți. Care din două să fie mai rezistent, nu aici e locul să răspundem.
       Cei doi mari critici repetă, mutatis mutandis, neîmpăcarea dintre Goethe și Beethoven.
       Muzica lui Călinescu avea tonuri prea acute pentru autorul lui Bizu; autorul lui Ioanide găsea prea puțină neliniște în Lovinescu și prea adîncă plecăciune la efemer. Greșeau amîndoi, dar erau sinceri cu ei înșiși. Se stimau și, vorba lui Ibrăileanu, își acordau onoarea intransigenței.
  

2. Călinescu la puterea Lovinescu

        „Si ressemblant que soit un portrait, il  tient toujours du peintre et presque autant que du mo-     dèle“ (Gide, Dostoievsky). Aplicabilă în varii direcții, definind nodal critica, ideea lui Gide se verifică din plin în ecuația Călinescu-Lovinescu, anume în reflectarea primului în scrisul celui de-al doilea.
       E probabil o fatalitate, o legitate ca spirite majore ale unei epoci să se respingă sau, cel puțin, să întrețină relații cu totul anemice. Exemplul cel mai la îndemînă: Goethe-Beethoven. Personalitatea are un efect de cîmp magnetic, se izolează, refuzînd egalul. Geniul tinde spre unicatul perfect – pornire superioară simplei vanități. În ciuda orizontului enorm, lumea sa e închisă, și o alta, la fel de închegată, îi rămîne străină. Geniul e capabil de orice – nu și de ieșirea din sine, e mereu prizonierul imensei sale sfere; geniul (marele talent) e o fascinantă monotonie. „Pentru a fi franc, criticul ar trebui să spună:  -Domnilor, voi vorbi de mine  apropo de Shakespeare sau de Pascal...“ (Anatole France, La vie littéraire).
       Între Călinescu și Lovinescu, Neînțelegerea a fost largă, și neînțelegerile multiple. Eugen Simion a analizat polemica lor, notînd că ea „va trece prin toate formele de manifestare, inclusiv aceea a pamfletului’’ (Injustiții creatoare, România literară, 26/1969). Factorul hotărîtor e – după E. Simion – „personalitatea critică a lui G.Călinescu, substanțial diferită de aceea, consolidată, a lui E. Lovinescu“ (id.).
        Nu însă polemica e obiectul acestor însemnări. Cunoaștem polemici mai acute, mai ne-drepte, care n-au știrbit nimic din valoarea combatanților. Mă gîndesc la disputa Barbu-Arghezi (aceeași situație a creatorilor de elită ai unui timp, antagonici).  Un pamflet polemic, date fiind iritarea și demonul contrazicerii, al desființării, care îl prezidează, e în mai mare măsură un portret al autorului decît al subiectului. Polemica e „bumerang“, semnificația ei e mai mult reflexivă decît activă.
       
De aceea prefer să extrag din paginile lui Lovinescu despre G. Călinescu pe cele mai echilibrate, ponderate prin destinația lor. Cum vom vedea, ele poartă toate semnele relațiilor dintre cei doi critici. E vorba de capitolele, două, consacrate lui Călinescu în Istoria literaturii  române contemporane. Deși scrise la o dată cînd G. Călinescu nu produsese decît o mică parte din ceea ce e opera sa, afirmațiile  lovinesciene își păstrează sensul și nu e de presupus că ar fi suferit modificări odată cu apariția altor titluri. Cu atît mai mult cu cît, într-un fel, le prevesteau (sinteza Eminescu, romane).
        Despre  c r i t i c u l  Călinescu, Lovinescu scrie: „Talent, – aș putea zice, dar nu e numai talent, pentru că e și muncă, și nu o muncă de bivol la jug, ci de om repede orientat în chestiuni abia întîlnite și priceput în a organiza în sînul lor o rețea de tranșee și de comunicații subterane“.
        Totul începe de la inefabil: recunoașterea indefinibilului – talentul. Primul cuvînt al lui Lovinescu despre Călinescu e TALENT. Forța de șoc a artei călinesciene era mult prea mare pentru a permite evazivul. Și, în Lovinescu, reverberația era cu atît mai amplă cu cît însuși pretindea criticii acuratețe și dichis stilistic pînă la orfevrerie, har al cuvintelor. Urmează un domol dubiu („aș putea zice“); un scepticism relativist guvernează, se știe, judecata critică lovinesciană.  A spune despre un scriitor că are talent e prea puțin, e infim, pentru că de-abia de aici încolo e de pornit discuția și pentru că, în sine, afirmația e fără greutate.
        E nevoie de lucruri mai pronunțat pozitive: „e și muncă“. Lovinescu, martir al literaturii, nu putea lăuda, în urma talentului, altceva decît travaliul faptic, munca fizică pe materie. El însuși desfășurase o „muncă de bivol la jug“, parcurgînd și ascultînd mormane colosale de literatură, și frumusețea sa morală („amenitatea sa de caracter“ – G.C.) îl forțează să nuanțeze. Onest, Lovinescu îi recunoaște, chiar dacă fugitiv, și meritul de pionier („chestiuni abia întîlnite“). Referința e la Opera lui Mihai Eminescu, aici sunt „tranșeele și comunicațiile subterane“. Metafora pămîntului forat continuă:

    „...A săpat cu hărnicie și metodă în opera poetului, nu numai văzută ci și în cea nevăzută, a ineditelor, galerii inextricabile“.

Rețea de tranșee, comunicații subterane, săpat, hărnicie, galerii – hotărît, Lovinescu avea cultul muncii bătătoare la ochi, și imaginea în care și-l dezvăluie e aceea a săpătorului în pămînt, prototip al omului dînd rost și formă amorfului. Revine, în aprecierile asupra lui Călinescu, ideea obstinării eficace, lucrative, osîrdia – valoare relativă, pe care Lovinescu afectează aici a o prețui în sine.
        În ultimul pasaj citat, criticul ia un ascendent asupra omului. Între cele două chipuri ianusiene ale aceluiași Lovinescu, fraza aruncă o contradicție. A săpat cu metodă, scrie el, galerii inextricabile. Criticului nu-i scapă metoda – omul insinuează haosul rezultatului. Dar, din două una: ori Călinescu, săpînd cu metodă, obține galerii metodice, ordonate; ori galeriile sunt inextricabile, pentru că-i lipsește metoda. Cumpăna lui Lovinescu înclină (independent, poate, de cunoștința sa) spre apreciere, pentru că vocabula „inextricabil“ conține o doză de flu, imprecizie, pe cînd metodă spune tot.

    „Rezultatul cercetărilor s-a depus într-o serie de tomuri masive, pentru care nu poți avea decît respect și admirație“.

Dacă „tomuri“ e rostit cu seriozitate, „masive“ implică o afabilă ironie. Litota care urmează, afirmația prin negație („nu poți avea decît“) confirmă subtilul recul al criticului. Tomurile, se insinuează blînd, impun prin hărnicie, masivitate, și trezesc sentimente moderate: respect, admirație. Nota bene: Lovinescu nu folosește în tot paragraful nici un superlativ.
       Vine acuza fundamentală:

       „căutînd însă monumentalul, scriitorul s-a pierdut în labirintul său hipogeic“.

       Neînțelegerea iese aici la lumină. Călinescu, în Opera lui Mihai Eminescu nu a căutat nicidecum monumentalul.  Studiul său nu procedează intensiv, ci extensiv, pretenția fiind de exhaustivitate, nu de concentrare. Călinescu nu a țintit să ridice un monument, ci să aștearnă o hartă. Lovinescu nu a înțeles că, în pofida masivității, studiul nu e decît o genială prefață, o punere în temă și nu o concluzie. Adevăratul punct final, sintetic, dens și pur, e eseul Eminescu (publicat în Studii eminesciene, EPL, 1965), mai comprimat chiar decît pretindea Lovinescu, neavînd o sută de pagini, ci 22, poem critic, capodoperă de conciziune și forță persuasivă.
       În propoziția lovinesciană pe care o descifrăm mai frapează două cuvinte, pornite tot din înaltă neînțelegere. Lucrarea e poreclită „labirint“ (deși, reamintim; nu fusese contestată metoda) și, mai grav, „hipogeic“. Aluzia la elementul mortuar e cu tîlc, defavorizînd studiul călinescian, situîndu-l implicit în zona acelor monstrum eruditionis fără suflu vital. Ceea ce e o tristă eroare. Lovinescu, victimă  a  unei  negre  umori,  nu și-a putut reprima inimiciția. Opera lui Mihai Eminescu nu are nimic comun cu meandrele unui cavou antic, fiind o neîntreruptă explozie de voioșie a cunoașterii și a descrierii. Ansamblul este o specie... ciudată de „labirint“: cu toate căile conducînd spre centru! Călinescu exultă prin Eminescu, desfășurîndu-l critic.
        „Captiv al propriei sale ingeniozități și fantezii, el n-a mai putut dibui galeria îngustă a ieșirii“.
       
Așa să fie? În primul rînd, ce înseamnă „captiv al propriei sale ingeniozități și fantezii“? Termenii sunt incompatibili între ei și, mai ales, incompatibili cu Călinescu. Rigoarea analitică, ancheta milimetrică, supunerea răbdurie la obiect din Opera lui Mihai Eminescu, roade ale „fanteziei“? Se înțelege, Lovinescu strecoară cu voaluri de stil ideea că studiului îi lipsește panorama sintetică, cheia finală. Ceea ce dovedește din nou că nu l-a înțeles în ceea ce este, nu i s-a adecvat, aducîndu-i reproșuri străine de esența sa.  Călinescu a găsit „ieșirea din labirint“, el a traversat cu constantă tenacitate opera eminesciană, și ceea ce pare lui Lovinescu labirint, e de fapt un cerc. Călinescu își oferise sieși temelia pentru „repedea ochire“.
        Toate oscilările lovinesciene își găsesc expresia tipică în cea mai ambiguă frază a paragrafului: „Simplă improvizație, prin talent literar și știință arhitectonică, Viața... a obținut aprobarea tuturor’’. Înainte de toate, să băgăm de seamă distanțarea: „a obținut aprobarea tuturor“. Nu e în obiceiul lui Lovinescu să decidă valoarea unei cărți prin sufragiu public. Aici, o face; e o  eschivă. Procedeul e grațios, dar laș.
        Esențială este însă aporia: cum poate fi o lucrare „simplă improvizație“, cînd e datorată unui „talent literar“ și unei „științe arhitectonice“? Sună a „fier de lemn“. Exigența depășește limitele, devenind vidă de criterii, aburoasă. Dacă talentul și știința arhitectonică nu hotărăsc reușita, atunci de ce anume depinde? Nici un răspuns posibil, premisele sunt false. Se distinge fără dificultate aceeași scindare în Lovinescu: om și critic. Călinescu a provocat un dezechilibru imperturbabilului aristarh. Poate tocmai pentru că el era, în ochii lui Lovinescu, o imagine a idealului acestuia. Lovinescu și-a ratat destinul dorit. El s-a realizat plenar, dar alături de veritabila, profunda năzuință. Contempla (poate nu cu cei mai buni ochi) în Călinescu posibilitatea, virtualitatea sa neîmplinită.
       Corolarul reproșurilor:

       „Pentru a fi critic, G.C. are toate calitățile... Îi mai lipsește doar convingerea în valabilitatea misiunii sale critice“.

       Ambiguitate. Lovinescu era inhibat de Călinescu, în atingere cu el inflexibilitatea sa pălea. Obiecția ridicată e literalmente gratuită; cel care scrisese (1928): „Să mă pot entuziasma, să mă pot învinge în slăbiciunile mele, să mă înfrățesc cu opera de artă și s-o comunic apoi cu toate mijloacele... acesta este darul esențial... Critica este artă activă... Artiștii sunt eroi, criticul trebuie să fie rege“, acest spirit, mă întreb, putea fi neconvins de „valabilitatea misiunii sale critice“? Reproșul vizează probabil aparenta versatilitate a lui Călinescu, de care denigratorii (de condiție cu totul inferioară lui Lovinescu) au făcut așa de mult tapaj. Realitatea e că această (falsă)  versatilitate nu e decît reversul giganticei forțe asociative. Călinescu nu și-a schimbat criteriile absolute, ci doar punctele de vedere. Nu în sensul revizuirii, ci în cel al atacului concentric. Ca și Lovinescu, în fond, era un adversar al imuabilității opiniei. Arta se cere neîntrerupt definită, numai curentul de opinii îi insuflă vitalitate. Critica e plasarea operei în coordonate, orizontale și verticale. Opera rămînînd aceeași, ceea ce se schimbă este, pentru Lovinescu: sistemul de coordonate, pentru Călinescu: poziția observatorului.
       În notele asupra prozatorului (op.cit., pp. 294, 295), același balans între percepția justă, cu valori pronosticante și eroarea  cu rădăcini în opoziția temperamentală: Călinescu, un vulcanic autoritar, personalist ardent, egotist la modul sublim, jovial cu malignități repezi și cristaline ca iezerul, pe scurt un raționalist solar, tumultuos și pasionat; Lovinescu, un placid tenace, răbdător și impasibil (G.C. îl vede ca pe un molatec Antinous), cu vigori stăpînite, strunite pînă la aplatizare, nerefuzînd efuziunile temperate și răbufnirile reci, așadar un contemplativ, un reflexiv flegmatic, olimpian de speță maioresciană.
       „Scriitorul vede și știe proecta...; capacitatea de a trece din plan real în plan simbolic...; calități epice și poetice“ – iată trăsături ce prind nu numai Cartea nunții, și e admirabil că aceste cuvinte au ieșit din pana lui Lovinescu atunci cînd micul roman era încă unica operă epică a lui Călinescu. Lovinescu a văzut prin zidul timpului.
       Dar în Cartea nunții nu „primează intenția pur epică“, pentru că romanul nu e o narațiune (adică o anecdotă lungă cu tîlc și caractere), ci un mit modern, un mit transferat în vremi noi. Greu de spus unde a văzut Lovinescu epic; sub acest raport, romanul lui Călinescu e cu totul deficitar. Întîmplările sunt simple și fără originalitate: un tînăr flirtează nehotărît cu trei tipuri feminine, optînd imprevizibil pentru al patrulea, fata cu care se însoară. Eternă poveste. Psihologia e, într-adevăr,  „schematică“, dar nu „prea“, cum crede Lovinescu. În acest așa-zis „exercițiu“, G.Călinescu nu face psihologie, ci tipologie categorială, cam ca în basme. Personajele sunt Tînărul neînsurat (cu un termen vetust „cavalerul“, rural „flăcăul“), Baba, Nubila, Adolescentul etc. Cu asemenea protagoniști nu se face epic. Fiind mit, Cartea nunții e, prin paradox, un basm cult, adică o ficțiune cu puteri parabolice, pe teme etern umane. Ceea ce exclude categoric epicul gol, și face loc, dimpotrivă, fabulației arhicunoscute, suprem banale, valabilă prin universalitate și atemporalitate. Cartea, nu anti-, dar a-epică, trăiește prin lirism, prin sublimarea cotidianului. București, bar, box, modernism sunt circumstanțe și – utopic vorbind – extirpate, romanul  își păstrează rezonanța.
        În paginile despre Călinescu dăm peste un Lovinescu mai oscilant decît aiurea; criticul epocii își simțea periclitată supremația și, oricîtă detașare senină ar fi avut, nu-și putea escamota nesiguranța. Călinescu i-a întretăiat brutal destinul, derutîndu-l.
        Călinescu se reflectă în Lovinescu ca într-o oglindă tremurătoare.

     Notă. Desigur că în ordinea noastră de idei, puteau fi aduse în discuție încă multe alte judecăți lovinesciene, cu aceleași concluzii. Dar ne-a interesat nu evoluția unei Neînțelegeri, ci surprinderea ei, întreagă, instantaneu, într-un fragment cît nuca. Căci orice text poate fi test.

Anexa 2 

NUVELELE LUI CĂLINESCU

       G.Călinescu publică în Colecția „Contemporanul“ (Institutul de Arte grafice „Scrisul liber“) o broșură de nici 60 de pagini, cu o copertă tuberculoasă, pe care sta titlul Trei nuvele („Iubita“ lui Bălcescu, Catina damnatul, Noi vrem pămînt!). Volumașul – eram ispitiți a spune caietul – e deschis de un „Cuvînt înainte“, bătînd în roz, surprinzător în felul lui...
       Nuvelele, apărute în 1948 în Națiunea și, respectiv, Viața Românească (după cum însuși autorul are grijă să amintească) sunt scurte evocări cu dialog, primele două fiind propriu-zis momente sau, ca să le respectăm rangul dat de profesor, nuvele de-o șchioapă. „Iubita“ lui Bălcescu e, în linii mari, o anecdotă – dovedită ca atare și de finalul-poantă. Încheieturile ei sună a Balzac; fiecare personaj e introdus cu pompă, dar nu e lăsat să se așeze pînă nu i se face un portret d-a-fir-a-păr, de la ciubote pînă la caracter. Mediul ambiant e descifrat, tot balzacienește, din unghi psihologic și social:

        „Casa boierului V. prezenta caracterele incertitudinii lui morale. Salonul... era în stil oriental... Dar, totdeodată, în fața divanelor erau   gheridoane occidentale“ etc.

       În afara lui Bălcescu și a secretarului său Pantazi Ghica, indivizii piticei nuvele sunt stilizați la maximum pentru a reprezenta cu claritate cîte o clasă socială (în putrefacție sau în ascensiune). Numai o știință a realismului, o precizie a amănuntului înviorător și o vocație a umanizării ca acelea ale lui Călinescu salvează asemenea premise de la schematismul paralitic. Personajele, fără doar și poate, sunt liniare – dar în materie de fermitate a liniei unui portret, Călinescu e nepereche (chiar dacă glasuri autorizate susțin că, multora, Călinescu le-a făcut nu portretul, ci... figura). Bref, despre ce e vorba? La o „soarea“ din mai 1848 la boierul V., Bălcescu cunoaște o „demoazelă serdăreasă“, „cu o față pură ca sideful“, căreia, în timpul „danțului“, îi mărturisește:

        „-Mă gîndesc la Ea. -O, eram sigură... E frumoasă? -Cea mai frumoasă din lume! -Înaltă? -Stă în sferele cele mai înalte. -E un înger atunci! -E o zeiță. -Cine să fie fericita muritoare? Mă faci curioasă. -Ea nu e muritoare. -Nu te înțeleg. Te-ai îndrăgostit de năluci? -Nu, e vie. -Pricep, ești poet și vorbești metaforic. Cum sunt ochii ei?
            Pretinsul leitenant avu o ezitare“ etc.

       După o pagină însă, patriotul lămurește lucrurile, în curată atitudine hugoliană:
        „Cu mîinile întinse spre candelabru, după o scurtă pauză, musafirul  zise solemn:
        -Iubita mea se chiamă România.
(s.a.)
        Serdăreasa rămase mută“ etc.

       Finalul (plecarea lui Bălcescu) e și el romantizat, cu totul în spiritul, de un sforăitor clarobscur, al lui patrușopt:

        "
Umbrele lor se agitau din cauza pîlpîirii lumînărilor, pe pereți, umplînd salonul cu o atmosferă de straniu și fantomatic. (...) Cei doi musafiri se retraseră, schițînd o nouă reverență în vreme ce o coardă a harpei răsună prelung, trasă nervos de degetul serdăresei“.

      Montajul e lucrat milimetric, incontestabil teatral, și regia nu uită proiecțiile fantomatice și rezolvările cu punctări de gong.
      Ca și în celelalte două "nuvele" următoare, Călinescu introduce, fie și discret, ideea erotică pentru a aerisi fabulația istorică: inima  serdăresei „bătea agitat“, „simțea o atracție inexplicabilă pentru ciudatul musafir“. Bărbatul călinescian e întotdeauna  seducător prin inteligență și esoterism. Precum în operele călinesciene majore, serdăreasa joacă rolul femeii fascinate de omul excepțional. Bălcescu e o eboșă pentru Ioanide.
      Tot în prevestirea marilor romane stă notația umorescă. G. Călinescu știe să ridiculizeze veridic și auster, în doi timpi și trei mișcări, un personaj:

        - ... Să se facă dreptate țăranilor!
        -Să se facă – comentă  boier Socoteală  –  dar cu... Observînd fețele pornite pe zîmbet ale interlocutorilor, abandonă ideea“

       Oarecum didactică, nuveleta stă în picioare prin viziunea rapid-caracterologică  și stilul intelectual și violent plastic, de care vom vorbi ceva mai încolo.
       Catina damnatul e mai inconsistentă, aducînd a fragment de biografie romanțată dedusă cuminte din textele operei. Catina își declamă poeziile pe stradă, chiar și în fața dughenei unui „grataragiu în costum oriental“, dar, fără îndoială, cu mai mult patos acasă, „fraților“ de luptă și ideal. Efortul îi dăunează, el fiind byronian și ftizic. Scuipă sînge și înroșește („simbolic“, zice Călinescu în Cuvîntul înainte) batista. Refăcut, el e cel care dă citire "vestitei proclamații“ de la 11 iunie și, din nou „simbolic“ (zice Călinescu), flutură în mîini o batistă "de cel mai frumos roșu". Neascuns naivă, bucata nu are altă pretenție decît sugerarea eroi-colorată a unui marcant moment de istorie. Din nou, umorul, injectat și în stil, sprijină construcția liniară, îi dă personalitate:

        „Exaltat și fără atenție asupra prezentului, poetul izbucni într-un hohot formidabil:
               
-Ha! ha! ha! încă un nume!...
                Iaca
înc-o  vanitate!
               
Omer, Dante, Byron, Hugo!
                un
cuvînt deșert ca toate.
               
Un accent între morminte,
                un
sarcasm în sărbători!
        După această sfidare către eternitate, tînărul își reluă mersul“.

       Bucata mai face cunoscută și dragostea lui Călinescu pentru un anume pitoresc, senzațional, pentru stilul îmbinărilor paradoxale. Îl ghicim, tot aici, pe regizorul de scene tari, în aqua-forte, gen Hangerlioaica strănutînd în sicriu.
       Mai „nuvelă“ din toate e Noi vrem pămînt!  Se aplică aceeași tehnică oarecum cinematografică sau la rigoare, cuvieristă, de investigare a unui colț pentru sugerarea întregului. În chestiune este izbucnirea răscoalei în satul Popîrleni, la 1907. Nuvela evoluează – la altă scară – ca Răscoala lui  Rebreanu, părînd uneori, din păcate, calchiată după aceasta în ceea ce privește cursul acțiunii. (Răscoala în comics!) Evidentă e molipsirea de Rebreanu în  dialogul cu țăranii, dialog ce emană acea atmosferă de încordare anxioasă dinaintea tulburărilor sociale:

        "
Oamenii treceau tăcuți prin fața lui, scoteau căciula, nu spuneau  totuși nimic.(...)

        -Ce faceți voi, mă – ispiti Chivulescu (evident, arendașul, n.GP) pe unul – vine  primăvara, voi nu lucrați? - Ba noi am lucra, dar n-avem pămînt. -Pămînt este, dacă e omenie și încredere, veniți la tocmeli. -Nu ne mai tocmim, coane, de ce să ne mai tocmim? Pămîntul, ca și aerul și apa, e al lui Dumnezeu. O fi dreptate în lumea asta. Aud că stăpînirea a dat un ordin. -Ce ordin? -Eu nu știu. Dar e un ordin de la Stăpînire.
        Și țăranul porni încet mai departe“ etc.

Conflictul (e mult spus) erotic paralel îi are ca protagoniști pe țăranul Niță, „frumos ca un Adonis“, și domnișoara Valentina, venită de la Paris. În plină răzmeriță, el (în urma unui anterior schimb de priviri insinuante) vine în conac spre a dărui fetei o pasăre prinsă special pentru ea, dar respectiva domnișoară, exponentă a unei clase putrede, se sperie la vederea lui, țipă, țăranul e înșfăcat de santinelă, drept care pasărea se pierde în văzduh.
        În Cuvînt înainte, care e clou-ul broșurii, Călinescu pretinde a fi scris „cu evitarea idilismului“, o „narație în stil neosămănătorist“. Țăranii și moșierii – spune el – stau față în față  într-o ură de clasă  înverșunată... Absurdul urlet final al fetei de moșier, la apropierea  inocentului Niță, e de natură a invedera prăpastia dintre cele două  clase. Sfîrșitul  oarecum paradoxal al narațiunii nu vrea decît să sublinieze, prin figura lui Niță, „lipsa unei ferme conștiințe de clasă din partea țărănimii la acea epocă“.
       Așadar, o simbolistică ordonată. Niță, frumosul Niță, înseamnă de fapt încarnarea lipsei conștiinței de clasă. Neintuind dialectica istoriei, el încearcă concilieri, oferind păsărele boieroaicei, exploatatoarei.
        Criticul Călinescu a imprimat o direcție limpede și justă nuvelei. Și, probabil, pentru ca lectorul să nu pornească pe o alta, o și explică – fapt rarissim la Călinescu. Auto-analiza are nuanță sociologistă, fără vulgaritate, dar, bănuiesc, nu și fără ironie. Oare să fi luat în serios autorul Istoriei... corespondențele urlet-prăpastie de clasă sau Niță-nonconștiință de clasă?
        E limpede că apariția bizarului Cuvînt înainte își are cauzele în presiunile politice crunte ale vremii.
        Mai trebuie să adăugăm că nuvela Noi vrem pămînt! nu e scrisă, cum afectează autorul, "în stil neosămănătorist“, ci în cel mai neaoș stil călinescian, acel stil cerebral-academic, savant-neologistic, cu mezalianțe lingvistice convenabile, fin sarcastic. Fiind comun celor trei bucăți (și de altfel întregii opere de prozator a lui Călinescu), exemplificăm „en gros“: cutare poartă barbă submaxilară și i se profilează distinct proeminențele faciale ale craniului; are o față inverosimil de lungă, ochi profunzi, sclipitori de penetrație. Un altul  mimetiza pe tovarășul său și avea mustăți... abundente în contrast cu  juvenilitatea feței. Barba boierului V. e tăiată rectangular, el primește  din partea celor doi revoluționari, o plecăciune sincronică. Mai  încolo, musafirul intră în conciliabule cu demoazelele, dintre care  una are fața pură ca sideful și oblongă. Barba unui boier e prolixă. Niță, față de hibriditatea obișnuită a înveșmîntării țăranilor, avea  fason; el este inverosimil de sever, un  soi de chouan.
        Dar de-am fi chemați să dăm doar o unică mostră din paradoxalul stil călinescian, în acel amestec al său de solemnă cultură cu izbitoare simplitate, am aduce acest început de frază:

        „Deși platonismul loviturilor de pleaznă denotau (sic) firea lipsită de malignitate a lui moș Rafailă, vinovată numai de intemperanță verbală...“.

        Ca într-o diafană mixtură de orgă și cimpoi, răsună aici pendulantul stil al prozei lui Călinescu. Ideea vine direct și savuros, nesofisticată de distincția și rafinamentul prezente, totuși, în doze apreciabile.
       
Călinescu întinde fraza cu elegant savantlîc, o pipărează cu un neaoșism gros și, imediat, o încruntă cu un neologism rezonant. E o dialectică buimăcitoare, ce destinde spiritul, îl scoate din rutină și-l obligă să perceapă viața cuvintelor și noutatea lucrurilor. Călinescu e programatic exact, niciodată pedant, de multe ori deconcertant în alierea cuvintelor.

        N
uvelele lui Călinescu – în judecată globală –  sunt divertismente, pilde didactice ireproșabil scrise în ton clasic, mizînd cu succes pe portretul tipologic balzacian, pe regia apăsată (tenebros, pitoresc, patetic sau idilic-lacrimogenă) și în special pe stilul „democrat“. Ele au răspuns, mai mult ca sigur, unei imediate comenzi sociale și autorul nu-și compromite talentul în aceste miniaturi de epocă.
 

„FILOSOFIA“ LUI CĂLINESCU

        Călinescu  a fost un obsedat de cunoaștere nucleală. Atingerea cu orice fenomen declanșa în el întrebări esențiale. Stilul său e eminamente  sentențios și opera abundă în definiții. Călinescu  căuta sensul originar și original al faptului sau al ideii. Fire adînc problematică, punea totul sub semnul întrebării – dar nu cu scepticism, ci cu o sui-generis voioșie87. Arta e cunoaștere sublimată, iar „regimul veritabil al artei este bucuria“88. În înțeles înalt, sălășluiește în el un Toma Necredinciosul. Era un anxios; avea, dacă mi se acceptă cuvîntul, gnoseomanie. Nimic nu poate sta sub semnul afirmării fără să fi trecut prin cel al întrebării. Redefinind totul, re-crea totul: „cînd judec, creez“. Curiozitatea i-a fost colosală, și prin asta are un ce superior umaniștilor de tip renascentist: aceștia acumulau, Călinescu  regenerează. El nu adună observații pentru a dura sisteme. Nu ordine vrea să facă, ci idei. Ordinea, în accepția de coerență interioară, preexistă, și ea se revelează prin creație. „Creația este o clarificare a unei ordine întrevăzute în natură, este natura raționalizată“89. Înălțimile îl tentează poate mai puțin decît străfundurile, genezele prime. Orice fenomen are în ochii lui Călinescu  o virginitate, o puritate primordiale. Avea o mare și eficientă candoare, o capacitate de entuziasmare și jubilare neobișnuită. De altfel, o și teoretiza cu obstinare : „Ingenuitatea entuziasmului e calitatea supremă care pune deodată ordine în spirit“90 sau „Calitatea fundamentală a artistului socotesc a fi «ingenuitatea», capacitatea de a rămîne mereu uimit de univers și de a-l redescoperi mereu altfel“91. Știința (știutul) e, pentru el, doar presiunea care dă impuls conștiinței, setei de cunoaștere, proiectîndu-le  în exterior, scînteia care inițiază marile combustii. Recercetînd și redefinind tot ce-i cădea în cîmpul extins al atenției, Călinescu  nu urmărea originalitate, ci, simplu, edificare, stabilirea echilibrului între el și lume. Dar originalitatea izbucnea de la sine, pentru că el descindea la temeiuri, în petele albe ale cunoașterii (eram tentat să spun: în pînzele albe), cu sisific travaliu.
       Călinescu  a fost un spirit cosmic. Deși, în aparență, „numai“ literat, a extins sfera (de influență, de interes, a literarului pînă la hotare negîndite și, realmente, de neconceput pînă la el. A înțeles literatura (critica, arta) ca pe o chintesență, ca pe un punct final de convergență – teleologie estetică. Arta, ca norii asupra oceanului, condensează tot ce emană zbuciumul de dedesubt. Scrisul este o așezare în semn și sens a universului. În creația sa, totul este nu redus la, ci extins pînă la literar, pentru că, opina Călinescu , „natura creată de artist e superioară naturii naturale“. Cu alte cuvinte, Călinescu  nu și-a transformat experiența în literatură: văzînd literarul pretutindeni, literatura i-a fost unica, perpetua experiență vitală. Literarul i-a fost – cu tot ce-i incumbă92 – formă de cunoaștere, cunoașterea – formă închisă de viață.
       Dar explozia cognitivă a lui Călinescu  a fost, în egală măsură, și o implozie, o răsfrîngere înăuntru. Universul, în mic, e omul însuși. Extrapolînd totul la scară universală, Călinescu  restrîngea, centraliza totul în om, așa cum (pentru a prelungi o metaforă anterioară) aburii ridicîndu-se spre cer nu-și pregătesc decît întoarcerea în matcă terestră. Critica, beletristica, istoria sa vor să fie, și sunt în ultimă instanță, prin concepția care le guvernează, teste despre om, în generalitatea sa. Omul e universal prin caracter și spirit și, ocupîndu-se de producțiile acestuia din urmă, Călinescu  grava portrete ale omului etern, homo universalis. Istoria literaturii române... ar putea fi citită de un, să spunem, argentinian sau de un norvegian, ca un consistent roman de idei și moravuri. Romancierul și criticul aveau o nestăpînită propensiune către umanizarea ideilor. Pentru că acestea trec, etern-omenescul dăinuie. 

       Călinescu  a fost un umanist sintetizant, iar în centrul eului său intelectual, ca un soare guvernînd orbite diverse, se afla un moralist. Un moralist în cel mai puternic rost al cuvîntului: un ins interesat concret, neîntrerupt și metodic de esența fenomenului și a eternului omenesc, de miezul inefabil dar cognoscibil la infinit al ființei homo sapiens sapiens. „Un adevărat artist, spunea el, are o înțelegere totală a omului“93.  Călinescu  s-a dedicat operelor literare, pentru că ele sunt viața scriitorilor. Pentru a putea trăi, scriitorul își înfige rădăcini în Lume – și acestea sunt cărțile. Am citit, mărturisea Călinescu , cum aș fi privit pe o fereastră: cu ochii adînc  ațintiți în viață. N-a ignorat nici viața fenomenală a creatorilor, refăcînd-o pentru a-i aduce la lumină exemplaritatea și liniile cu totul particulare, cele ce țin de destinul omului monumental. A omis accidentalul, ca un Praxiteles, vizînd perenul, statornicul, întrucît „arta este eternul, adică zugrăvirea constantelor universului fenomenal“94. Mijloacele i-au fost deopotrivă microscopul și luneta, penseta și dalta, studiul tenace și flash-ul intuitiv. Nu omul prizonier sieși l-a preocupat (în consonanță cu un alt mare suflet sănătos95, Brâncuși, l-a detestat), ci omul în ordinea infinitului. Călinescu  n-a  fost un pasca lian, omul său nu e o „trestie cugetătoare“, e un arbore solid și trainic, vidînd pămîntul de seve, un eucalipt, un stejar cugetător. Omul lui Călinescu  are ceva măreț nu pentru că, în fața universului ignar, știe că moare, ci pentru că știe că trăiește. Omul exultant, petulant al lui Călinescu  nu se află în carcera pascaliană (și nici între vectorii rigizi ai lui Descartes), ci deasupra ei (și deasupra lor), privind-o ca pe o derogare și disprețuind-o cu seninătate. „Oamenii ar trebui să fie inteligenți ca Platon, sensibili ca Baudelaire, investigatori ca Newton. Noi reprezentăm o umanitate anormală sub nivelul prototipilor“97. Pascal găsește că „fericirea stă numai în liniște iar nu în frămîntări“, pentru Călinescu  suprema fericire hărăzită lui homo faber e creația, care e o apoteoză a vieții, un protest „împotriva golului“98. Creația trebuie să fie corolarul tuturor seismelor noastre, și este, oricum, justificarea lor.

       Ca savant al literarului, Călinescu  a fost un universalist, un „totalitar“. Simbolic vorbind, un „Papini (i-a și tradus cartea emblematică!) dar, nota bene, un Papini realizat, cu veleități trecute în fapte pe măsura lor. Prospectările sale critice stabilesc conexiuni fundamentale; el contopește literaturile în literatură. A practicat investigația simfonică, în care criterii și țeluri fuzionează. Critica sa interferează artele, nuntindu-le în plan spiritual. Scrisul află corespondențe cu pictura, muzica, sculptura, baletul, arhitectura, filozofia, religia, geologia, astronomia. Nici un mod de existență și manifestare a spiritului nu e străin literarului pentru autorul lui Șun.

       Criticist, Călinescu  – a cărui faculté maîtresse a fost, fără doar și poate, discernămîntul – a interpretat spiritualul; creaționist, l-a reîntemeiat. Am scris spiritualul, n-ar fi fost greșit: literarul, nici chiar: realul. Căci (repet), Călinescu  nu a comprimat realul pînă la literar, ci cu literarul a epuizat întreg spațiul existențial din raza sa. A văzut literatura ca pe o boltă ce acoperă și răsfrînge, în totalitate, umanul. Cuvintele sînt, poate, aspre, dar ideea e limpede: Călinescu  a descifrat universul prin (și în) literatură, pentru că l-a găsit acolo, pentru că a avut geniul să-l găsească și nu să-l transfere.

       Călinescu  a fost cel mai complex om de litere al nostru, unic și din perspectivă europeană. În cultura română, e spiritul care a acordat cea  mai largă (desărvîrșită!) încredere literaturii. O vedea pretutindeni, așa cum sculptorul ideal simte în orice bloc de piatră statuia. Gîndirea sa, superior  metaforică – neegalată în această latură, în aria noastră, decît de Blaga – a văzut în univers o mereu răscolitoare metaforă.

  

SENSUL CĂLINESCIANISMULUI

        Dacă ne punem întrebarea: care e sensul călinescianismului, luînd cuvîntul nu în accepția de curent epigonic, ci în aceea de: mod-de-a-fi-literar, de feldeință99 (vorba e a lui Cantemir) literară – am putea răspunde sintetic prin următoarele:
       Călinescu  a demonstrat teoretic și prin el însuși apartenența criticii la literatură, la înalta literatură. Într-o cultură bine sedimentată, ieșită din fazele „romantice“ ale organizării, critica nu e un satelit sau o „mînă de ajutor“, ci un centru vital, de însemnătate egală beletristicii și oricărei arte.

 

            La antipodul acestui mod de a vedea lucrurile se situează filosoful Const. Noica, autorul  frumoasei propoziții: „Ne-am odihnit în Călinescu“100, dar care îi  declara lui G. Liiceanu101„critica literară mi se pare în general a nu fi reprezentativă cultural. Ce înseamnă Sainte-Beuve sau Gundolf pe lîngă creatorii mari? Călinescu  ne  apare  mare prin  carențele celorlalte domenii“. Oricît l-am venera pe Noica – și o merită – nu putem împărtăși acest relativism si nu vedem care sunt „carențele celorlalte domenii“. Dar chiar lărgind unghiul : sunt oare, e.g., Joyce sau Proust mai adînc umani decît Călinescu ? Un răspuns pozitiv ar fi lipsit de întemeieri. O opinie cum e cea a filosofului român exhibă o mostră, socot, din acele cecități (paradoxale?) ale marilor spirite, o neînțelegere ca a lui Goethe față de Shakespeare sau Beethoven. Cît privește părerea lui E. M. Cioran: „personal nu-i găsesc (criticii) nici o finalitate mai înaltă. Critica literară duce pe om la periferia lui“, ea trebuie luată sub puternica rezervă că aparține unui geniu al de-compunerii, al dez-agregării, al pulverizării nihiliste, de un universal și apocaliptic scepticism, a cărui gîndire centrifugă „periferializează“, în fond, aproape tot.
       Nimeni n-a susținut că sculptura, de pildă, ar fi o artă secundară, pentru că ia drept materie primă piatra și se subordonează cerințelor intrinsece ale acesteia. Piatra pe care trebuie să o poarte și să o modeleze critica este literatura. Libertatea criticii este libertatea oricărei arte, a oricărei acțiuni a spiritului uman: acceptarea unui real dat.
       Mai mult decît atît: critica este o filosofie și o artă a esențelor. Este filosofie pentru că urmărește rosturile genuine și generice, și artă pentru că trebuie să le implice în structuri sensibile, mîntuite de conceptul rece. Critica transcende literatura, sublimînd emoția în semnificații și dînd acestor semnificații o nouă forță emoțională.

       Călinescu  a probat – și nu doar clamat – valoarea unor scriitori mai mult citați decît citiți. El e convins de adîncimea oceanică a multor texte, cărora li se admira pios doar suprafața lucitoare. În acest înteles, Călinescu  a redat literatura română ei-înseși, și critica – literaturii.
       Fiind primordial artă, literatura e un depozit de sensuri sociale, estetice, etice, psihologice; esteticul, a arătat practic Călinescu , e o valoare de înglobare. Frumos pur și simplu nu există.
       Geniala bivalență a lui Călinescu  în aceasta constă. Avocat fervent al esteticului, el înțelege că prioritatea acestuia nu e o tiranie. Esteticul e doar forța portantă care antrenează un lung șir de criterii, deci de valori. Dar dacă lipsește, toate se prăbușesc.
       Astfel, Călinescu  a relevat că literatura noastră e mult mai bogată axiologic decît se credea și că aceste valori sunt, cele mai reprezentative, de nivel european. Nu atît Lovinescu, prin doctrina sincronismului, cît Călinescu, prin valorizare, a impus europenitatea noastră, spulberînd complexe. Ceea ce pare unora „ticul“ său mental, fiind de fapt un demers procedural metodic, este așezarea fiecărui scriitor într-o serie continentală. Tocmai de aceea, teza sa era că pentru cuprinderea și prețuirea literaturii române trebuie să vii din cea universală.
       Înțelegerea artei ca o critică a universului și a criticii ca artă autotelică, independență spirituală și o constantă ingenuitate, de unde prospețimea și bunul-simț al reflecției, independență morală, pentru că critica este judecată, dar judecata de apoi a literaturii, adică într-un plan necontingent, fraternizarea cu valorile clasice și încrederea lucidă în ele, refuzul ocazionalului și sforțarea de a crea capital și definitiv – iată, credem, sensul călinescianismului.BIBLIOGRAFIE


A. OPERA LUI G.CĂLINESCU

(titluri utilizate în elaborarea acestui eseu)102 

    Aproape de Elada (Repere pentru o posibilă axiologie), Colecția „Capricorn“, RITL, Buc., 1985
    Avatarii faraonului Tlá, Junimea, Iași, 1979
    Bietul Ioanide, roman, ESPLA, Buc., 1953
    Cartea nunții, roman (în Opere, I), EPL, Buc., 1965
    Cronicile optimistului, EPL, Buc., 1964
    Cronici literare și recenzii (I 1927-1932),Ed. Minerva, Buc., 1991; (II 1932-1933), Ed. Minerva, 1992
    Enigma Otiliei , roman, ed. definitivă, EPL, Buc., 1961
   
Gîlceava înțeleptului cu lumea (I 1927-1939), Ed.Minerva, Buc., 1973; (II 1943-1949), Ed. Minerva, Buc., 1974
   
Inedite orale, culese de Stancu Ilin, în Luceafărul, 39/1966.
   
Istoria literaturii române dela origini pînă în prezent, FRpLA, Buc., 1941
   
Însemnări de călătorie, Ed. pentru Turism, Buc., 1973
    Lauda lucrurilor (Poezii 1938-1963), EPL, Buc., 1963
   
Principii de estetică, EPL, Buc., 1968
   
Scrinul negru, roman, ESPLA, Buc., 1960
   
Șun sau Calea neturburată, mit mongol, ESPLA, Buc., 1953
   
Ulysse, EPL, Buc., 1967
   
Viața lui Mihai Eminescu, EPL, Buc., 1964


B. REFERINȚE

    * * * * *: Colocvii, Ed.Tineretului, 1964
    * * * * * : George Călinescu - Profesorul, Ed. Ametist 92, Buc., 1999

    Aderca
, F.: Mărturia unei generații, E.P.L., 1967
    Balotă, Nicolae: Un Ulise al criticii literare, în Euphorion, EPL, 1969
   
Călinescu , Matei: Eseuri critice, EPL, 1967
   
Șerban Cioculescu, G.Călinescu, în Varietăți critice, EPL, 1966
    Cioculescu, Șerban: G.Călinescu, în Aspecte literare contemporane, EPL, 1972
    Constantinescu, Pompiliu: G.Călinescu, în Scrieri, 2, EPL, 1967
    Constantinescu, Pompiliu: Un profesor volubil, în Scrieri, 2, EPL, 1967

    Doinaș
, Ștefan Augustin: Lampa lui Diogene, Ed. Eminescu, 1970
   
Jankélévitch, Vladimir: Ironia, Ed. Dacia, Cluj, 1994
   
Lovinescu, E.: Istoria literaturii  române contemporane (1900-1937), Ed. Librăriei Socec & Co., S.A., Buc., f.a.
    Lovinescu, E.: G.Călinescu, în Aquaforte, Scrieri, 3, ediție de Eugen Simion, Ed. Minerva, Buc., 1976
    Micu, Dumitru: G. Călinescu între Apollo și Dionysos, Ed. Minerva, Buc., 1969
    Oprișan, I.: G. Călinescu. Spectacolul personalității (Dialoguri adnotate), Ed. Vestala, Buc., 1999
   
Papini , Giovanni: Un om sfîrșit, traducere de G. Călinescu , Ed. „Cultura Națională“, Buc., 1923
    Pascal
, Blaise: Cugetări, cu un studiu de Ernest Stere , Ed. Științifică, col. „Biblioteca de filosofie“, Buc., 1992
   
Pillat, Dinu: Mozaic istorico-literar, E.P.L., Buc., 1969
   
Preda, Marin: Imposibila întoarcere, Ed. „Cartea Românească“, Buc., 1972
    Rosetti
, Al.: Cartea albă, E.P.L., Buc., 1968
    Simion
, Eugen: Orientări în literatura contemporană, EPL, 1965
   
Valerian, I.: Cu scriitorii prin veac, E.P.L., Buc., 1967

 

INDICE DE NUME
 

Alecsandri, V.
Alexandru cel Mare
Adam

Aderca, F.
Arghezi, T.
 

Baba, Corneliu

Bacovia, G.

Balotă, N.

Baltazar, Camil

Balzac, H. de

Barbu, Eugen

Barbu, Ion

Barbu, N.

Bălcescu, N.

Baudelaire, Ch.

Beatrice

Beethoven, L. van

Beniuc, M.

Blaga, L.

Bonaparte, Napoleon

Brâncuși, C.

Bruckner, A.

Bucur, M.

Buffon, G.L.L.

Bușulenga, Z.D.

Byron, G.G.
 

Cantemir, D

Caracostea, D.

Caragiale, I.L.

Caragiale, Mateiu

Catinà, I.

Călin, L.

Călinescu, Alice-Vera

Călinescu, Const.

Călinescu, Matei

Căpitănescu, T.

Cătălin

Cherubino

Ciobanu, C.Th.

Ciobanu, V.

Cioculescu, Ș.

Cioran, E.M.

Codrescu, Emil

Conachi, C.

Constantinescu, Pompiliu

Croce, B.

Crohmălniceanu, Ov.S.
 

Damian, S.

Dante, Alighieri

De Mauro, T.

Descartes, R.

Diogene
 

Doinaș, Șt.Aug.
Dostoievski, F.M.

Dragomirescu, M.I.

Dumitrache (jupîn)

Dumitriu, Anton
 

Eco, U.

Eminescu, M.
 

Faust

Fedra

Felix
Filip

Flaubert, G.

France, A.

Freud, S.
 

Ghenca

Goe (dl)

Goethe, J.W.

Goga, Oct.

Gracian, Baltazar

Grandea, G.H.

Groza, P.

Guyau, J.-M.


Hangerlioaica

Haricleea

Hasdeu, B.P.

Heliade Rădulescu, I.

Hegel, G.W.F.

Herodot

Hersch, J.

Hesiod

Hoffman, E.T.A.

Holban, A.

Horațiu

Huisman, D.

Hugo, V.

Hyperion
 

Ianus

Iliescu, A-P.

Ilin, Stancu

Ioanide


Jankélévitch, V.

Jupiter tonans


Kant, Imm.
 

Laqueur, Th.

Lamartine,

Lambert, J.C.

Larbaud, V.
 

Laura

Liiceanu, G.

Lovinescu, E.

Luchian, Șt.

Lucrețiu,

Ludovic al XIX-lea

Lyons, J.

Machiavelli, N.

Maiorescu, T.

Mallarmé, St.

Manolescu, N.

Manu, E.

Maria, Fecioara

Maria (fruntașă)

Marino, A.

Maurois, A.

Mefistofeles

Micu, D.

Montaigne, M.de

Muntean, G.
 

Neagu, Fănuș

Newton, I.

Niță (țăran)

Noica, C.

Novicov, M.
 

Odobescu, Al.

Ogden, K.G.

Olivier, Lawrence

Otilia

Ovidiu, P.N.
 

Paleologu, Al.

Papadat-Bengescu, H.

Papadima, Ov.

Papini, G.

Pascal, B.

Pavarotti, L.

Păunescu, A.

Petrarca, F.

Philippide, Al.

Patenir, J.

Pillat, D.

Platon

Pomponiu (șofer)

Praxiteles

Preda, M.

Proust, M.

Pruteanu, G.
 

Racine, J.

Ralea, M.

Rebreanu, L.

Richards, J.A.
 

Richter, J-P.

Rimbaud, A.

Rosetti, Al.

Rozina
Sainte-Beuve. Ch.A.

Schiller, Fr.

Scurtu, N.

Seneca,

Shakespeare, W.

Simion, E.

Simionescu, M.H.

Socoteală (boier)

Solomon

Sorescu, M.;

Stalin, I.V.

Stănescu, Nichita

Stere, Ernest

Streinu, V.

Suchianu, D.I.

Șerban, Geo

Șerbu, I.
 

Ștefănescu, Cornelia

Șun
 

Teocrit

Tieck, J.L.,

Tlá, faraon

Toma, A.

Toma, Necredinciosul

Topîrceanu, G.

Trahanache
 

Țațomir, N.

Țuculescu, I.
 

Ulise

Urmuz


Valerian, I.

Valéry, P.

Vera

Vergez, A.

Verne, J.

Vianu, T.

Vișan, Maria

Voltaire, F.M.A.

Vulpescu, R.
 

Wald, H.

Weininger, W.
 

Zoe

Zveig,St.

 

SUMAR
 

Justificare

(Aspectul)

     (Note)
 

Feldeința călinesciană


(Copilul bătrîn)

(Geniul și copilul)

(Percepția dilatatorie)

(Copilul etern)

(Instinctul patern transferat)

(Poza infantilă)

(Joaca, jocul: homo ludens)

(Narcisism. Frondă)

(Spectacolul)

(Histrionul)

(Bufoneria)

(Versatil și „demonic“)

(Jupiter tonans)

(„Arici ostil“. Mefiența)

(Intoleranță)
 

Structura oximoronică a unui Ianus baroc. Omul faustic

     (Note)

     (Anexa 1) 

Călinescu citind

   a) (Istorie și lectură)

   b) (Catena ideilor)

   c) (Lectura-catalizator)

   d) (Deschiderea lecturii)

   e) (Umorul de idei)

   f) (Critica „poetică“)

Cultul culturii

   a) (Cultură și gust)

   b) (Intuiția)

Călinescu privind

   a) (Document și peisaj)

   b) (Realism sever)

   c) („Refuzul naturii“?)

   d) (Natură și cultură)


Devenire călinesciană (Cei „trei“ Călinescu
)

       1. Momentul de apogeu

       2. Momentul inhibițiilor

       3. Momentul gloriei exhibate
 

Disimulare, poză și poezie


        Temelii teoretice

        Erotica lui Călinescu

        Variațiuni pe teme clasice

            Intermezzo: Călinescu
 și Arghezi

            Intermezzo: Lovinescu
 și Călinescu

                        1. Două naturi


                        2.Călinescu  la puterea  Lovinescu

        Umorul disimulat

        Quasi-concluzii (Amor intellectualis)

            Anexa 2: Nuvelele lui Călinescu
 

„Filosofia“ lui Călinescu

        (Cunoașterea „nucleală“)

        (Gaya scienza)

        („Ingenuitate“ în fața universului)

        (Arta ca așezare în semn și sens)

        (Antropocentrism)

        (Invariantele Lumii)

        (Anti-Pascal)

        (Realul în literar)
 

Sensul călinescianismului

       
(Critica este creație)

        (Opoziția lui Noica)

        (Critica – filosofie a esențelor)

        (Autohton și europenitate)

        (Arta – valoare de înglobare)


Bibliografie

Indice de nume

Sumar

_______________________________

*) Notele se află în coloana din dreapta și sunt marcate cu litere (a, b, c...)

**) Notele se află în coloana din dreapta și sunt marcate cu cifre drepte (1, 2, 3...)


***) Notele se află în coloana din dreapta și sunt marcate cu cifre cursive (1, 2, 3...)